އެމެރިކާގެ އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓްގައި ޓިކްޓޮކް އެންމެ އުހަށް

އަޙްމަދު ދާއޫދު 03 އޯގަސްޓު 2022

އެމެރިކާގެ އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގ އިންޑަސްޓްރީގައި ޓިކްޓޮކްގެ ހިއްސާ މިހާރު ވަނީ ފޭސްބުކްގެ ހިއްސާއަށްވުރެ މާބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ދިރާސާވެރިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ޓިކްޓޮކްގެ ވިޔަފާރިއަށް އޮތް ނުރައްކަލާމެދު އިންސްޓަގްރާމް އިން ކަންބޮޑުވި ނަމަވެސް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކްގެ ޕްލެޓްފޯމަށް ހޭދަކުރާ އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގ ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އެ ޑޮލަރު ތައް އަދިވެސް އޮތީ ވަރަށް ފަހަތުގައެވެ.

އާ އެނަލިސްޓް ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރު ޓިކްޓޮކްއަށް ކުރި ހޭދައާ އަޅާބަލާއިރު އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގ އަށް ކުރި ހޭދައިގެ ގާތްގަނޑަކަށް 3ގުނަ ނުވަތަ ޓިކްޓޮކްއަށް ހޭދަކުރި 774.8 މިލިއަން ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު އިންސްޓަގްރާމްގައި 2.23 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު އަދިވެސް އުޅެނީ މަތީގައެވެ.

ނަމަވެސް މި ފްރޮންޓްގައި ޓިކްޓޮކްއާ ދެކޮޅަށް އިންސްޓަގްރާމް ގެންދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަންކަން ބަންޓަން ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު މެޓާގެ އަނެއް އެޕް ފޭސްބުކް އެވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ޖެހެން ފަށާފައެވެ.

އިންސައިޑަރ އިންޓެލިޖެންސް (ކުރިން އީމާކެޓަރ) ގެ އެނަލިސްޓުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އާ ޑޭޓާއިން ދައްކުވައިދެނީ ޓިކްޓޮކް މިހާރު އޮތީ އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގ ގެ ދާއިރާއިން ފޭސްބުކް އޯވަރޓޭކް ކުރުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށާއި، 2024 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ޔޫޓިއުބް ގެ ނަމްބަރު 2 ޕްލެޓްފޯމް އޯވަރޓޭކް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފޭސްބުކްގެ 739.0 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުރިން އެމެރިކާގައި އެ ކުންފުނީގެ ޕްލެޓްފޯމަށް 948.0 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރި އިންފްލުއެންސަރު މާކެޓިން ޑޮލަރު މިހާރު ޔޫޓިއުބުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓިކްޓޮކް އިން މިހާރުވެސް ވަނީ އިންފްލުއެންސަރ ބޭސްޑް މާކެޓިންގ އަށް މާކެޓަރ ޔޫސޭޖްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޔޫޓިއުބް މައްޗަށް އަރައިގެންފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް އިން ދަނީ އެ ކުންފުނީގެ އެލްގޮރިދަމް އެޑްޖަސްޓްކޮށް، ކްރިއޭޓާ ކޮންޓެންޓް، ރިކޮމެންޑެޑް ޕޯސްޓްއަދި އިޝްތިހާރުތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމަށް ފީޑް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އިންސްޓަގްރާމް ޓްވިކްސް އިން ކޮންޓެންޓް އޭގެ މައިގަނޑު ފީޑްގައި ރޭންކް ކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރާ އިރު، ބައެއް ކްރިއޭޓަރުން ކަންބޮޑުވަނީ އަބަދު އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ ރީޗް އަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެތީ އެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންސްޓަގްރާމް އިން ވަނީ ދާދި ފަހުން ނެރުނު ބައެއް އަޕްޑޭޓްތައް އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވެފަ އެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ކާޑޭޝިއަންސް ފަދަ މެގަ އިންފްލުއެންސަރ ސެލެބްރިޓީން އިންސްޓަގްރާމްއިން އެލްގޮރިދަމް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

އެ ބަދަލުތަކަކީ އިންސްޓަގްރާމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްލޭނަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މަނިޓައިޒޭޝަންގެ މި ވައްތަރުގެ ފައިދާ ލިބޭ އިންފްލުއެންސަރުންގެ މިކްސް ޒަމާނާ އެކު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައި ވެ އެވެ.

