ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އިންފްރާރެޑް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕް

އަޙްމަދު ދާއޫދު 28 ޖޫން 2022

ޖުލައި މަހު ހާމަކުރާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ އިންފްރާރެޑް ސްޕޭސް ބެސްޓް ޓެލެސްކޯޕް ކަމަށްވާ ޖޭމްސް ވެބް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލް ކަލަރ ފޮޓޯތަކެއް ނެގޭނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ތިބީ އިންތިޒާރުގަ އެވެ.

މި ތަސްވީރުތަކުން، ފަލަކީ އިލްމުވެރިންނާއި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި އުންމީދުތަކެއް ހާޞިލްވާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕް ސައިންސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަލަކީ އިލްމުވެރިޔާ ކްލައުސް ޕޮންޓޮޕިޑަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު (9.48 ބިލިއަން ޔޫރޯ) ޚަރަދުކޮށްގެން ޖޭމްސް ވެބް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕް އުފެއްދުމަށް 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާފައިވާއިރު، މިފަހަރު މިފޮނުވާ މިޓެލެސްކޯޕްގެ ފުރަތަމަ ތަސްވީރުތަކުން ހުރިހާ މަސައްކަތަކާއި ވަގުތާއި ފައިސާ ޖަސްޓިފައި ކުރުމަށް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވެ އެވެ.

ނާސާއާއި އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާއާއި ޔޫރަޕާއި ކެނެޑާގެ ޖައްވީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި މަޝްރޫއެއް ކަމަށްވާ ޖޭމްސް ވެބް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕް ފޮނުވާލީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ.

އެއީ އިންފްރާރެޑް ބޭނުންކޮށްގެން ސައިންސްވެރިންނަށް ޖައްވުގެ އެކި ހިސާބުތައް ބަލާލެވޭނެ ގޮތެކެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ދުރު ގެލެކްސީތަކާއި ތަރިތައް ފެނި އެތަރިތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށެވެ.

އަދި އެމީހުން އުންމީދު ކުރަނީ މި ޓެލެސްކޯޕުގެ ސަބަބުން އެކްޒޯޕްލެނެޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ދަސްކޮށް، އިރާއި އަދި ތަރިތަކުގެ ވަށައިގެން ދައުރުވާ ޕްލެނެޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް އުގެނި އެފަދަ ޕްލެނެޓްތަކުގައި ދިރުމެއްވޭތޯ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިންފްރާރެޑް އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ފެންނަ އަލި ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޮލުން ފެންނަ ފެނުމާއި، އެގޮތަށް އިންފްރާރެޑް އަކީ އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަންގެ ވައްތަރެކެވެ.

އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަން އަންނަނީ ތަފާތު ވޭވްސް ދިގުމިނުގައި ހުންނަ ސްޕެކްޓްރަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، މި ސްޕެކްޓްރަމްގެ އެއްކޮޅުން ފެށިގެން ރޭޑިއޯ އިން ފެށިގެން މައިކްރޯވޭވް، އިންފްރާރެޑް، ފެންނަ އަލި، އަލްޓްރާވައިލެޓް، އެކްސްރޭ އަދި ގާމާ ރޭ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އިންފްރާރެޑް އަކީ ޚުދު އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ސްޕެކްޓްރަމްގެ ބޮޑު ބައެކެވެ. މިއީ ނިއަރ އިންފްރާރެޑް، މީޑް އިންފްރާރެޑް އަދި ފާރ އިންފްރާރެޑް އަށް ބަހާލެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

"ޕްރީޑޭޓަރ" ފަދަ ފިލްމުތައް، ޑޮކިއުމެންޓްރީ ސީރީޒް "ޕްލެނެޓް އާރތް" ނުވަތަ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެމްޓީވީ ވީޑިއޯ މިއުޒިކް އެވޯޑްސްގައި ތިރީސް ސެކަންޑްސް ޓު މާސް އިން ދެއްކި ޕާފޯމަންސް ބަލާފައިވާނަމަ އިންފްރާރެޑް އަލިކަމާއި އޭގެ ބައެއް ބޭނުންތަކަށް އަހުލުވެރިވާނެ އެވެ.

