އެޕަލް ނޯޓްސް ބޭނުން ކޮށްގެން ސީކްރެޓް ޗެޓް ކުރާނެ ގޮތް

ހަސަން ޒަޔާން 01 ޖުލައި 2022

އެޕަލްގެ ނޯޓްސް އެޕަކީ އެހެން މީހުންނަށް ސިއްރުކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތެއް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކޮލަބޮރޭޝަން ފީޗާސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނޯޓްސް އެޕަކީ ޕިންޗެއްގައި ސިއްރު މެސެޖު ކުރުމަށް އަވަސް އަދި ފަސޭހަ އޮޕްޝަނެކެވެ.

ސިއްރު މެސެޖިން އެޕެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓްސް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް

ނޯޓްސް ހުޅުވައި އާ ނޯޓްއެއް ހަދާށެވެ. ނޯޓުގައި އެއްޗެއް ޓައިޕްކޮށް، ދެން ޕޭޖުގެ އެންމެ މަތީ ކަނާތް ފަރާތުގައި ވާ ތްރީ ޑޮޓްސް އައިކަން އަށް ޓެޕްކޮށް، ޝެއާ ނޯޓް ޓެޕް ކޮށްލާށެވެ. މިހާރު ޝެއަރ އޮޕްޝަންތައް ޓެޕްކޮށް، އެއްވެސް މީހަކަށް މީހުން އެޑް ކުރެވިދާނެއެވެ. ހުއްދަގެ ދަށުން، "ކޭން ޗޭންޖް" ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެވޭތޯ ޔަގީން ކުރާށެވެ.

އެއް ސަފުހާ ފަހަތަށް ގޮސް ނޯޓް އެހެން މީހަކާ ހިއްސާކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް ޚިޔާރުކުރާށެވެ. އެޕަލް އައިޑީއެއް އޮތްހާ ހިނދަކު، އެ މީހުންނަށް ތިބާގެ ނޯޓަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ އެވެ. އަޅުގަނޑު ނޯޓް ޝެއާ ކުރަން މި އަރޓިކަލް ގައި މި އިހްތިޔާރު ކުރީ އައިމެސެޖެވެ.

ތިބާގެ މެސެޖުތަކާއި ތިބާގެ ކޮންޓެކްޓްގެ މެސެޖުތަކާއި ތަފާތުކުރުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، މަތީ ކަނާތް ފަރާތުގައިވާ ތްރީ ޑޮޓްސް އައިކަން އަށް ޓެޕްކޮށް ޝެއާރޑް ނޯޓް މެނޭޖްކުރާށެވެ. ހުރިހާ ބަދަލުތަކެއް ހައިލައިޓް ކޮށްލާ ޚިޔާރުކޮށް އަލުން ނޯޓް އަށް ދާށެވެ. ތިބާގެ މެސެޖަށް ރިޕްލައި ކުރުމުން ނޯޓްސް އިން އެކަން ފާހަގަކުރާނީ އެހެން ކުލައެއްގައެވެ.

ވާހަކަ ދައްކައި ނިމުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޓައިޕްކުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޑިލީޓްކޮށްލާށެވެ. ދެން މަތީ ކަނާތް ފަރާތުގައި ވާ ތްރީ ޑޮޓްސް އައިކަން އަށް ޓެޕް ކޮށް، ޝެއާ އޮޕްޝަންސް އަށް ގޮސް، ޑޮކިއުމެންޓް ހުއްދަ ހަމައެކަނި "ވިއު" އަށް ބަދަލު ކުރާށެވެ.

ކުރީގެ ޕޭޖް އަނބުރާ ދިއުމަށް ފަހު، ކޮންޓެކްޓްގެ ނަމުގައި ވާތްފަރާތަށް ސްވައިޕް ކޮށް، ރިމޫވް ސިލެކްޓް ކުރާށެވެ. އެހެނުން އެ ނޯޓު އިތުރަށް އެ މީހުންނަށް ލިބުން ހުއްޓުވާނެ އެވެ. މިހާރު އެޕަލް ނޯޓްސް އިން ނޯޓް ޑިލީޓް ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އަދި އެއާއި އެކު ތިބާގެ ވާހަކައިގެ ހުރިހާ ޗެޓެއް ނެތިހިނގައިދާނެއެވެ.

އެޕަލް ނޯޓްސް (ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅިގެން، ގޫގުލް ޑޮކްސް) އިން ކޮލަބޮރޭޓިވް ޗެޓްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭއިރު، މިއީ ހަގީގަތުގައި ހަގީގީ ޕްރައިވެސީ ޗެޓް ކުރުމަށް ބަދަލުވާން ރަނގަޅު އެޕްތަކެއް ނޫނެވެ. އައިޑިއަލް ގޮތެއްގައި، މި މުއާމަލާތްތަކަށް ސިގްނަލް ފަދަ އެންކްރިޕްޓެޑް މެސެޖިން އެޕްތައް ބޭނުން ކުރަން ރަނގަޅެވެ.

ހަސަން ޒަޔާން

ހަސަން ޒަޔާން

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ޑިވެލޮޕާރ، ޓެކް ރިސާޗަރ

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.