ގޫގަލް މެޕްސްއިން އިންޑިއާގައި ސްޓްރީޓް ވިއު ލޯންޗުކޮށްފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 28 ޖުލައި 2022
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

11 އަހަރުގެ އިންތިޒާރަކަށްފަހު ގޫގަލް މެޕްސްއިން އިންޑިއާގައި ސްޓްރީޓް ވިއު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އަލްފަބެޓް އިންކްގެ ޖީއޯޖީއެލް. އޯ ގޫގަލް މެޕްސް އިން ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ 10 ސިޓީއެއްގައި ޕެނަރޯމިކް ސްޓްރީޓް ވިއުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފައި މިވަނީ ޓެކް މަހިންދްރަ އެންޑް ޖެނެސިސް އާ ގުޅިގެން، ރެގިއުލޭޓަރީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިތާ 11 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މަގުތަކުން 360 ޑިގްރީގެ ވިއުސް ލިބޭ މި ފީޗާއަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ޕްރައިވެސީ ޝަކުވާތަކާއި ރެގިއުލޭޓަރީ ސްކްރީނިންއާ ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ މި ލޯންޗަކީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިދިޔަ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ގޫގަލް އަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ނުދިން ފަހުން ނެރުނު ލޯންޗެކެވެ.

ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވްސް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާއިން އަލަށް އެކުލަވާލި ޖިއޯސްޕޭޝަލް ޕޮލިސީގެ ސަބަބުން ރެގިއުލޭޓަރީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ މެޕް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ލޯކަލް ޕާޓްނަރުންގެ ޑޭޓާތަކަށް ލައިސަންސް ދީގެން ޕެނަރޯމިކް އިމޭޖަރީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ.

ޑޭޓާ ކަލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް މުޅިންވެސް ކޮށްފައިވަނީ ޓެކް މަހިންދްރަ އެންޑް ޖެނެސިސްއިން ކަމަށާ، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ ސިޓީތަކުގައި މި ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ގޫގަލްއިން ބުނެއެވެ.

ގޫގަލް މެޕްސް އެކްސްޕީރިއަންސްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް މިރިއަމް ޑެނިއަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސްޓްރީޓް ވިއު އިމޭޖަރީގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެސީ ގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ލައިސަންސް ޕްލޭޓްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ދާނެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މި އިއުލާނަކީ މެޕިއިންޑިއާ ސީއައިއެފް އިން ވެސް މިފަދަ ފީޗާއެއް ލޯންޗްކުރުމާ ގުޅިގެން ނެރުނު އިއުލާނެކެވެ.

ގޫގަލް އިން ވަނީ މެޕްތަކުގެ މައްޗަށް ވައިގެ ކޮލިޓީގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ބޯޑާއެކު ޕާޓްނާޝިޕެއް ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.