ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ ޚާއްޞަ 7 ފީޗަރއެއް!

ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ މޮޅު ފޯނެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ބަލައިގަތީ އެފޯނުގެ ހަމައެކަނި ރީތި ކަމަކުން ނޫނެވެ. ރީތިކަމުގެ އިތުރުން އެފޯނުގައި އެކުލެވިގެންވާ ޚާއްޞަ ފީޗަރ ތަކެއް ގެ ސަބަބުންނެވެ.

ސެމްސަންގް އިން ދާދިފަހުން ނެރުނު މި ފްލެގްޝިޕް ފޯނަކީ އޭގައި އެތައް ބައިވަރު ތަފާތު އަދި ބޭނުންތެރި ފީޗާސްތަކެއް ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ފޯނެކެވެ. އެހެންކަމާއިއެކު ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ މިދެންނެވި ފީޗަރ ތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ހަތް ކަމެއް ތިރީގައި ހިމަނަލާނަމެވެ.

1.ފޯނު އަންލޮކް ނުކޮށް ނޯޓްސް ލިޔުން:

ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ އިން އެސް ޕެން ވަކިކޮށްލުމުން ޑީފޯލްޓްކޮށް ބައެއް އޮޕްޝަންތަކާއެކު "އެއާ ކޮމާންޑް" ޑަޔަލޮގް ހުޅުވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ފޯނު އަންލޮކް ނުކޮށް ނުވަތަ ބޭނުންނުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުހުޅުވައި، ހަމައެކަނި ނޯޓްތައް ނަގަން ބޭނުންނަމަވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހުރެއެވެ.

ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ފޯނުން އެސް ޕެން ވަކިކުރުމުން އޮޓޮމެޓިކުން އާ ނޯޓްތައް އުފެދޭނެ އެވެ. ފޯނު ލޮކް ކޮށްފައި އޮތަސް ނުވަތަ ލަވައެއް އަޑުއަހަން އިނަސް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމެއް ފޯނުން ކުރިޔަސް، މި ފީޗާ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަދި އަބަދުވެސް އަވަސްކޮށް ނޯޓް ބަލާލުމަށްޓަކައި އޮން ޑިސްޕްލޭއަށް އާ ނޯޓްތައް ޕިން ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ފޯނު އަންލޮކް ނުކޮށް ނޯޓްތައް ނެގުމަށް، ހަމައެކަނި ސެޓިން ހުޅުވާލުމަށްފަހު "އެޑްވާންސްޑް ސެޓިންގްސް" އަށް ގޮސް "އެސް ޕެން" ސިލެކްޓް ކޮށްލާށެވެ. "އެސް ޕެން ރިމޫވް ކުރާއިރު" މި ނަމުގައި އިންނަ ސެޓިންއަށް ޓެޕް ކޮށްލުމަށްފަހު "ނޯޓް ކްރިއޭޓް" އޮޕްޝަން ޚިޔާރުކުރާށެވެ. (މި ސެޓިން ސަބްޖެކްޓް ކުރާއިރު ތިބާގެ ފޯނުން އެއަރ ކޮމާންޑް ޑަޔަލޮގް ނުގެންނާނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ.)

ލޮކް ސްކްރީނުން ނޯޓެއް ހަދާއިރު ޕިންކޮށްފައި އިންނަ އައިކަންއަށް ޓެޕް ކޮށްލާށެވެ. އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭއަށް ނޯޓް ޕިން ކުރުމަށް މި އައިކަން އަށް ކްލިކް ކޮށްލާށެވެ.

2.ޝޮޓް ސަޖެޝަންސް އާއެކު ފޮޓޯތައް ރީތިކޮށްލުން:

ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ކޮލިޓީ ކެމެރާއެއް ނޯވެދާނެއެވެ. އަދި އެމީހަކި މޮޅު ފޮޓޮގްރާފަކަށްވެސް ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ ގެ ޝޮޓް ސަޖެޝަންސް ނަމަކަށް ކިޔާ ފީޗަރ އަކާއެކު ފޮޓޯ ކޮމްޕޮޒިޝަން ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޝޮޓް ސަޖެޝަންސް ބޭނުން ކުރުމަށް، ކެމެރާ އެޕް ހުޅުވައި "ސެޓިންގްސް" އައިކަން (ގިއާސް) އަށް ޓެޕް ކޮށްލާށެވެ. އޭރުން "އިންޓެލިޖެންޓް ފީޗަރސް" ސެކްޝަންގެ ދަށުން، "ޝޮޓް ސަޖެޝަންސް" އަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. އެގޮތުންމިފީޗާރގެ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

3.ވަޔަރލެސްކޮށް އެހެން ޑިވައިސްތަކަށް ޗާޖު ކުރުން:

އިއަރބަޑްސް އާއި އެނޫންވެސް އެކްސެސަރީޒް އަކީ އެންމެ ފަސޭހައިން ބޭނުންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވުމުން އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ޗާޖް ހުސްވާގޮތް ވެފައެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ތިބާގެ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ ޑަބަލްސް ނުވަތަ ސްމާޓްވޮޗް ނުވަތަ ސްމާޓްފޯނެއް ޗާޖް ކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ ފަހަތުގައި ޖައްސައިލައިގެން އިރުކޮޅަކު ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުންނާށެވެ.

މިގޮތަށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަން ބައެއް ފަހަރު ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ތިބާގެ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގައި ނޮޓިފިކޭޝަން ޝެއާ ޑައުންކޮށް ކުއިކް ސެޓިންގްސް އައިކަންސްއިން (ވައިފައި، ބްލޫޓޫތު، އޮޓޯ-ރޮޓޭޓް، ފަދަ) މެދުވެރިކޮށް ބަލާށެވެ. ވަޔަރލެސް ޕަވަރޝެއަރ ނަމަކަށް ކިޔާ ބަޓަންއެއް ފެންނާނެއެވެ. ރިވާސް ވަޔަރލެސް ޗާޖިން ހެދުމަށް އެ ބަޓަނަށް ޓެޕް ކޮށްލާށެވެ. މި ފީޗާ އަދި މަސައްކަތް ކުރަނީ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ ޔޫއެސްބީ-ސީ ޓައިޕް ކޭބަލަކުން ޗާޖު ކުރާއިރުކަން ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ.

ވަޔަރލެސް ޕަވަރޝެއަރ އިން އެހެން ޑިވައިސްއެއް ޗާޖުވުމަށް ފަހު އޮޓޮމެޓިކުން ނިއްވާލާނެއެވެ. އަދި ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ ބެޓެރީ 30% އަށް ވުރެ ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ، ތިބާގެ "ބެޓެރީ އެންޑް ޑިވައިސް ކެއާ" ސެޓިންގްސްގައި މި ތްރެޝްހޯލްޑް އޮޓެމެޓިކުން އެޖަސްޓް ކޮށްލާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވަޔަރލެސް ޕަވަރޝެއަރ މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ކިއުއައި ވަޔަރލެސް ޗާޖިންގ ސަޕޯޓްކުރާ ޑިވައިސްތަކުގައި ކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

4.ވާޗުއަލް ރެމް އާއެކު ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅުކުރުން:

ގެލެކްސީ އެސް 22 އަލްޓްރާ ސްޓްރަގަލް ކުރަނީ ތިބާގެ އިންޓެންސިވް މަލްޓިޓާސްކިން އާދަތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ހެއްޔެވެ؟ ރެމް ޕްލަސް ސެޓިންގްސް މެދުވެރިކޮށް ފޯނުގެ ވާޗުއަލް މެމޮރީ ބޫސްޓް ކުރަންވީ ވަގުތު މިއޮތީ ޖެހިފައެވެ. ގެލެކްސީ އެސް 22 ގައި މިފީޗަރސްވެސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

މިފީޗަރ ގައި ރެމް ޕްލަސް އިން ފޯނުގެ ސްޓޯރޭޖްގެ އެއްބައި ނަގާ، ވާޗުއަލް މެމޮރީއަކަށް ބަދަލުކޮށްލަ އެވެ. ހަމަ އެ ޕްރޮސެސް ތިބާގެ ވިންޑޯސް ނުވަތަ މެކް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރުން ރެމް ފުލްވާކަން ދެނެގަނެވޭއިރު، އެއީ އިތުރު ތަންކޮޅެއް ހޯސްޕަވަރ އަށް ތިބާގެ ސްޓޯރޭޖަށް ޑައިޕް ކޮށްލާ ޕްރޮސެސް އެކެވެ.

ޑިފޯލްޓްކޮށް، ރެމް ޕްލަސް އިން ވާޗުއަލް މެމޮރީއަށް ބޭނުން ކުރަނީ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ 4ޖީބީ ސްޓޯރޭޖް އެވެ. މަލްޓިޓާސްކިން ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މި ވެލިއު 6ޖީބީ ނުވަތަ 8ޖީބީ އަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. މި ފީޗަރ ބޭނުންކުރުމަށް ސެޓިންގްސް ހުޅުވާލާ، "ބެޓެރީ އެންޑް ޑިވައިސް ކެއާ" އަށް ގޮސް "މެމޮރީ" ސިލެކްޓްކޮށް "ރޭމް ޕްލަސް" ޓެޕް ކޮށްލާށެވެ.

ރޭމް ޕްލަސް އަށް ބަދަލު ގެންނައިރު ފޯނު ރީސެޓް ވާނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓާށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރެމް ޕްލަސް ޑީއެކްޓިވޭޓް ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ފައިލްތަކާއި އެޕްތަކާއި ގޭމްތަކަށް އެ ސްޓޯރޭޖް ސްޕޭސް ބޭނުން ކުރަން ބޭނުން ނަމަ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ވާޗުއަލް ރެމް 2 ޖީބީ އާ އެކު ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.

