އޮކްޓީ - މެޓަވާސް އިންސްޕަޔާޑް ވީޑިއޯ ޝެއަރިން އެޕް ނެރެފި

އަޙްމަދު އަޙްސަން 23 ނޮވެމްބަރު 2021
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ޖޭމްސް މުރްޑޮޗް އާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ބައެއްފަރާތްތަކުގެ ފައިނޭންސިންގ އާއިއެކު، ފިޒިކަލް އަދި ވާޗުއަލް ވޯރލްޑްސްގެ އެލެމެންޓްތައް ބްލެންޑް ކުރާ ވީޑިއޯތައް އުފައްދައި ޝެއަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދޭ އެޕެއް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ކުރީގެ ވާޝަންއަކުން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ އޮކްޓީ އަކީ ހަގީގީ ދުނިޔޭގައި ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯތައް އެންހޭސް ކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީގައި ކޮންޒިއުމާ އިންޓްރެސްޓް އިތުރުވަމުން އަންނަ ތީމަށް ކެޕިޓަލައިޒް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އައިފޯން އެޕްގައި ވާޗުއަލް ޕްރޮޕްސް އާއި ސީންތަކުގެ ލައިބްރަރީއެއް ހިމެނޭއިރު، އެ ލައިބްރަރީ ޔޫޒަރުންނަށް އެމީހުންގެ ވީޑިއޯތަކުގައި ހިމަނާލެވޭނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފެއްދުންތެރިންނަށް ރިވޯޑެއްގެ ގޮތުން ޑިޖިޓަލް ކަރަންސީ ވެސް ދެއެވެ.

ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބަރގް "މެޓަވާސް" ގެ ކޮންސެޕްޓް މަގުބޫލުވިތާ މަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި މި އެޕް ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން 'މުރްޑޮޗްގެ ލޫޕާ ސިސްޓަމްސް'، 'ލައިވްނޭޝަން އެންޓަޓެއިންމަންޓް' އަދި ދުވަސްވީ މިއުޒިކް އެގްޒެކެޓިވް ޖިމީ އިއޯވީންގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

އޮކްޓީގެ މި ވާޝަން އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ކުންފުނިން ތަޢާރަފުކުރި ސޯޝަލް ނެޓްވޯކިން އެޕްގެ ނިމުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ވާޝަން އެކެވެ. ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ބޭނުން ކުރުމާ މެދު ދެބަސްވުން އުފެދުނީ، އެ އެޕް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ މީހުންގެ ފޯނު ކެމެރާތަކަށް އިޝާރާތް ކުރުމަށް ފަހު، އެ އެޕް ގެ އެންމެ ފޭވަރިޓް ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ނުވަތަ ސްޕޮޓިފައި ފޭވަރިޓް ތައް ދެނެގަނެވުމުންނެވެ.

ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން މިހާރު 3ޑީ ވާޗުއަލް އޮބްޖެކްޓްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބިނާކޮށްފައިވާތީ އޮކްޓީގެ އާ ވާޝަން އިން ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ގެއްލިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. "އެން އާފްޓަރ-ތޯޓް" އޮރިޖިނަލްގައި، ޔޫޒަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އޮކްޓީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ބްރަޔަން ބިގްގޮޓް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮކްޓީގެ ޑިޖިޓަލް އެސެޓްސްގެ ކަލެކްޝަންގެ ސަބަބުން ޔޫޒަރުންނަށް ކޮސްޓިއުމް ތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އަދި ވާޗުއަލް މާހައުލުތަކުގައި ވީޑިއޯ އެއް ހަދާ، ހެރީ ޕޮޓާ ފިލްމުތަކުން ގްރޭޓް ހޯލްގެ ޑިޖިޓަލް ރެކްރިއޭޝަން ފަދަ ވީޑިއޯއެއް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ.

ޔޫޒަރުންނަށް އެމީހުންގެ ވަށައިގެންވާ މާޙައުލު ސްކޭންކޮށް ޑިޖިޓަލް ކެރެކްޓަރތަކާ މުޢާމަލާތު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ޑިޒްނީގެ ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަންގެ ޖެކް ސްޕެރޯ ނުވަތަ ނިންޓެންޑޯ ޕޮކެމޮން ކެރެކްޓަރތަކުގެ ފަންކޯ ޕޮޕް ވާޝަންގެ 3ޑީ ވާޝަން ފަދަ ކެރެކްޓަރތައް ރިއަލް-ވޯލްޑްގައި ހިމެނެއެވެ.

އޮކްޓީ ވާޗުއަލް ކަރަންސީގެ ބޭނުމަކީ ވީޑިއޯ އުފެއްދުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން އަދި ތީމްޑް ޗެލެންޖުތަކުގައި ވާދަ ކުރުމަށް އޮކްޓީ ކޮއިންސް އެވޯޑް ކުރުމާއި، އެހެން ޔޫޒަރުން މަޤުބޫލުވާ ފަދަ ވީޑިއޯތައް ހެދުން ނުވަތަ އެހެން މީހުން އެމީހުންގެ ވީޑިއޯތަކުގައި ހިމަނާ ރިއަލް ވޯރލްޑްއިން އަމިއްލަ އެއްޗެހި އެތެރެ ކުރުމަށް އޮކްޓީ ކޮއިންސް އަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ އެޕްގެ ސްޓޯރ، އޮކްޓީ ޝޮޕްގެ ތެރޭގައި ރިއަލް ނުވަތަ ވަރޗުއަލް މުދާ ގަތުމަށް ރިފަންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަޙްމަދު އަޙްސަން

އަޙްމަދު އަޙްސަން

ޓެކްނޮލޮޖީ ދިރާސާކުރާ ފަރާތެއް، ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.