ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "ވެއަރަބަލްސް" މަރކެޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ހަސަން ޒަޔާން 28 ޖޫން 2022

އެޕަލް އާއި އިމޭޖިން މާކެޓިން އަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ޑިމާންޑް ނޯމަލައިޒް ވުމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވެއަރބަލް ޑިވައިސްތަކުގެ ޝިޕްމަންޓްތައް ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ކޯޕަރޭޝަނުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުން ވޭއާބަލް ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގެ ކުއާޓަރ ގްލޯބަލް ޝިޕްމަންޓްތައް މިހާތަނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ.

ސްމާޓްވޮޗް، އިއާބަޑް، ގްލާސް އަދި އެހެނިހެން ވެއަރބަލްސްގެ ޖުމްލަ ޝިޕްމަންޓް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 105.3 މިލިއަން ޔުނިޓް އަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ އަހަރުން އަހަރަށް %3 ދަށް އަދަދެކެވެ.

ޝިއޯމީ، ވާވޭ އަދި ސެމްސަންގް އަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާއިރު، ކުރިއެރުން ވަނީ %23.8، %10.8 އަދި %9.9 ދަށްވެފައެވެ. އައިޑީސީން ބުނީ ޝައުގުވެރިކަން ދަށްވަމުންދާ ސަބަބަކީ ފިނިހޫނުމިން ބޮޑުވުން، ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު އިތުރަށް ބޮޑުވުމެވެ.

ޖުމްލަކޮށް އަހަރުން އަހަރަށް ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، އެޕަލް އަށް %6.6 ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާއިރު، އޭގެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެޕަލް ވޮޗްގެ ވިޔަފާރި އިތުރުވުމުން ކަމަށް އައިޑީސީން ބުނެ އެވެ. އެމަމޭޖަން މާކެޓިންގ އަށް ވެސް ކުރިއެރުމެއް ފެނިގެންދިޔައީ، %5.8 ގެ، އިންޑިއާގައި ބޮޑު ޕްރެޒެންސްއެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް ޖުމްލަ ޝިޕްމަންޓްތައް އަދިވެސް އޮތީ ޒައިއޯމީ، ވާވޭ އަދި ސެމްސަންގްގެ ފަހަތުގައެވެ.

ވެއަރބަލްސް ޝިޕްމަންޓްތައް ދަށްވުމުގެ ޚަބަރު ލިބިފައިވަނީ މީގެ އެންމެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިންޑަސްޓްރީއަށް ތަޖުރިބާ ކުރުމުންނެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޖުމްލަ 108.6 މިލިއަން ޔުނިޓްގެ ޝިޕްމަންޓްތައް (ކުރިން ރިޕޯޓްކުރި 104.6 މިލިއަން ޔުނިޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިވާ) ކަމަށާއި، މިއީ ވެއަރބަލްސް އަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުއާޓަރާއި ޝިޕްމަންޓް 100 މިލިއަން ޔުނިޓް ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 105.3 މިލިއަން ޝިޕްމަންޓް ކުރުމުން މާކެޓް ޕްލެޓޫ ވެދާނެ ކަމަށް ދައްކާ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ އަދަދުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ވެއަރބަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ވެއަރބަލަސް މަރކެޓް ދައްވުމަކީ މަޝްހޫރު ސްމާރޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވާނެއެވެ.

ހަސަން ޒަޔާން

ހަސަން ޒަޔާން

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ޑިވެލޮޕާރ، ޓެކް ރިސާޗަރ

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.