މުސްތަޤުބަލުގައި އައިފޯންގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟

އަޙްމަދު ދާއޫދު 30 ޖޫން 2022

އެޕަލްގެ ސްމާޓްފޯނަށް 15 އަހަރު ފުރޭއިރު، ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ލިޑާ އާއި އެއައި ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުން އެ ސްމާޓްފޯނުގެ މުސްތަގުބަލު ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ.

މި ވާހަކައަކީ އެޕަލްގެ އެންމެ މަގުބޫލު އުފެއްދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސީއެންއީޓީން ޚަބަރުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ލަފާތައް އެއްކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އައިފޯން 2022 ގެ ބައެކެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ލޯފަން ނޫސްވެރިއެއް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ލޫސީ އެޑްވާޑްސް އަށް ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބޮޑުވި ދުވަސްވަރު އާންމު ތަންތަނުގައި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ދަމަހައްޓަން އުނދަގޫވި އެވެ. އެއީ އައިފޯން 12 ޕްރޯ އާއި 13 ޕްރޯގެ ލިޑާ ސެންސަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން މީހުން ކައިރީގައި ތިބި ވަގުތު ދެނެގަތުމަށް އައިފޯނުގެ ޕީޕަލް ޑިޓެކްޝަން ފީޗާ ޓްރައި ކުރި ސަބަބެވެ.

ލިޑާ ނުވަތަ ލައިޓް ޑިޓެކްޝަން އެންޑް ރޭންޖިން އަކީ މިދިޔަ 15 އަހަރު ތެރޭގައި އައިފޯނުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީވެފައިވާ ގޮތުގެ އެންމެ މިސާލެކެވެ. ފުރަތަމަ އައިފޯން ނެރުނުއިރު، ޖޫން 29، 2007 ގައި، މިއަދުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ 3.5 އިންޗީގެ ސްކްރީނަކާއި 2 މެގަޕިކްސެލްގެ އެއް ކެމެރާއެއް ހުއްޓެވެ. މިހާރު އެޕަލްގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯނުތަކުގައި ފިލްމު ޝޫޓް ކުރެވޭ ވަރަށް ކުރިއަރާފައިވާ ޓްރިޕްލް ރިއަރ ކެމެރާތަކާއި އެޑްވާޑްސް ފަދަ މީހުންނަށް ދުނިޔެ ދަތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސެންސަރުތަކާއި އެތައް ބިލިއަން ޓްރާންސިސްޓަރެއް ހިމެނޭ ވަރުގަދަ ޗިޕްތައް ހިމެނެއެވެ.

އައިފޯނަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓެންޓް ސިރީ ވިޔަސް، މޯބައިލް ޕޭމަންޓްސް ނުވަތަ ވައިލެސް ޗާޖިން ވިޔަސް، އެތެރޭގައި ތައާރަފްކުރި ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ކެޓަލައިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްކޮށް، އަހަރެމެންގެ މޯބައިލް ދިރިއުޅުން އުޅޭ ގޮތުގެ އީވޮލޫޝަން ދުއްވުމަށް އެހީތެރިވެދިން އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އައިފޯނުގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ އޭގެ ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، މަތީ ފެންވަރުގެ ކެމެރާތަކާއި ޖަޔަންޓް ޑިސްޕްލޭތައް ފަދަ އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ އަހަރު ތެރޭގައި އައިފޯން ސްމާޓް ގްލާސް އާއި އެހެނިހެން ޑިވައިސްތަކުގެ ހަބަކަށް ބަދަލުވެދާނެ އެވެ. އެއާޕޮޑްސް، އެޕަލް ވޮޗްސް އަދި ކާޕްލޭ އިން އެނެބަލް ވެހިކަލްތަކަކީ ހަމައެކަނި ފެށުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އައިފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭ އާއި ޗާޖިން ސިސްޓަމް ފަދަ ކޯ އެލިމެންޓްތަކަށް ވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ތިބާގެ އައިފޯނަށް ބަރޯސާވުން

ސްމާޓްފޯނަށް ފަހު ދެން ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ގިނަ ޝައްކުތަކެއް ކުރެވެ އެވެ. އަދި މިޝައްކުތަކާއި، ހީކުރުންތަކުގެ އިއްތިފާގަކީ ސްމާޓް ގްލާސްތަކެއް ކަމުގައި ހީވާއިރު، މެޓާ، ސްނެޕް އަދި ގޫގުލް ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހައިޓެކް ސްޕެކްޓޭކަލްސްގެ އަމިއްލަ ވަރޝަނެއް ހެދުމަށެވެ.