އަދި އެއާޕޯޓްތަކުގައި ތަމަލް ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ވަޒަންކުރާއިރު، މިސާލަކަށް ސާސް-ކޯވް-2 އިންފެކްޝަން ޖެހުމުން ހުމުގެ ސަބަބުން ޓެމްޕަރޭޗަރ އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

އިންފްރާރެޑް ތަމަލް ކެމެރާތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އެބްސޮލިއުޓް ސުމެއް (-273.15 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް / -459.67 ޑިގްރީ ފަރެންހައިޓް) އަށް ވުރެ މަތީގައި ހުންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކުން، ދިރިހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ދިރުމެއް ނެތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އިންފްރާރެޑް ރޭޑިއޭޝަން ދޫކުރެއެވެ . އެއީ ތިބާއާއި ތިބާ އިށީނދެގެން އިން ގޮނޑި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ލޮލުން އެ އެއްޗެއް ނުފެނުނަސް އެއިން ހޫނު ރޭޑިއޭޝަން ދޫކުރާނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންފްރާރެޑް އިން އެ ރޭޑިއޭޝަން ހޯދައި، އެއަށްފަހު އެ ޑޭޓާ ތަސްވީރަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތަފާތު ކުލަތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންފްރާރެޑް ރޭޑިއޭޝަންގެ ބާރުމިން ދައްކުވައިދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ އެއްޗެއްގެ ތަފްސީލީ އައުޓްލައިންތަކާއެކު ކޮންޓާރެއް އުފެދެއެވެ.

މިހާތަނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޖައްވުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ތަސްވީރުތައް ޖޭމްސް ވެބް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕުން މިފަހަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނަމުންދާއިރު އެތަސްވީރުތަކާމެދު އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތްމިންވަރަށް އެ ތަސްވޯރިތައް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެކަމަށް ސައިންސްވެރިންދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޖޭމްސް ވެބް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕްގައި އިންފްރާރެޑް ބޭނުން ކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ފަލަކީ އިލްމުވެރިންނަށް އެންމެ ކުރީގެ ތަރިތަކާއި ގެލެކްސީތައް ދެނެގަތުމަށް އިންފްރާރެޑް ބޭނުންވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އިންފްރާރެޑްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނުން ފުސް ވިލާތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްޓުވޭނެއެވެ.

ފުސް ވިލާތަކަކީ ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތައް އުފަންވާ ތަނެވެ. އެ ވިލާތަކުގެ ތެރެއިން ފެންނަނަމަ އެ ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތައް އުފެދޭ ގޮތް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

ޖޭމްސް ވެބް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕްގައި ދުރު ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތަކުން އަލި ނަގަން ބޮޑު ލޯގަނޑެއް ހުރެއެވެ.

މި ލޯގަނޑަކީ އޭގެ ކުރިން ނެރުނު ހަބަލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕްގައި ބޭނުންކުރި ލޯގަނޑަށް ވުރެ ހަ ގުނަ ބޮޑު ލޯގަނޑެކެވެ.

ޖޭމްސް ވެބް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕަކީ ހަބަލްއަށް ފެނުނު އެއްޗަކަށްވުރެ 10 އާއި 100 ގުނަ ފަނޑު އެއްޗެހި ދެނެގަތުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ވާއެއްކަަށް ވާއިރު، މީގެ ކުރިން އުފެއްދި އެއްވެސް ޓެލެސްކޯޕަކަށްވުރެ އިންފްރާރެޑް އިން މާ ފުރިހަމަ އަދި ތަފްސީލީ ތަސްވީރުތައް ނެގޭނެ އެއްޗަކަށް މި ޓެލެސްކޯޕް ވާނެކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.