އިންސްޓަގްރާމްގައި ލައިވް ވީޑިއޯއެއް ޝެޑިއުލް ކުރާނެ ގޮތް.

އަޙްމަދު އަޙްސަން 04 ނޮވެމްބަރު 2021

އިންސްޓަގްރާމުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ލައިވްސްޓްރީމްތައް ޝެޑިއުލް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. ލައިވް ޝެޑިއުލް ނަމަކަށް ކިޔާ މި ފީޗާގެ ސަބަބުން 90 ދުވަސް ކުރިން އެމީހެއްގެ ސްޓްރީމް ޝެޑިއުލް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި ފޮލޯވަރުންނަށް ރިމައިންޑަރ ސެޓް ކޮށްލެވޭނެއެވެ. އިންސްޓަގްރާމް އިން ސްޓޯރީސް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ވީޑިއޯއެއް ފެށުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އުއްމީދީ އުފެއްދުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް އެންގޭޖްމަންޓް ބިލްޑް ކުރުމަށް މި ފީޗާ ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ޔޫޒަރުންނަށް އެމީހުންގެ ފޮލޯވަރުންނާ ސީދާ ގުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިވެގެންދެއެވެ.

ލައިވް ޝެޑިއުލް ކުރުމާއެކު، 90 ދުވަސް ކުރިން ވެސް ބަޒް ބިލްޑްކޮށް، ފޮލޯވަރުންނަށް ބޮޑު އިއުލާނެއް، ކުރިއަށް އޮތް އިވެންޓެއް، ނުވަތަ ލޯންޗެއް ވެސް އިޝްތިހާރު ކޮށްލެވޭނެއެވެ. ފޮލޯވަރުންނަށް ލައިވް ލިންކް ހިމެނޭ ޕޯސްޓާއި، ޑިސްކްރިޕްޝަން އަދި އަންޕްރޮމްޕްޓް ފެންނާނެއެވެ. ލައިވް ޝެޑިއުލް ކުރުމާއެކު، އުފެއްދުންތެރިންނަށް ކައުންޓްޑައުން ސްޓޯރީސް އަދި އެނޫންވެސް އެތައް ކަމެއް ޕޯސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ލައިވް ވީޑިއޯ ޝެޑިއުލް ކުރާނެ ގޮތް

1. އިންސްޓަގްރާމް އެޕް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު، ކެމެރާ ހުޅުވުމަށް ވާތް ފަރާތަށް ސްވައިޕް ކޮށްލާށެވެ.

2. ކެމެރާ ހުޅުވުމުން، އެންމެ ތިރިން ކަނާތް ފަރާތަށް އަނެއްކާވެސް ސްވައިޕް ކޮށްލުމަށްފަހު 'ލައިވް' ސެލެކްޓް ކޮށްލާށެވެ.

3. 'ޝެޑިއުލް' ކިޔާ އޮޕްޝަނެއް ސްކްރީންގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. 'ޝެޑިއުލް' އިޚްތިޔާރުކޮށް 'ވީޑިއޯ ޓައިޓްލް' ގައި އިވެންޓްގެ ނަން ސެޓް ކޮށްލާށެވެ.

4. 'ސްޓާޓް ޓައިމް' އަށް ކްލިކް ކޮށްލުމަށްފަހު ޝެޑިއުލް ކުރުމަށް ތާރީހަކާއި ވަގުތެއް ޚިޔާރު ކުރާށެވެ.

5. 'ލައިވް ވީޑިއޯ ޝެޑިއުލް' އަށް ކްލިކް ކޮށްލާށެވެ.

6. އެއަށްފަހު އެމީހުންގެ ފޮލޯވަރުންނަށް ޕޯސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޝެޑިއުލް ލައިވް ޝެއާ ކޮށްލެވޭނެ، ލައިވް ކުރުމުގެ ކުރިން ރިމައިންޑަރވެސް ލިބޭނެއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލައިވް ވީޑިއޯ ޝެޑިއުލް ކުރެވޭނެއެވެ. ލައިވް ވީޑިއޯ އިންސްޓަގްރާމުން ފަށަން ފަސޭހައިރު، މުސްތަގުބަލަށް އެއް ޝެޑިއުލް ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް އާދައިގެ މަސައްކަތެކެވެ. އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ވީޑިއޯގައި އެހެން ފޮލޯވަރުން ވެސް އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫޒަރުންނަށް ލިބެއެވެ.

އަޙްމަދު އަޙްސަން

އަޙްމަދު އަޙްސަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ދިރާސާކުރާ ފަރާތެއް، ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.