ސޮނީ އިން އާ ހޯމް ސިނަމާ ޕްރޮޖެކްޓާތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 28 އޭޕްރީލު 2022

ސޮނީ އިން "ޓްރޫ" 4ކޭ ލޭޒަރގެ މުޅިންއާ ވަރަށްތަފާތު ހޯމް ސިނަމާ ޕްރޮޖެކްޓާ އެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ އާޒަމާނަކަށް ފެށުނީ ކަމަށްބުނެ މިނެރުނު VPL-XW5000ES މިމޮޑެލް އަކީ ހާއްސަކޮށް އޭގެ އަގާއި އެކަށީގެންވާ ކޮލިޓީއާއި، ބޭނުންތެރިކަން ބޮޑު ވާޝަންއެއްކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި ހޫނު މޫސުމުގައި މި މޮޑެލް އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގައި ލޯންޗް ކުރާއިރު މި މޮޑެލްގެ އަގަކީ އެންމެ 5999 ޕައުންޑް / 6000 ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 8300 ޑޮލަރު) އެވެ. އެމެރިކާއާއި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިމޮޑެލް ލޯންޗް ކުރިއަސް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ލޯންޗް ކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި ކަށަވަރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި އައު ޕްރޮޖެކްގެ އަގު އެކަށީގެންވާކަމަށް ސޮނީން ބުނެފައިވަނީ މިހާރުގެ VPL-VW290ES (އެމެރިކާގައި ވީޕީއެލް-VW325ES) ގެ ބަދަލުގައި ސޮނީ ޒެޑް-ފޮސްފަރ ލޭޒަރ ލައިޓް ސޯސް އެއް ބޭނުން ކުރި ގާތްގަޑަކަށް އެހާކަށްހާވަރު ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަލާފައެވެ.

ސޮނީ VPL-XW7000 ޕްރޮޖެކްޓަރ (ފޮޓޯ ކްރެޑިޓް ސޮނީ)

ސޮނީއިން އަލަށްނެރު ޕްރޮޖެޓަރގެ ޕެއަރައެއް އެކުލެވިފައިވާއިރު، އަނެއް މޮޑެލް VPL-XW7000ES އަކީ އަގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު މާ އަގުހެޔޮ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މި މޮޑެލްވެސް ހޫނު މޫސުމުގައި ލޯންޗް ކުރާއިރު އޭގެ 14،999 ޕައުންޑް / 28،000 ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 26،500 ޑޮލަރު) ގެ އަގަކީ ހަގީގަތުގައި އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރާ VW790ES (VW915ES) މޮޑެލްގެ އަގަށް ވުރެ މާބޮޑު އަގެކެވެ. ސަބަބަކީ ކުރީގެ ޕްރޮޖެކްޓާ އަކީ ވެސް ހަމަ ލޭޒަރ ޕްރޮޖެކްޓާއަކަށް ވެފައި މި ބްރޭންޑަށް ސޮނީ އިން ގެނައި ބަދަލަކީ ހަމައެކަނި އޭގެ ލޭމްޕް ބަދަލު ކޮށްލުމެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ކުރިންވެސް ދެންނެވުނު ފަދައިން VPL-XW7000ES އަކީ، ސީރިއަސް ހޯމް ތިއޭޓަރ އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށް، ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު އަގެކެވެ. އެހެނީ އޭގެ ކުރީގެ ޕްރޮޖެކްޓަރ ތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް އަށް ވުރެ މާ މުހިންމު އާ ޕަރފޯމަންސް ފީޗަރތަކެއް މި އައު ޕްރޮޖެކްޓަރ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ސޮނީ އިން މިފަހަރު މިދައްކާލި އެމީހުންގެ ޑައިނަމިކް ނިއު 4ކޭ ލޭޒަރ ޕްރޮޖެކްޝަން ޑުއޯއާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލުތަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ޕްރޮޖެކްޓާތަކުގައި ލޭޒަރ ބޭނުންކުރުމަކީ ރަނގަޅު ވިސްނުމަކަށް ވެދާނެ ސަބަބު ހަނދާންކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ޕްރޮޖެކްޓަރ އަލަށް ބޭނުންކުރަންފަށާ މީހުންނަށް، ލޭޒަރ އިން މިހާރަށްވުރެ ރީތި ސާފު، ކުލަތައް، އެފިޝަންޓްގޮތެއްގައި ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެއެވެ. ލޭޒަރ ޑިޒައިންތަކަކީ ލޭމްޕް ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރާ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ މާކިއުރީ އެލެމެންޓްތައް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ޑިޒައިންތަކެއް ކަމުން، ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ އެއްހާސް ގަޑިއިރަކުން ފިލްޓަރާއި ބައްތިބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަދި، އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުން، ލޭޒަރ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމްތަކުގެ އަލިކަން ގެއްލި، ބައްތިތައް ދިއްލާފަދައިން ކައިރި ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ކުލައިގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލެއެވެ. ސޮނީއިން ބުނަމުންދަނީ މަދުވެގެން 20،000 ގަޑިއިރުގެ އެކްސްޑަބްލިއު5000އީއެސް އަދި XW7000އީއެސް އަށް ރިއަލިސްޓިކް ލައިޓް ސޯސް ލައިފް އެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 ފިލްމު ބެލުމުގެ ވަގުތެވެ.