އެޕަލް ވެސް މިކަމުން އިސްތިސްނާއެއް ނުވެ އެވެ؛ ބްލޫމްބާގުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އައިފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިން މިއަހަރު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރު އޮގްމެންޓެޑް އަދި ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ސަޕޯޓްކުރާ މިކްސްޑް ރިއަލިޓީ ހެޑްސެޓެއް ތައާރަފް ކުރެވިދާނެ އެވެ. އާރް ޕަވަރޑް ސްމާޓް ގްލާސް ޖޯޑެއް މި ދިހަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އަތުވެދާނެ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އެހެންވީމާ މިކަމާއި އައިފޯނާއި ހުރީ ކޮން ގުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ކަމެއް. އެޕަލްގެ ހެޑްސެޓް ސްޓެންޑަލޯން ޑިވައިސްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެޕަލް އިން ހިންގާ އެޕްތަކާއި ހިދުމަތްތައް އައިފޯނުން އުފެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެޕަލް ވޮޗް އާއި މެދު ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެ ފޯނު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައިރީގައި ހުންނަ އައިފޯނެއް ބޭނުން ނުވި ނަމަވެސް އޭގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި އެޕަލްގެ ފޯނާ ގާތުން ސިންކް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހިމެނެ އެވެ. އެޕަލް ވޮޗްގެ ގިނަ ނޮޓިފިކޭޝަންތަކަކީ އައިފޯނުގައި ސެޓްއަޕް ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކާއި އެޕްތަކާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ނޮޓިފިކޭޝަންތަކެކެވެ.

ސްމާޓް ހެޑްސެޓެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެޕަލް ވޮޗެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެއާޕޮޑްސް އެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ހޯމްކިޓް ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތްތަކެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ފޯނު މަރުކަޒުގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ތަހުލީލު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލަފާކުރެ އެވެ.

"މި ފޯނު ވާނީ އެންކަރަކަށް،" ޓެކް އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި ލޫޕް ވެންޗާސްގެ މެނޭޖިން ޕާޓްނަރު އަދި އެޕަލްގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖީން މުންސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު އެއީ ހަމައެކަނި އާ ޕާސަނަލް ޓެކް ގެޖެޓްތަކާ ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. އެޕަލް އިން ދަނީ މަޑުމަޑުން އައިފޯން ވޮލެޓުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗަކަށް ބަދަލުކޮށް، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނޮންޑިޖިޓަލް ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ވަރުގަދައަށް ވަންނަމުންނެވެ.

އެޕަލް އިން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު މި ދާއިރާއިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި އެޕަލް ވޮލެޓަށް ޑިޖިޓަލް އައިޑީ އާއި ޓެޕް ޓު ޕޭ ފަދަ އާ ފީޗާސްތައް ތައާރަފްކޮށް، އިތުރު ހާޑްވެއާ ނެތި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓް ޓާމިނަލަކަށް އައިފޯން ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެޕަލް އިން ވެސް ދެންމެ އިއުލާންކުރި އެޕަލް ޕޭ ލޭޓަރ އިން އެޕަލް ޕޭ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގަންނަ އެއްޗެއް ހަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދައްކާ އެއްވަރު ހަތަރު އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށް ބަހާލެވޭނެ އެވެ.

މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަން ތަރައްޤީވެ އައިފޯން ފުރިހަމަ ވެގެން ދާއިރު އެއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަށް ވެގެން ދާނެކަމަށް ޓެކްގެ ތަޖްރިބާކާރުން އިއްތިފާގު ވެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.