5.ޓެލެފޮޓޯ ލެންސް :

ގެލެކްސީ އެސް 22 އަލްޓްރާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ފީޗާއަކީ 10x އޮޕްޓިކަލް ޒޫމް ލިބޭ އެ ކުންފުނީގެ ޓެލެފޮޓޯ ލެންސެވެ. މިހާ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޕްރޮފައިލްއެއްގައި ސެމްސަންގް މި ލެންސަށް ފިޓްވާން މަސައްކަތް ކުރީ ކިހިނެތް ކަމެއް އަދި ޔަގީން ނުވާއިރު، މިއީ 2 ބިނޯކިއުލާ ޖޯޑެއް ފަދަ ލެންސެކެވެ.

6.އެއްފަހަރާ ފްރޮންޓް އަދި ބެކް ކެމެރާ ބޭނުން ކުރުން:

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެއް ކެމެރާއަށް ވުރެ ގިނަ ކެމެރާ ބޭނުންވަނީ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ އިންސްޓަގްރާމަށް ފޭންސީ ވީޑިއޯއެއް އަޕްކޮށްލަން އުޅޭއިރު އެވެ. އެކަމަކު މި ހާލަތްތަކަށް ދެ ފޯނު ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ ގިނަ ކެމެރާތަކެއް އެއްފަހަރާ ބޭނުން ކުރެވޭނެތީ އެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގައި "ޑައިރެކްޓަރސް ވިއު" ނަމަކަށް ކިޔާ ވަރަށް ތަރުތީބު ފީޗާއެއް ހުރެއެވެ. މި މޯޑް މެދުވެރިކޮށް، ރިކޯޑް ކުރާއިރު، ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ ހުރިހާ ކެމެރާއެއްގެ މެދުގައި ސްވިޗް ބަދަލުކޮށްލެވޭނެއެވެ. ވައިޑް-އޭންގަލް ޝޮޓަކުން ޒޫމް ޝޮޓަކަށް ޖަމްޕް ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އޮން-ސްކްރީން ތަމްބްނެއިލް ކޮށްލައިގެން އެކަން ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

އެއަށް ވުރެ މުހިންމު ކަމަކީ، "ވިލްގަރ މޯޑް" އިން ތިބާގެ ފަހަތު އަދި ސެލްފީ ކެމެރާ އެއްފަހަރާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ވިއު އެނަލިންގ ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެކެވެ. ހަމައެކަނި ކެމެރާ އެޕް ހުޅުވައި، "އިތުރު" ބަޓަން އަށް ޓެޕްކޮށް، "ޑައިރެކްޓަރުން ވިއު" ޚިޔާރުކުރާށެވެ. ޑިފޯލްޓްކޮށް، މި މޯޑް ފެށެނީ މަލްޓި-ކެމް ވިއުއިންނެވެ. "ވިލްގަރ މޯޑް" އަށް އަހުލުވެރި ވުމަށް، ސްކްރީންގެ މަތީ ނުވަތަ ފަރާތުގައި ވާ ކުޑަ ހުދު ކުލައިގެ ސްކޮޔަރ ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސްކޮޔަރ ޓެޕް ކޮށްލާށެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއް އޮޕްޝަންގައި މައި ވީޑިއޯ ފީޑްގެ މަތީގައި ކުޑަ ވިންޑޯއެއްގައި ސެލްފީ ފީޑް ބަހައްޓާއިރު އަނެއް ދެ ތަނަކީ ވެސް ސްޕްލިޓް ވިއުގައިގެ ކެމެރާ ފީޑް ކުރާ ތަންތަނެވެ.

7.އެސް ޕެން އާއެކު ކެމެރާ ކޮންޓްރޯލްކުރުން:

އެސް ޕެން އަކީ ހަމައެކަނި ސްޓައިލަސް އަކަށް ވުރެ އިތުރުން މުހިންމު އެތައްކަމެއް ކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ދުރުގައި ހުރެގެން ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ވެސް މިއީ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލެކެވެ. މިހާރު، އެމޭޒަންގައި ވެބް ނުވަތަ ޝޮޕިން ބްރައުޒް ކުރާއިރު މި ފީޗާ އަކީ އެހާ ފައިދާ ހުރި ފީޗާއެއް ނޫން ނަމަވެސް އަމިއްލަ އަށް ފޮޓޯއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިއީ ސުޕަ ހޭންޑީ އެކެވެ.

މިފީޗަރ ބޭނުންކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކެމެރާ އެޕް ހުޅުވައި، ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ އިން އެސް ޕެން ފިލުވާލާށެވެ. އެސް ޕެންގެ ބަޓަން އަށް ޓެޕް ކުރާނަމަ، ފޯނުން ފޮޓޯއެއް ނަގާނެ އެވެ. އެއީ ސެލްފީ، ގްރޫޕް ޝޮޓް، ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް ފޮޓޯގްރަފީ ފަދަ ސުޕަ ސްޓޭބަލް އަދި ކޮންސިސްޓެންޓް ވާން ޖެހޭ ފޮޓޯތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ސޮލިއުޝަނެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަށް މިހާރު ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟ މި އާޓިކަލްގައި ހިމަނާލެވުނު މި ފީޗާސްތަކަކީ ބޭނުންތެރި ފީޗާސްތަކެއް ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.