ގޫގަލް އިން ސްޓެޑިއާ އުފެއްދުމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ނުހުއްޓާނެ

ހަސަން ޒަޔާން 03 އޯގަސްޓު 2022

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އަޑުއިވިފައިވާ ވާހަކަތަކާ ޚިލާފަށް ގޫގަލް އިން ބުނަނީ އެކުންފުނީގެ ސްޓޭޑިއާ ގޭމިން ހިދުމަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށެވެ.

"ސްޓެޑިއާ ހުއްޓުނީކިނޫނެވެ. ސަރވިސް އަޕްގްރޭޑް ކޮށް އާ ގޭމްސް އަދި އެހެނިހެން ފީޗަރ ގެނައުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!" ސްޓެޑިއާ ހުއްޓިދާނެ ކަމަށް ކަންބޮޑު ވެފައިވާ ފޭންސް އަށް ގޫގުލް ސްޓެޑިއާ ގެ އޮފިޝަލް ޓިވިޓަރ އެކައުންޓުން ވަނީ މިހެން ރައްދު ދީފައެވެ.

ޓުވީޓް

ސްޓެޑިއާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރީ ގޫގަލް ގެ އިންސައިޑަރ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާ ފޭން އެކައުންޓެއް ގޫގުލް އިން ދާދި ފަހުން ސްޓޭޑިއާގެ ކުރުމަގާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ކަމަށާއި ނުވަތަ އެ ބައްދަލުވުން ނެތުމުން ކަމަށް ޕޯސްޓެއް ނެރުމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމީހުން ބުނަމުން ދިޔައީ ހޫނު މޫސުމުގެ ނިޔަލަށް އެ ކުންފުނިން ޕްލެޓްފޯމް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށާއި ގޫގުލް ޕްލޭ މިއުޒިކާއެކު ބޭނުންކުރި ހަމަ އެ ސްޓްރެޓެޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޓެޑިއާ ކޮމިއުނިޓީގެ މެދުގައި ހަލަބޮލިކަން އުފެދިގެން ދިޔަ ވާހަކައަކީ ވެސް ޝައްކެއް އޮތް ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ގޫގަލް އިން ފުރަތަމަ ޕާޓީ ސްޓޫޑިއޯތައް ބަންދުކުރި ފަހުން މި ހިދުމަތް އަންނަނީ ޑެތުވޮޗްގެ ދިގު ރާސްތާއަކަށް ކުރިއަށެވެ. މި ހާދިސާއިން ދައްކުވައިދެނީ ގޫގަލް ފަދަ ޓެކް ކުންފުނިތަކާ އެކު ބައެއް ފަހަރު މީހުން ކުރެވިދާނެ ނުރަނގަޅު ޕެރަސޯޝަލް ގުޅުންތަކެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވައްތަރެއް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ދޭ އިޝާރާތަކީ ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ތިބާއަށް ނުރައްކާތަކަށް ގެނެސްދޭ ފަދަ ފުން އަސަރެއް ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެކު އޮންނަ ގުޅުން އަލުން ދިރާސާ ކުރަން ޖެހިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ހަސަން ޒަޔާން

ހަސަން ޒަޔާން

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ޑިވެލޮޕާރ، ޓެކް ރިސާޗަރ

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.