ކްލަބްހައުސް ބޭނުންކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޓެކް އެޑިޓަރ 22 ޖޫން 2021
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ކްލަބްހައުސްއަކީ ހަމައެކަނި ވޮއިސް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ގުޅިވައިދޭ، ވަރަށް ފަހުން ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

މި އެޕް ބޭނުންކުރަން ފަށަން ވިސްނާ ފަރާތްތަކަށް މުހިއްމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ހިމަނާލީމެވެ.

މިއެޕް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ އެޕް ބޭނުންކުރާ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ދަޢުވަތެއް ލިބިގެން ގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޕް އިންސްޓޯލްކޮށް ކުރިން ޔޫސަރނޭމް ރިސަރވް ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދައުވަތެއް ފޮނުވޭނެ ފަރާތެއް ހުރި ނަމަ ނޮޓިފިކޭޝަނެއް ދެފަރާތަށް ވެސް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ދައުވަތު ލިބުމުން އެޕް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭނެއެވެ.


ރަޖިސްޓަރވުން

އެޕްއަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ދަޢުވަތު ލިބޭނީ ފޯނަށް ޓެސްކްޓް މެސެޖެއް ގޮތަށެވެ. މެސެޖުގައި އިންނަ ލިންކުން އެޕް އިންސްޓޯލް ނުކުރާނަމަ، އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ފަހު ރަޖިސްޓަރ ވެވޭނެއެވެ.

ނުވަތަ ކްލަބްހައުސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކުން ކްލަބެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތެއް ދިނުމުން، ފޯނު ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެޕް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ފަހު ރަޖިސްޓަރ ވެވޭނެއެވެ.


ޕްރޮފައިލް

އެހެން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްގައި ހިމެނޭ ފަދައިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ޕްރޮފައިލެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. ޕްރޮފައިލްގައި ހިމެނޭނީ ފޮޓޯ، ނަން، ޔޫސަރނޭމް، އަދި އަމިއްލައަށް ތައާރަފްވުމަށް ލިޔެވޭ ކުރު މަޢުލޫމާތު ކޮޅެކެވެ. ޕްރޮފައިލް ޕޭޖުން ދެން އިތުރަށް ފެންނާނީ ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓްވިޓަރ އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕްރޮފައިލްތައް އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ތިމާ އެއްވެސް ކްލަބަކާއި ގުޅިފައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ފެންނާނެއެވެ.


ހޯލްވޭ

އެޕް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވޭ އިރު ފެންނަ ސްކްރީނަކީ ހޯލްވޭ އެވެ. މިތަނުން ފެންނާނީ ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ޗެޓް ކޮޓަރިތަކާއި މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ ޗެޓް ކޮޓަރިތަކެވެ. ފޮލޯ ކުރާ މީހުން ވަންނަ ކޮޓަރިތައް މިތަނުން ފެންނާނެއެވެ. ފޮލޮވަރުން ގިނަވާވަރަކަށް ހޯލްވޭގައި ކޮޓަރިތައް ގިނައިން ފެންނާނެއެވެ. އަދި މިހާރު ކޮޓަރިއެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ހުރިނަމަ ހޯލްވޭގެ އެންމެ ތިރިން ފެންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ދެން ފެންނާނީ މަތީގައި ހިމެނޭ މެނޫ އަކާއި ތިރިން އަމިއްލަ ކޮޓަރިއެއް ފެއްޓުމަށް ހިމެނޭ ބަޓަނެވެ.


ކޮޓަރިއެއްގައި ބައިވެރިވުން

ކޮޓަރިއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޯލްވޭގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޓަރިތަކުން ކޮޓަރިއަކަށް ކްލިކްކުރުމުން ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މިހާ ހިސާބުން ކޮޓަރީގައި ކުރިއަށް ދާ ވާހަކަ އަޑު އިވޭނެއެވެ. ކޮޓަރީގެ މޮޑަރޭޓަރާއި ވާހަކަ ދައްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތައް ތިބޭނީ އެންމެ މަތީގައެވެ. އޭގެ ތިރީގައި ހިމެނޭނީ އަޑުއަހާ ފަރާތްތަކެވެ. މޮޑަރޭޓަރުން ވަކިވާނީ ފެހިކުލައިގެ ސްޓަރ ފާހަގައިންނެވެ.

ކޮޓަރިއެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ މިސްކްރީންގެ ތިރިން ފެންނަ އަތްނަގާ ބަޓަން އިން އަތް ނެގުމުން މޮޑެރޭޓަރ އެ ފުރުސަތު ދިނުމުން ވާހަކަ ދެއްކޭނެއެވެ.

