އައިފޯން 14 އަދި 14 ޕްރޯ މެކްސް ގައި އޯލްވޭސް އޮން ޑިސްޕްލޭ

ހަސަން ޒަޔާން 27 ޖޫން 2022

އެޕަލްގެ އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް އަށް އޯލްވޭސް އޮން ޑިސްޕްލޭ ގެނެސްދާނެ ކަމަށް ރިޕޯރޓްތައް ބުނެއެވެ. ބްލޫމްބާގްގެ މާކް ގުރްމަންގެ ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުން އެޕަލް އިން އައިއޯއެސް 16 އާއެކު މި ފީޗާ ތައާރަފްކޮށް، އައިފޯން ލޮކް ކޮށްފައި ހުއްޓަސް ލިމިޓެޑް އަދަދެއްގެ މައުލޫމާތު ދައްކާލެވޭނެ އެވެ.

ގުރްމަން ބުނާ ގޮތުގައި އައިފޯނުގެ ވަރޝަންގެ އަބަދުވެސް އޮން މޯޑުން އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް 5 އާއި އެއަށްވުރެ މަތީގެ މޯޑާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް އިން ލޮކް ސްކްރީންގެ ފްރޭމް ރޭޓް ދަށްކޮށް، ޑިސްޕްލޭ ދިއްލާފައި ހުންނައިރު އެނަރޖީ ސޭވްކުރުން، އަބަދުވެސް އޮން މޯޑް އެނެބަލްކޮށް، އެކަންކަން ރިލީސްކުރާނެއެވެ. އާ އައިފޯނުގައި ބޭނުންކުރާނީ އެޕަލް އިން އާ ވޮޗް މޮޑެލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ލޯ ޓެމްޕަރޭޗާ ޕޮލިކްރިސްޓަލައިން އޮކްސައިޑް (އެލްޓީޕީއޯ) ޑިސްޕްލޭއެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. މި ލޯ ޕަވަރ ސްކްރީންތައް އަބަދުވެސް އޮން މޯޑް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާއިރު، މިއީ ޑިވައިސްތަކުން މާގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސްކްރީންތަކެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ތަހުލީލު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އައިފޯން 13 އަށް އެލްޓީޕީއޯ ޑިސްޕްލޭއެއް ގެނެސްގެން އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރިއެވެ. އެންޑްރޮއިޑްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިވައިސްތަކުން މިހާރުވެސް އަބަދުވެސް އޮން މޯޑަށް ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ. އަދި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ސަޕޯޓް ކުރެވެއެވެ. މިސާލަކަށް ސެމްސަންގްގެ ވަކި ޑިވައިސްތަކެއްގައި އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭގައި ފޯނު ލޮކްކޮށްފައި ހުންނައިރު ވަގުތާއި ބެޓެރީ ލެވެލްއާއި ވިޖެޓްތަކާއި އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް ދައްކާލެވޭނެ އެވެ.

ގުރްމަން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އައިއޯއެސް 16 އަށް ވެސް މިފަދަ ފަންކްޝަނަލިޓީތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި "ވިޖެޓް ކަހަލަ ކެޕޭސިޓީތަކެއް" ހުރި ވޯލްޕޭޕަރުތައް ވެސް ހިމެނޭނެ އެވެ.

އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ އަކީ އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް އަށް އެކްސްކްލޫސިވް ފީޗާއެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާއިރު، މާޒީގެ ލީކްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެޕަލްގެ އާ އޭ16 ޗިޕް ޕްރީމިއަމް ދެ ޑިވައިސްއާ އެކު ހިމަނާފާނެ އެވެ.

އެޕަލް އިން ޖޫން މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ގާތްވަމުން އަންނަ ވޯލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް (ޑަބްލިޔުޑަބްލިޔުޑީސީ) ގައި އިތުރު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އިއުލާނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

ކުރިން ލަފާކުރި ގޮތާ އެއްގޮތަށް ގުރްމަން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެޕަލް އިން އައިޕެޑްގައި ވިންޑޯއިން އާއި މަލްޓިޓާސްކިންގެ އިތުރު ފީޗާސްތައް ތައާރަފް ކުރެވިދާނެ އެވެ. އޭނާ ނަމޫނާ ދައްކަވަނީ ޑިވެލޮޕަރު ސްޓީވް ޓްރަޓަން-ސްމިތު ގެ ހޯދުންތަކެއް ކަމަށާއި އެޕަލް އިން ވިންޑޯތަކުގެ ސައިޒު މިނިވަންކަމާއެކު ބަދަލުކުރެވޭނެ ފީޗާއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ހޯދި ހޯދުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެޕަލްގެ ބައެއް އެޕްތައް ވެސް އޯވަހޯލް ކުރެވިދާނެއެވެ. މެސެޖްތަކަށް އާ އޯޑިއޯ ފީޗާސްތައް އިތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން، ގުރްމަން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އެޕަލްގެ ސިސްޓަމް ޕްރިފަރެންސް މެނޫ އަލުން ބަދަލުކޮށް އައިއޯއެސްގައި ސެޓިންގްސް އެޕް އާއި ވައްތަރު ކުރާނެ އެވެ.

ޑަބްލިޔުޑަބްލިޔުޑީސީ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއް ތެރޭގައި ސްޓާޓް ވާނެއެވެ މިހެން ކަމުން މި ލަފާ ތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ވާނެތޯ ބަލަން މާގިނަ ދުވަހެއް މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހަސަން ޒަޔާން

ހަސަން ޒަޔާން

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ޑިވެލޮޕާރ، ޓެކް ރިސާޗަރ

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.