ސެކިއުރިޓީ ރިސާޗް ހެކަރުންނަށް 800 ހާސް ޑޮލަރު ލިބޭ

Pwn2Own Vancouver 2022 އަކީ މައިކްރޮސޮފްޓް، ޒޫމް، އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހެކިން މުބާރާތެކެވެ.

މި 15 ވަނަ އަހަރީ Pwn2Own Vancouver ހެކިން މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި، ޓީމުތަކުން ވަނީ ފަޔަރފޮކްސް، އޮރެކަލް ވާޗުއަލްބޮކްސް، ވިންޑޯޒް 11، އަދި މަޝްހޫރު އެންޓަޕްރައިސް ސޮފްޓްވެއާ ފަދަ އެތައް އުފެއްދުމެއްގައި 16 ޒީރޯ ޑޭ ބަގްސް ހޯދާފައެވެ. ހެކިން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވިންޑޯޒް 11، މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް، އަދި އެހެނިހެން އެންޓަޕްރައިސް ސޮފްޓްވެއާތަކުން އެކްސްޕްލޮއިޓްތައް ފެނުމުން 800 ހާސް ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބުނެވެ.

އިތުރު ފައިސާއާއި ކުޑޯސްތަކާއެކު ފިޔަވައި ބަގް ބައުންޓީސް ފަދައިން ވިސްނާށެވެ. ޒީރޯ-ޑޭ އަކީ ހަމަލާދޭ މީހަކަށް ހޯދިދާނެ ސޮފްޓްވެއާ އެކްސްޕްލޮއިޓް ނުވަތަ ވަލްނަރެބިލިޓީއެއް، ސޮފްޓްވެއާ އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރުވެސް ނޭނގޭ ކަމެއް؛ ޕެޗެއް ނެތް، އަދި ހަމަލާ ކާމިޔާބު ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެނގޭ ބަގްސް ނުވަތަ އެކްސްޕްލޮއިޓްސް އަކީ އިނާމުތަކަށް ސައްހަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

މިވަގުތު 8 ޓީމަކަށް މަދުވެގެން 40 ހާސް ޑޮލަރުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާއިރު، ސްޓާ ލެބްސް އިން ލީޑު ނެގީ 230 ހާސް ޑޮލަރާއި 23، ސިގް، މާސްޓަރ އޮފް ޕީޑަބްލިޔުއެން ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ޓާމިނަލޮޖީ ތަންކޮޅެއް ވަރުބަލިވެދާނެ ނަމަވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ހެކަރުންނަށް ބޮޑު ފައިސާއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެކްސްޕްލޮއިޓްތައް ދައްކައިގެން ރަނގަޅު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރާހެން ހީވެއެވެ.

އައިމިނަތު މިންހާ

އައިމިނަތު މިންހާ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އައު ހޯދުންތަކާއިއެކު ލިޔުންތެރިކަމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަޒުމުގައި

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.