ތިމާ ބޭނުން ފަރާތަކަށް ކޮޓަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް މެސެޖެއް ފޮނުވަން ބޭނުންނަމަ މިސްކްރީނަގައި ހިމެނޭ ޕްލަސް (+) ބަޓަން ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮޓަރިން ނުކުނަން ބޭނުންނަމަ ލީވް ކުއަޔަޓްލީ (Leave quietly) ބަޓަންއަށް ފިތާލުމުން އެހިސާބުން ރޫމުން ނުކުމެވޭނެއެވެ.


މަތީ މެނޫ

ވާތުން ކަނާތަށް މެނޫގައި ފުރަތަމަ ހިމެނެނީ އައު މެންބަރުންނާއި ކްލަބް ހޯދާ އިތުރު ކުރެވޭނެ އޮޕްޝަނެވެ. މިފީޗަރ ބޭނުންކޮށްގެން މެންބަރު ނުވަތަ ކްލަބްގެ ނަމުން ހޯދާ ފޮލޯ ކުރެވޭނެއެވެ.

ދެވަނައަށް ހިމެނެނީ އެހެން ފަރާތަކަށް ދައުވަތު ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފީޗަރއެވެ. ފޯނުގައި ހިމެނޭ ނަންބަރުތައް ހޯދާ މިތަނުން އެފަރާތްތަކަށް ކްލަބްހައުސްއަށް ރަޖިސްޓަރވުމަށް ދައުވަތު ފޮނުވޭނެއެވެ.

ތިންވަނައަށް ހިމެނެނީ ކަލަންޑަރެވެ. މިތަނުން ފެންނާނީ ފޮލޯކުރާ ކްލަބްތަކުން ކުރިއަށް ރާވާފައިހުރި އެކި ސެޝަންތަކެވެ. އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ ސެޝަންތައް އެންމެ މަތިން ފެންނާނެއެވެ.

ހަތަރު ވަނައަށް ހިމެނެނީ ނޮޓިފިކޭޝަން ފީޗަރއެވެ. އެހެން ފަރާތެއް ފޮލޯކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެޕްގައި ކުރާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް މިތަނުން ފެންނާނެއެވެ.


އަމިއްލަ ކޮޓަރިއެއް ފެއްޓުން

ފުރަތަމަ ސްކްރީނުގެ އެންމެ ތިރިން ފެންނަ ސްޓާރޓް އަ ރޫމް ބަޓަން (Start a Room) ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ކޮޓަރިއެއް ފެށޭނެއެވެ. މިތަނުން ދެން ޖެހޭނީ ކޮޓަރީގައި ވާހަކަ ދައްކާނެ މަޢުލޫއެއް ހިމަނާށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮޓަރީގެ ބާވަތް އިޚްތިޔާރު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ތިމާ ހިމެނޭ ވަކި ކްލަބެއްގެ ކޮޓަރިއެއް ހެދިދާނެއެވެ. ދެން ލެޓްސްގޯ ބަޓަންއަށް (Let's Go) ފިތާލުމުން ކޮޓަރި ފެއްޓުނީއެވެ.

ހުޅުވާލެވިފައިވާ (Open) ކޮޓަރިއެއް ފެއްޓުމަށްފަހު ކޮޓަރީގެ ލިންކު އެކި ގޮތްގޮތުން ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.

ބަންދު (Closed) ކޮޓަރިއަކަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަކި ކްލަބެއްގެ ކޮޓަރިއެއް ފައްޓާނަމަ އެކްލަބްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ސެޝަންތައް އާންމުކޮށްވެސް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.


ކްލަބް ނުވަތަ މެންބަރުން ހޯދުން

އެޕުގެ މަތީ މެނޫ އިން އެންމެ ވާތުން ފެންނަ ބަޓަން އިން ކްލަބްހައުސް ބޭނުންކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ކްލަބްތައް ހޯދޭނެއެވެ.

މިބައިގެ އެންމެ މަތީގައި މެންބަރުންގެ ނުވަތަ ކްލަބުގެ ނަންޖަހައިގެން ހޯދޭނެއެވެ.

އޭގެ ތިރިން ފޮލޯކުރުމަށް އެޕުން ލަފާދޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ފެންނާނެއެވެ.

