ޓެކްނިއުސް ނޯޓު ބޭނުން ކުރާނޭ ގޮތް
ޓެކްނިއުސް ނޯޓަކީ ދިވެހިން ލިޔެ އަދި އެލިޔުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހިއްސާކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފީޗަރއެކެވެ.
އާލިޔުމަކަށް ފިތާލުމުން ހުސްގޮޅީގައި ލިޔޭވޭނެއެވެ.
އާ ލިޔުމެއް ފެށުމުން ޝެއާކުރެވޭނެ ލިންކު އެޑްރެސްބާއިން ފެންނާނެއެވެ. މި ލިންކު ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔުން އެހެން މީހުންނަށް ކިޔާލައި އެޑިޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔުންތައް ޓެކްނިއުސްއިން ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ނޯޓުގައި ވާ ލިޔުންތަކުގެ ޒިންމާނަގާނީ ލިޔުނު ފަރާތެކެވެ. އަދި ލިޔާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓްއެއް ޓެކްނިއުސްއިން އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ހިއްސާ ނުކުރާނެއެވެ.