މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖްގެ އާ ސައިޑްބާ ސަޅިވާނެ!

އަޙްމަދު ދާއޫދު 20 ޖުލައި 2022

މައިކްރޮސޮފްޓުން ކްރޯމިއަމް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެޖް ބްރައުޒާއަށް އާ ސައިޑްބާއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ބްރައުޒާ އިތުރަށް އުފެއްދުންތެރިވެ ޔޫޒަރުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނީ ދެން އަންނަ އާ އަޕްޑޭޓެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެޖް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރުވެސް އެނގޭނެފަދައިން، މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ސައިޑްބާރ އިން އެޖްގެ ފީޗާސްތަކަށް ސައިޑް ބައި ސައިޑް އަށް ވަދެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އައުޓްލޫކް، އޮފީސް، ގޭމްސް، އަދި އެހެނިހެން ފީޗާސްތައް ހިމެނެއެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖްގެ ސައިޑްބާ އަކީ އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ގިނަ ޔޫޒަރުން ވެސް އެއީ ބްރައުޒާގައި ހުރި އިތުރު ބްލޮޓްވޭއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެ އެވެ. ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ސައިޑްބާ ފޮރުވުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ސައިޑްބާ ފީޗާ ކަމުދާނަމަ މައިކްރޯސޮފްޓުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ގެނެސްދެއެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ދަނީ ސައިޑްބާއަށް ‘ފޭވަރިޓްސް’ އިންޓަގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ތިރީގައިވާ ސްކްރީންޝޮޓުން ފެންނަ ގޮތުގައި މައިކްރޮސޮފްޓުން ދަނީ އެޖް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސީދާ ޕޭން އިން އެމީހުން އެންމެ ގަޔާވާ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަދެވޭނެ އަޕްގްރޭޑެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޔުނިޓް ކޮންވަރޓަރސް، ކެލްކިއުލޭޓަރ، އަދި އައުޓްލޫކް ފަދަ ވެބް އެޕްސް ފަދަ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެހެން ޓޫލްތަކާ އެކު ‘ފޭވަރިޓްސް’ ބައި ފެންނާނެއެވެ.

ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ކަމުދާ ސައިޓް ހުޅުވަން ބޭނުންނަމަ އެޖްގެ ސައިޑްބާ ބޭނުންތެރި ގޮތަކަށް އަޕްޑޭޓް ވާން ޖެހެ އެވެ. އަދި އެތައް ޓެބްތަކެއް ހުޅުވިފައި އެއްފަހަރާ ވަކި މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖްގެ ސައިޑްބާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ވެބްސައިޓެއް ސައިޑްބާއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޓެބް ކޮންޓެކްސްޓް މެނޫގައިވާ ‘އެޑް ޓެބް ޓު ސައިޑްބާރ’ އެންޓްރީއަށް ކްލިކް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަދި ސައިޑްބާރ އިން ޚުދު ސައިޑްބާރ އަށް ވެބްސައިޓެއް އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ‘ކަސްޓަމައިޒް ސައިޑްބާރ’ (+) އަށް ކްލިކްކޮށްލުމަށްފަހު އާ އޮޕްޝަން ‘އެޑް ކަރަންޓް ޕޭޖް’ އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ. އިތުރުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓްތަކުގެ ލިސްޓް ޕޭންގެ ތިރީގައި ފެންނާނެއެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ސައިޑްބާ

ރަސްމީ ރޯޑްމެޕް ލިސްޓިންގގައި މައިކްރޮސޮފްޓުން ސިފަކޮށްފައިވަނީ ސައިޑްބާ އިންޓަގްރޭޝަން އަކީ އެޖްގެ ފީޗާސްތަކަށް "އެމީހުންގެ ބްރައުޒިން ވިންޑޯއާ އެއްފަރާތަކަށް" އެކްސެސް ކުރެވޭނެ އާ ގޮތެކެވެ. ފޭވަރިޓްސްގެ އިތުރުން ބިންގް ސަރޗް، އޮފީސް، ގޭމްސް، އަދި އެމްއެސްއެން އިން ޕަވަރޑް ޑިސްކަވަރ ފަދަ ފީޗާސްތައް ވެސް ފެންނާނެއެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓުން އަދިވެސް ދަނީ އެޖް ބްރައުޒާގެ ސައިޑްބާ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ސައިޑްބާގެ އިތުރު ފީޗާރތައް ޓެސްޓް ކުރަމުންނެވެ. ރޯޑްމެޕްގައިވާ ގޮތުން އެޖްގެ ސައިޑްބާ އަދިވެސް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ނަމަވެސް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ޔޫޒަރުންނަށް ރޯލް އައުޓް ކުރަން ފެށިދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ އެ ފީޗާ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖްގެ ދެން އޮތް ބޮޑު އަޕްޑޭޓްގައި ވެސް ލޯކަލް ސްޓޯރޭޖަށް ތަސްވީރުތައް ރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން ތަސްވީރުތައް ކްރޮޕްކޮށް، ޓެކްސްޓްތައް އިތުރުކޮށް، ފިލްޓަރު ބޭނުންކޮށް، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް ކުރެވޭނެ، އާ މައިކްރޮސޮފްޓް ފޮޓޯސް އެޕް ފަދަ އިންޓަގްރޭޝަން ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.