އަންހެންކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްެގެން ޑޭޓާ ލިޓްރަސީ ޕްރޮގާރްމެއް ފަށަނީ

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އަންހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޑޭޓާ ލިޓްރަސީ އިނީޝިއޭޓިވްއެއް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. "ގާލްސް އިން ޑޭޓާ" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިއަދުގެ މައުލޫމާތަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި ޑޭޓާގެ މުހިންމުކަން އަންހެން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި، އޭގެން މާނަ ދޭހަކުރުމާއި، ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާނެ ގޮތްތައް އެކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

“ގާރލްސް އިން ޑޭޓާ" ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 މެއި 2022 ދުވަހުއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރުތަމަ އެޑިޝަން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް 5 އާއި 7 އާއި (10 އަހަރާއި 13 އަހަރާ) ދެމެދުގެ އަންހެން ކުދިންނަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދޮޅު މަސްދުވަހަށް ދެމިގެންދާއިރު ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމް ސްޓަރކްޗަރ ކުރެވިފައިވާނީ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމުގެ އަސްލު މިސާލުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޑޭޓާ ގެންގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފީލްޑް ޓްރިޕްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެއީ ބައިވެރިންނަށް ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ އަސްލު ހާލަތުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން womenintechmv.org ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 12 މެއި 2022 ގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް އެއް ނުނަގާނެއެވެ.

ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައި، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. ޑޭޓާ ސައިންސް ހުނަރަކީ ޓެކް ދާއިރާގެ ވަރަށް މުހިއްމު ހުނަރެއް ކަމަށްވުމާއެކު، ޑޭޓާއަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ހާއްސަކޮށް އަންހެން ކުދިންނަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްއިން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

ޓެކް ދާއިރާއިން އަންހެން ކުދިން ބާރުވެރިކުރުވުމަކީ ދިރާގުން މީގެ ކުރިންވެސް ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތެއްގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ވެފައި، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގްސަދަކީ އަންނަން އޮތް ޖީލުގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ޑޭޓާގެ މުހިއްމުކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުންކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވެގެންދާ ޑޭޓާގެ ހުނަރުތަކަކީ މުޖުތަމައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހުނަރު ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މީގެ ކުރިންވެސް އަންހެން ކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ގާލްސް ޓު ކޯޑްގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމް ސިރީޒްއެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ޕްރޮގްރާމެއް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ގާރލްސް ޓު ކޯޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާރުވެސް 3 ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފަ އެވެ. ހަމަ އެފަދައިން "ގާރލްސް އިން ޑޭޓާ" ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރު ބުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަހަރައްދުތަކުގައި ކާމިޔާބުކަމައިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކްއިން އުންމީދުކުރެއެވެ.

ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް

ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވައި މިދާއިރާގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އީޖާދީ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.