އަދި އެންމެ ތިރިން އެކި މައުލޫތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ކްލަބް ހައުސްއަށް ވަނުމަށް ދައުވަތުބޭނުން ނަމަ ޓެކްނިއުސް.އެމްވީ ގެ ކްލަބް ޓެކު ވާހަކައިގެ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ކްލަބް ހައުސް އާއި ޖޮއިން ކޮއްލައްވާ! (ލިންކް)

Haruge 10300 Followers
Voice of Addu City 6800 Followers
Hulhumale’ youth city 5200 Followers
Theeru Media 4900 Followers
Open Mic | Music 4100 Followers
Feydhoo kabara Community 3700 Followers
Dhivehi Gaumee Vindhu 3400 Followers
Siyaasee Fendaa 3300 Followers
Laamaseelu Laamu 3000 Followers
Voice of Maldives 2900 Followers
Hulhumalé The Nation’s First Sustainable City 2800 Followers
Kotharu Koshi 2600 Followers
Smile and Let Smile 2200 Followers
އަފިރިންގަ ވާހަކަ 2000 Followers
Maliku/Maldives Friends 1800 Followers
ދީނާއި ދުނިޔެ 1700 Followers
Fuvahmulah City 1600 Followers
Cyryx College Forum 1600 Followers
SUNNY SIDE CONVERSATIONS 1500 Followers
ADC Forum 1500 Followers
Fendaa 1500 Followers
Holhuashi 1500 Followers
Progressive Party 1400 Followers
Maradhoofeydhoo 1400 Followers
ވިނަވި VINAVI 1300 Followers
Maldivian Folklore 1200 Followers
Maldivian Photographers 1200 Followers
MUNIAVAS News Desk 1100 Followers
S.MEEDHOO 1100 Followers
MDP 1000 Followers
ޓެކު ވާހަކަ 962 Followers
Maldives 943 Followers
Villijoali 924 Followers
Male’ City Council 879 Followers
Resort Workers Maldives 858 Followers
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 818 Followers
Maldives Think Tank 781 Followers
MDV Marine Conservation 766 Followers
HDC MALDIVES 763 Followers
Hiy-Ufaa 756 Followers
Naifaru Town Hall 741 Followers
Dhidhdhoo Kurimagu 738 Followers
Startup Maldives Network 664 Followers
Maldives Airports Alumni 612 Followers
MALDIVES BIG DEBATE 598 Followers
Miveshi-Maveshi 598 Followers
MARADHOO KABARA COMMUNITY 589 Followers
Velidhoo 566 Followers
Maldivians Link-up 541 Followers
Faculty of Education| MNU 507 Followers
ޅެންވެރީންގެ ބަހާރު 507 Followers
Women in FVM 480 Followers
Dhekunu Edu.&Training 479 Followers
Atholhusarukaaru 435 Followers
Maldives Runners 422 Followers
Qaumee Holhuashi 420 Followers
IAC Maldives 412 Followers
Hithadhoo Community 407 Followers
FVM- Emmenge Ado 398 Followers
Addu Anhenun 377 Followers
Addu Musicians 312 Followers
Vaikaradhoo Adu 308 Followers
ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓާސް 288 Followers
RaalhuRadio 285 Followers
RESORT WORKERS 280 Followers
CyberRakkaa 269 Followers
Dhi Ministry of Writing 264 Followers
LoveMaldives 247 Followers
Maldives Aviation Future 241 Followers
Kanbaafaanu Maalam. UK. 237 Followers
Sustainable Tourism Forum 235 Followers
Aharen - Inspire Maldives 235 Followers
Artahtakaa 233 Followers
Women in Business MV 215 Followers
Ga. Villingili 213 Followers
CleanMaldives-NGO 207 Followers
Path to polite society 201 Followers
Save Our Waves - Maldives 190 Followers
Vakeelunge Maalam 189 Followers
MALDIVIAN JOURNALISTS 175 Followers
Cyber Vaahaka 168 Followers
Dhiraagu Plc 159 Followers
atholhudub 155 Followers
Noonu Development Society 148 Followers
Hithadhoo.com 146 Followers
Maldives Vibes 145 Followers
Womenintechmv 122 Followers
Dhivehi Graphic Designers 120 Followers
Travel Around Maldives 104 Followers
Maldives Coffee Club 73 Followers
Hakuraa Fare 62 Followers
Technical Diving Maldives 56 Followers
Allied Insurance Company 52 Followers
MV Surfing Association 42 Followers
Maldives Tourism Club 30 Followers
Malé Tenants Union 29 Followers
Poetry Club Maldives 26 Followers
MDP Kolhunbu 13 Followers