ހާއްސަކޮށް އިންސްޓަގްރާމްގެ ފީޑް އެޖަސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި "މައިކްރޯ" އަދި "ނެނޯ" އިންފްލުއެންސަރުންނަށް، އެ މީހުންނަށް ކިޔާ ނަމުން ނަމަ ޕައިގެ ބޮޑު ސްލައިސްއެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި ވެ އެވެ. ނެނޯ-އިންފްލުއެންސަރުން ގެ ގޮތުގައި 1000 އާއި 4999 ފޮލޯވަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މީހުން މާނަކުރާއިރު މައިކްރޯ އިންފްލުއެންސަރުންނަކީ 5000 އާއި 19999 ފޮލޯވަރުން ހިމެނޭ މީހުންނެވެ. މި އިންފްލުއެންސަރުން މިހާރުވެސް ޓިކްޓޮކްއަށް އަންނަނީ ފައިދާކުރަމުންނެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކުދި އިންފްލުއެންސަރު ޕާޓްނާޝިޕްތަކަށް ކުރަމުންދާ ހޭދަ ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަރަމުންނެވެ. މި އަހަރު "ނެނޯ" އިންފްލުއެންސަރ ސްޕެންޑިން %220.5 މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް އެނަލިސިސް ޓުން ލަފާކުރާއިރު، "މެގަ" އިންފްލުއެންސަރުންނަށް ކުރާ ހޭދަ ކުރިއަރާނީ އެންމެ 8.0 އިންސައްތައެވެ. (މެގަ އިންފްލުއެންސަރުންގެ އަތުގައި މަދުވެގެން 1 މިލިއަން ފޮލޯވަރުން އެބަތިބި، އެއީ ފާމްއިން އެކަން މާނަކުރާ ގޮތަށް.)

ފޭކް ވިއުސް ނުވަތަ ބޮޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް އާޓިފިޝަލް ގޮތެއްގައި އުފުލިފައިވާ އެ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް މަދުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އޭގެ އަގަކީ ކޮބައިކަން ޓިކްޓޮކްއަށް ގިނަ ފަހަރަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އިންފްލޭޓެޑް ވިއު ގުނާ ލެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި މާކެޓަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ބަލާއިރު ޝަރުތު ހަމަވާ ކަންތައްތަކަށް ޓިކްޓޮކްގެ ލިމިޓްތައް ދަށްކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި ވީޑިއޯ ޕްލޭކޮށް، ވިއުއެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ގުނާނެއެވެ.

(ޕްލަސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ޓިކްޓޮކްޕްރިކަރސަރ ގެ ބާވަތެއް ކަމުގައި ކުރިން އޮތް އެޕެއްގައި ފޭކް އެކައުންޓް ތަކެއް ހެދުމުގައި، އެކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތް ބައިޓްޑާންސް ސީދާ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާތީ، ޓިކްޓޮކް އިން އަމިއްލައަށް ވެސް ވިއުސް އިންފްލޭޓް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.)

އިންސައިޑަރ އިންޓެލިޖެންސްގެ ޕްރިންސިޕަލް އެނަލިސްޓް ޖޭސްމިން އެންބާރގް ވިދާޅުވީ، އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގގެ މަޤްބޫލުކަން ޓިކްޓޮކްގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޚަރަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މާކެޓަރ އެޑޮޕްޝަންގެ ގޮތުން އަދިވެސް އިންސްޓަގްރާމް ކައިރީގައި ޓިކްޓޮކް އުޅެނީ މާފަހަތުގައި ކަމަށެވެ.

"އެއީ އިންސްޓަގްރާމް ކްރިއޭޓަރުން ކޮންޓެންޓަށް ޗާޖު ކުރާ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން، އެކަމަކު އޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮންޓެންޓް ފޯމެޓުތައް ހުރުމުން، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކޮންޓެންޓް ތައް މިހާރު ޝޮޕްކުރެވޭ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އިންސްޓަގްރާމް އިން ޓިކްޓޮކް ފަދައިން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޓިކްޓޮކް ގެ ސަބަބުން ކުދި ކުދި ކްރިއޭޓަރުން ގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ޓަކައެވެ.

އެއީ އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގ ސްޕޭސްގައި އިންސްޓަގްރާމްގެ ލީޑް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، ޚާއްސަކޮށް ޓިކްޓޮކްގައި ގިނަ ކްރިއޭޓަރުން މިހާރު ބޮޑާހާކާ އިރު، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޔޫޓިއުބްގައި ހުރި ފޮލޯވަރސްތަކަށް ވުރެ ވެސް ފަހަތުގައި ވާ ކަމަށް ބުނެ ނުރުހުން ފާޅުކުރާތީއެވެ."

ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ މާކެޓަރުންގެ %74.5 އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގ ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާނެކަމަށް ރިޕޯޓުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު، އިންފްލުއެންސަރ މާކެޓިންގ ސްޕެންޑިން މިއަހަރު %27.8 އިން 4.99 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.