އޮޕޯގެ 240ވޮޓްގެ ފާސްޓް ޗާޖިން ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ

ހަސަން ޒަޔާން 28 ޖޫން 2022

އޮޕޯގެ 240ވޮޓްގެ ފާސްޓް ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީ ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ ގޮތަށް ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑްތައް ޕްރޮގްރެސިވްކޮށް ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ. އާ ރިޕޯޓެއްގައި ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އާ 240ވޮޓްގެ ފަސްޓް ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފެއްދުމަށެވެ. މިކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮން ކުންފުންޏެއްކަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، ޝައްކު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ އޮޕޯ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު 240 ވޮޓްގެ ފަސްޓް ޗާޖިން ކޮންސެޕްޓެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

މިވަގުތު ފާސްޓް ޗަރޖިން ވޯރކ ކުރަނީ ކިހިނެއްބަ؟

އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ޗައިނާގެ އޯއީއެމް އިން އުފައްދާފައިވާ އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން މިހާރުގެ އެންމެ މަތީ ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑް ގާތްގަނޑަކަށް 20 ޕަސެންޓް އިތުރަށް ރަނގަޅެވެ.

މިވަގުތު ބާޒާރުގައި މިއަދު ހުށަހަޅާ އެންމެ މަތީ ޗާޖިން ސްޕީޑަކީ ބީބީކޭ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ބްރޭންޑް، އައިކިއުއޯ އިންނެވެ. ފަހުގެ ފޯނުގައި ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯނު އައިކިއު 10 ޕްރޯގައި މި ޑިވައިސްއާއެކު 200 ވޮޓްގެ ފަސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑް ލިބެ އެވެ. އެހެންކަމުން 12 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ޑިވައިސްއެއް 0 - 100 ޕަސެންޓަށް ޗާޖު ކުރެވޭނެ އެވެ.

މިހާރު، ޗައިނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ވެއިބޯގައި ހުންނަ ޑިޖިޓަލް ޗެޓް ސްޓޭޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ އޯއީއެމް އަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ 24ވީ، 10އޭ ޗާޖަރެއް އެކުލެވޭ މޯބައިލް ޗާޖިން އެޑަޕްޓަރެއް އުފެއްދުމަށެވެ. 240 ވޮޓްގެ ފަސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުއްޓެވެ. ޝައްކުކުރެވޭ ގޮތުގައި ސުވާލު އުފެދޭ އޯއީއެމް އަކީ އައިކިއުއޯގެ އެކުވެރި ބީބީކޭ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ބްރޭންޑް އޮޕޯ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

މެއިންސްޓްރީމް ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ސްޕީޑްތައް މިހާރުވެސް ޚުދު ޕްރޮޑަކްޝަންގައި ލިބެން ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް ޝިއޯމީ 11އައި ހައިޕަރޗާޖް ސްމާޓްފޯނާއެކު އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކުރި 120ވޮޓްގެ ފަސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑްއެކެވެ. މިއީ 4،500އެމްއޭއެޗްގެ ފޯނުގެ ބެޓެރީއެއް 15 މިނެޓަށް ވުރެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުލް ޗާޖު ކުރެވޭނެ ސްޕީޑެކެވެ.

ނަމަވެސް އާ ޗާޖިން ސްޕީޑް ޓިޕްކޮށްފައި ވަނީ ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑް ދެގުނައަށް އިތުރު ކުރުމަށެވެ. މިއީ އަނެއްކާވެސް 4،500އެމްއޭއެޗްގެ ބެޓެރީއެއް ފުލް ޗާޖު ކުރަން ނަގާ ވަގުތު ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް މިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން ސްމާޓްފޯނެއްގެ ބެޓެރީ ބުންވަރު ދިގު މުއްދަތަކަށް އަސަރުކުރާ ގޮތް އަދި ބެލިފައެއް ނެތެވެ. 240 ވޮޓްގެ ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑް ސްމާޓްފޯނެއްގެ ހައިލައިޓް ފީޗާއަކަށް ވެދާނެތީ އިތުރު ތަފްސީލުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބެން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ހަސަން ޒަޔާން

ހަސަން ޒަޔާން

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ޑިވެލޮޕާރ، ޓެކް ރިސާޗަރ

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.