XW5000 އަދި XW7000 މި ދެވައްތަރުވެސް ކަޅު ކުލައާއި ހުދުކުލަވެސް ވަނީ ނެރެފައި (ފޮޓޯ ކްރެޑިޓް ސޮނީ)

XW5000ES އާއި XW7000ES އަކީ އޭގެ ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުން ނުފެންނަ އެތައް އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ހިއްސާކުރާ ދެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. މިސާލަކަށް މި ދެ ފީޗާގައި ވެސް އާ 0.61 އިންޗީގެ އެސްއެކްސްއާރްޑީ އިމޭޖިން ޗިޕްސް ހިމެނެ އެވެ. މިއީ ހޯމް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ގެ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ކުޑަ 4ކޭ 'ޕެނަލް' އެވެ.

އަލަށް ތައާރަފުކުރި އެސްއެކްސްއާރުޑީ ޗިޕްސްގައި ކުރީގެ ޗިޕްތަކަށްވުރެ މަތީ ލައިޓް ރިފްލެކްޝަން އަދި ޗާލު ރިފްލެކްޓިވް ސާފޭސްއެއް ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ސަބަބުން އަލިކަން އިތުރުވެ، ކޮންޓްރާސްޓް، ކުލަ އިގެ އެކިއުރެސީ އަދި ކުލަ ގްރޭޑްތައް ވެސް އިތުރުވެގެން ދެއެވެ.

ސޮނީއިން ވެސް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި VPL-XW7000ES އާއި VPL-XW5000ES ގެ އާ އެސްއެކްސްއާރްޑީ ޗިޕްސް އަކީ ވައިޑް ޑައިނަމިކް ރޭންޖް އޮޕްޓިކަލްސް ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާ ވައިޑް ޑައިނަމިކް ރޭންޖް އޮޕްޓިކަލްސް ސިސްޓަމްގެ ބައެކެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް، އަނެއްކާވެސް، ކޮންޓްރާސްޓް، ކުލަ ވޮލިއުމް އިތުރުކުރުމަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން، މި ހުރިހާ ކަމެއް އެވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ޑައިނަމިކް އެޗްޑީއާރް އެންހޭންސް، ސޮނީގެ މިހާރުގެ 4ކޭ އެޗްޑީއާރް ޕްރޮޖެކްޓާ ރޭންޖަށް އަހުލުވެރި ނުވާނަމަ، ފޮޓޯގެ އަނދިރި ބައިތަކަށް ބްލެކް ލެވަލް ރެސްޕޮންސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލައިޓް އައުޓްޕުޓް އެއްފަހަރާ އެޖަސްޓް ކުރާއިރު ސިގްނަލް ޕްރޮސެސިން މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯގެ ލައިޓް ބައިތަކުގެ އަލިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އިމޭޖް އެނަލިސިސް އަދި ލައިޓް ކޮންޓްރޯލް އެލްގޮރިދަމްތައް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. VW290S އަދި VW790S ގެ ރިވިއުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން ވެސް މި ވޯކް ވޮންޑަރސް ފެނިފައިވެއެވެ. މި ފީޗަރ ގެ ސަބަބުން އެޗް.ޑީ.އާރ ޑެލިވަރ ކުރުމުގައި ޕްރޮޖެކްޓާ ވޯލްޑްގެ ނަސީބު ހަޤީޤަތުގައި ބަދަލުވެގެންދެއެވެ.

