މާސްކެއް – މައިކްރޮސްކޯޕުން ފެންނަނީ މި ގޮތަަށް

އަޙްމަދު ނިޔާޒް 14 މާރިޗު 2021
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް ތަތްކޮށްގެން އުޅޭތާ އަހަރެއްވީ އެވެ. އަދި ވެސް ވަކިތައް ބާރެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނަނީ ކޮވިޑުން އަރައިގަތުން އަދި ވެސް ކައިރިނޫން ކަމަށެވެ. މާސްކްނާޅައި ފަރުޖެހެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އަހަރެމެންނަށް ކޮވިޑާ އެކު ދިރިއުޅެން ޖެހިފައި ވާއިރު މުހިންމު ކަމަކަށް އޮތީ ސާފުތާހިރުވުމެވެ. ގިނަގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުމެވެ. މި ދެގޮތުން ކުރެ ގޮތެއް އިޚުތިޔާރުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ދެން އޮތީ މާސްކްއެޅުމެވެ.

ކޮވިޑާ އެކު އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެދިއަ އިރުވެސް އިޚްތިޔާރުކުރަން ރަނގަޅު މާސްކެއް އަދި ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗި ވިދާޅުވަނީ އެންމެ ރަނގަޅީ ސާޖިކަލް މާސްކް ކަމަށެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެއީ ކިއްވެބާއެވެ؟ މައިކްރޮސްކޯޕަކުން ބަލާލީމަ އެނގިދާނެ އެވެ. މަތީގައި އެއޮތީ މައިކްރޮސްކޯޕުން ފެންނަ ގޮތެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.