ޑިޖިޓަލް ޕެތޮލޮޖީ އެނަލިސިސް އަށް އާ އޭއައި އެލްގޮރިދަމެއް

ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ޑިޖިޓަލް ޕެތޮލޮޖީ އަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލިމީހާގެ ބަޔޮޕްސީތަކުން ނަގާފައިވާ މައިކްރޯސްކޯޕީ ތަސްވީރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތްތައް އުފެދިގެން އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ. ރިޒޮލިއުޝަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން، މި ހޯލް ސްލައިޑް އިމޭޖް (WSI) ގެ ބޮޑު ސައިޒެއް ހުންނައިރު، އާންމުކޮށް ގިގަބައިޓް (Gb) އަށް ވުރެ ސައިޒެއް ފައިލް ސައިޒް ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން ޓިޕިކަލް އިމޭޖް އެނަލިސިސް މެތެޑްސް އަށް އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ޙައްލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ބޮސްޓަން ޔުނިވާސިޓީ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން (ބީޔޫއެސްއެމް) ގެ ދިރާސާވެރިން ވަނީ ރިސެކްޓް ކޮށްފައިވާ ޓިއުމަރުތަކުން ފުއްޕާމޭގެ ޓިޝޫ ތަސްވީރުތަކަށް ބަލައިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރުގެ ސަބްޓައިޕް ކްލަސިފައި ކުރުމަށް ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން ލާނިން ކިޔާ އޮނިގަނޑެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އާ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އެލްގޮރިޒަމްއެއް އުފައްދާފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ތަރައްގީ ކުރަމުން މިދަނީ ޑިޖިޓަލް ޕެތޮލޮޖީ ޑޭޓާ ވަޒަންކުރުމަށް އެފިޝަންސީ ގެނެވޭނެ އާ އޭއައި އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކެއް. ޕެތޮލޮޖީ ޕްރެކްޓިސް އަކީ ޑިޖިޓަލް އިންގިލާބެއްގެ ތެރޭގައި. އެކްސްޕާޓް ޕެތޮލޮޖިސްޓަށް އެހީތެރިވުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރަށް ބިނާކޮށް ގޮތްތައް ތަރައްގީ ކުރަމުން އެބަދޭ. ހަމައެހެންމެ، ހުރި ތަންތަނުގައި." އެއްވެސް މާހިރެއް، މިފަދަ ގޮތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުން ސީދާ ޑައިގްނޯސް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ނުދެވޭނެ،" ބީޔޫއެސްއެމްގެ މެޑިސިން އެންޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރު ކޮރެސްޕޮންޑިންގ ލިޔުންތެރިޔާ ވިޖާޔާ ބީ ކޮލަޗަލާމާ، ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ދިރާސާވެރިން ވަނީ ޑިޖިޓަލް ޕެތޮލޮޖީއަށް ގްރާފް ބެސްޓް ވިޝަން ޓްރާންސްފޯމަރެއް (ޖީޓީޕީ) އުފައްދާފައެވެ. މިއީ ޕެތޮލޮޖީގެ ތަސްވީރުތަކުގެ ގްރާފް ރިޕްރެޒެންޓޭޝަނަކާއި ޓްރާންސްފޯމަރ އަރކިޓެކްޗަރތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓޭޝަނަލް އެފިޝަންސީ ބޭނުންކޮށްގެން މުޅި ސްލައިޑް އިމޭޖްގެ މައްޗަށް ތަޙުލީލު ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.

"ކޮމްޕިއުޓަރު ސައިންސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ކުރިއެރުންތައް ޑިޖިޓަލް ޕެތޮލޮޖީއަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ޔަޤީން ކަމަކަށް ނުވާއިރު، ޑިޖިޓަލް ޕެތޮލޮޖީގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ޚާއްސަކޮށް ހައްލު ކުރެވޭނެ އޭއައި މެތޯޑްތައް ބިނާ ކުރުމުގެ ބޭނުން އެބައޮތް،" ކޯ ކޮރެސްޕޮންޑިން ލިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ބީން، އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރު އޮފް ބޭސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުޅި ސްލައިޑް އިމޭޖްތަކާއި އާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ތިން ކޮހޯޓްގެ ކްލިނިކަލް ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، އެމީހުން ދެން އެކުލަވާލީ ފުއްޕާމޭގެ އެޑިނޯކާސިނޯމާ، ފުއްޕާމޭގެ ސްކުއަމަސް ސެލް ކާސިނޯމާ , އަދި ޖެހިގެން ހުންނަ ކެންސަރު ނޫން ޓިޝޫ ތަފާތު ކުރެވޭނެ މޮޑެލްއެކެވެ . ސިލްސިލާ ދިރާސާތަކާއި ސެންސިޓިވިޓީ އެނަލިސިސްތަކުގެ މައްޗަށް އެމީހުން ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ޖީޓީޕީ ފްރޭމްވޯކް ހޯލް ސްލައިޑް އިމޭޖް ކްލަސިފިކޭޝަން އަށް، ބޭނުންކުރާ މިހާރުގެ ޒަމާނީ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެ އެވެ.

އެމީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޑިޖިޓަލް ޕެތޮލޮޖީއަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް އެމީހުންގެ މެޝިން ލާރނިންގ ފްރޭމްވޯކްގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެއެވެ . "ހަގީގީ ދުނިޔޭގެ އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ވިޝަން އެޕްރޯޗްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ދިރާސާވެރިންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޕްރޯޗް ބޭނުންތެރި ކަމަށް ފެނިދާނެ،" އެމީހުން އިތުރަށް ބުންޏެވެ.

މި ހޯދުންތައް އޮންލައިންކޮށް ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ އައިއީއީއީ ޓްރާންސެކްޝަންސް އޮން މެޑިކަލް އިމޭޖިންގ ޖާނަލްގައެވެ .

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.