ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ޓަގް މިޝަންއަށް ކަސްޓަމަރުން އިޢުލާންކޮށްފި

ލޯންޗް ވެހިކަލް އަދި އިން-ސްޕޭސް ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސާވިސަސް ކުންފުނި ލޯންޗަރު އިން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސްޕޭސް ޓަގުގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓަށް ކޮމާޝަލް އަދި އެކެޑެމިކް ޕޭލޯޑްމިކްސް އެއް ކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ގެ މެނިފެސްޓޯ ފުލްކޮށްފި އެވެ.

ލޯންޗަރު އިން މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކުރި ގޮތުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހު ސްޕޭސް އެކްސްގެ ޓްރާންސްޕޯޓާ-6 ރައިޑްޝެއާ މިޝަންގައި ދަތުރުކުރާ އެ ކުންފުނީގެ އޯބިޓަރ ވެހިކަލްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގައި ހަ ކަސްޓަމަރަކަށް ސެޓެލައިޓް ޑިސްޕްލޭކޮށް، އިތުރު ހަތަރު މީހަކަށް ހޯސްޓެޑް ޕޭލޯޑް އުފުލާނެ އެވެ.

ސެޓެލައިޓް ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ތިން ކަސްޓަމަރުންނަކީ ކިއުބްސެޓް ތަރައްގީ ކުރާ ސްޓާޓްއަޕްތައް ކަމަށްވާ ސްކައިލައިން ސުލެސިއަލް، އިނޯވާ ސްޕޭސް އަދި އެންޕީސީ ސްޕޭސްމައިންޑް އެވެ. އިތުރު ދެ މީހުންނަކީ ކޭއެލް ޕޮމޮނާ އާއި ސްޓޭންފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޓޫޑަންޓް ކިއުބްސެޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކެވެ. ހަވަނަ ސެޓެލައިޓް ކަސްޓަމަރަކީ ކޮން ބައެއްކަން ލޯންޗަރު އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އައިމިނަތު މިންހާ

އައިމިނަތު މިންހާ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އައު ހޯދުންތަކާއިއެކު ލިޔުންތެރިކަމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަޒުމުގައި

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.