ފިލް ބެލުމުގެ އިތުރުން ގޭމް ކުޅުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، XW5000ES އަދި XW7000ES އާ ގުޅޭ އުފާވެރި އަދި ނާއުންމީދު ކުރުވަނިވި ޚަބަރެއްވެސް އެބައޮތެވެ. މި ދެ ގޭމް ވެސް ވަނީ 4K/60p ގޭމްތަކާއެކު 21 ms އަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް 120P ފްރޭމް ރޭޓް ސަޕޯޓް ހަމައެކަނި އެޗްޑީ ރިޒޮލިއުޝަންތަކަށް ފެތޭ. 18ޖީބީޕީއެސް އެޗްޑީއެމްއައި 2.0 ޕޯޓްއަލަށް އުފައްދާ ޕްރޮޖެކްޓާސް އުފުލާ 120Hz ގައި 4K ހޭންޑްލް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ދެ މޮޑެލްއަށް ހާއްސަ ފީޗާސްތަކާއި ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އެކްސްޑަބްލިއު5000އީއެސް އިން 2000 ނައިޓްސްގެ އެންމެ ޕީކް ބްރައިޓްނެސް (VW290ES އިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ މަތި)، 10 ޕީސް، 54mm އެފެރިކަލް ލެންސް، އަދި 1:1.38-2.21 ގެ ތްރޯ ރޭޝިއޯ އެއް ދައްކުވައިދެއެވެ. އެއީ ޕަވަރޑް އެއް ގެ ބަދަލުގައި މެނުއަލް ލެންސް ޝިފްޓް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުވާ އިރު، VW290އީއެސް އިން ލިބޭ އެއް ފީޗާ ގެއްލިގެން ދެއެވެ. މޮޓޮރައިޒްޑް ލެންސް އެޖަސްޓްމަންޓްސް ގެއްލުމުގެ މާނައަކީ ވެސް އެކްސްޑަބްލިއު5000އީއެސް ލެންސް މެމޮރީ ފީޗާސްތަކަށް ސަޕޯޓް ނުކުރާ ކަމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެސްޕެކްޓް ރޭޝިއޯތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ބަޓަންއެއްގެ ޕްރެސްގައި ސެޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓާރ ލެންސްގެ ގިނަ ސިފަތަކެއް އެޖަސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

XW50000އީއެސް އަދި XW7000އީއެސް ގައި ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ކޯނިއަލް ލުކިން އަދި ލައިޓްވެއިޓް ޑިޒައިން އެއް ހިމެނޭއިރު، އެކްސްޑަބްލިއު5000 އަކީ ވޮލިއުމްގައި 30% ކުޑަ އަދި VW790 އަށް ވުރެ 35% ލުއި ޑިޒައިނެކެވެ. XW7000 އަކީ VW790 އަށް ވުރެ 20% ކުޑަ އަދި 30% ލުއި އެއްޗެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން XW7000ES ގެ އަގުބޮޑު ވުމުގެ ސިއްރަކީ ވެސް އޭގެ ސީރިއަސް ޕްރިމިއަމް އެޑްވާންސްޑް ކްރިސްޕް ފޯކަސް ލެންސެވެ. މި ޕަވަރޑް 13 ޕީސް، 1:1.35-2.84 އަށް ތްރޯ ރޭޝިއޯ މަތިކޮށް، 'ފްލޯޓިން' ފޯކަސް ސިސްޓަމެއް ޑެލިވަރ ކޮށް، އިތުރު އަލްޓްރާ ލޯ ޑިސްޕިއުޝަން ގްލާސް އެލެމެންޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

ބޮޑު ލެންސެއް ބޭނުންކުރުމުން ފޯކަސް އޭރިއާ ބޮޑުވެ، އަންދާޒާ ކުރެވޭ ފޮޓޯތަކުގެ ސާފުކަން ރަނގަޅުކޮށްދެ އެވެ. އިތުރު އަލްޓްރާ-ލޯ ޑިސްޕާސްޝަން ގްލާސް އެލެމެންޓްތައް ބޭނުން ކުރުމުން ގަވާއިދުން ޕްރޮޖެކްޓާ ލެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ ފޮޓޯތަކުގެ ނޫ ކުލަ އާއި ރަތް ކުލައިގެ އެލެމެންޓްތަކުގެ ކުލަ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީ، ކުލަ ކޮންވަރޒޭޝަން އެރަރސް އާއި ގުޅިގެން ތޫނުފިލިކަން ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްދެއެވެ. މިއީ XW7000 ގެ 4K އެސްއެކްސްއާރްޑީ އޮޕްޓިކަލްސް އިން އެންމެ ގިނަ ރިޒޮލިއުޝަން އިމްޕެކްޓް ލިބޭކަން ޔަގީން ކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތަކެވެ.

XW7000 ގެ މޮޓޮރައިޒްޑް ލެންސް ގެ ސަބަބުން ލެންސް މެމޮރީގެ ފީޗަރތަކަށް ވެސް ސަޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.