އެމަޒަން ކަލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ އާމްދަނީ 33 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ރީޝަން 05 އޯގަސްޓު 2022
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

އެމަޒަން ކްލައުޑް ސެގްމަންޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ %33 އިތުރުވެ، އެނަލިސްޓުންގެ އަންދާޒާތަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމަޒަން ވެބް ސާވިސަސް އަށް އެ މުއްދަތުގައި 19.74 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. ސްޓްރީޓްއެކައުންޓުން ހިންގި ޕޯލް އަކުން އެނަލިސްޓުން ލަފާކޮށްފައި އޮތީ 19.56 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ކުއާޓަރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް %37 އިން ކުރިއެރުމުގެ ރޭޓް ދަށްވެފައިވެއެވެ.

އެމަޒަންއިން އަދިވެސް އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ރީޓެއިލް އަށް ގުނާއިރު، އޭޑަބްލިއުއެސް އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އިންޖީނެއް ކަމަށާއި، އިގްތިސާދު ލަސްވެ، ކޮންސިއުމަރުން ޚަރަދުތައް އިތުރު ވުމުން ޑައިވަރސިޓީގެ ބޮޑު ބާރެއް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހައިޓެކް މާކެޓުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ވިޔަފާރި އުސޫލަށް ބަދަލު އަންނަތަން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އެމަޒަންއަށް ބާކީ އޮތީ 5.72 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އޭޑަބްލިއުއެސް އޮޕަރޭޓިން އާމްދަނީ ކަމަށާއި، މިއީ އަހަރުން އަހަރަށް %36 އިތުރުވި ނަމަވެސް ސްޓްރީޓްއެކައުންޓް ކޮންސެންސަސް އިން ލަފާކުރި 6.04 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ދަށް އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް މުޅި އީ-ކޮމާސް ޖަޔަންޓްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރިއިރު، ޖުމްލަ އޮޕަރޭޓިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 3.32 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވެ އެވެ. އޭޑަބްލިއުއެސްގެ އޮޕަރޭޓިން މާރޖިން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި %35.3 އިން %29 އަށް ހަނިވެފައިވެއެވެ. އެމަޒަންގެ ފައިނޭންސް ޗީފް ބްރައިއަން އޮލްސާވްސްކީ ކޮންފަރެންސް ކޯލެއްގައި އެނަލިސްޓުންނަށް ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އޮޕަރޭޓިން ހަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޓޮކް ބެސްޓް ކޮމްޕެންސޭޝަން ބޮޑުވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

"އޭޑަބްލިއުއެސްގެ ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހަރަދުތައް ބޮޑުކޮށް މިކްސް ކުރުމާއި، އިންޖިނިއަރުންނާއި އެހެން ޓެކް މަސައްކަތްތެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ދާއިރާތަކުގައި އުޖޫރަ އިންފްލޭޝަން ދައްކުވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ދިގު މުއްދަތުގެ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކުރުން،" އޮލްސާވްސްކީ ވިދާޅުވި އެވެ. އެމަޒަންއިން ވެސް ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކުގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކޮށް ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު އަލްފާބެޓް އާއި މައިކްރޮސޮފްޓުން ވަނީ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން ޔުނިޓްތަކުގައި މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ދެ ކުންފުނި ވެސް ފަހަތުން އަންނަނީ ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި %39 މާކެޓް ހިއްސާ ކޮންޓްރޯލްކުރާ އޭޑަބްލިއުއެސް އިންނެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެޒޫރްގެ އާމްދަނީ %40 އިތުރުވެފައިވާއިރު، ގޫގުލްގެ ކްލައުޑް ސޭލްސް ވަނީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު %36 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓްގައި އެޒޫރް ކްލައުޑް ކޮންސުމްޕްޝަންގެ ކުރިއެރުން މި ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މޮޑެވެ. ސީއީއޯ ސަތުޔާ ނަޑެލާ އަންގާރަ ދުވަހު ތަހުލީލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރުން "މަދު ކުޑަ އަގެއްގައި އިތުރަށް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ" ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކްލައުޑް ބިލްތައް ކުޑަވާކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސޭލްސްޕަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމަޒަންއިން ވެސް ތައްޔާރަށް އޮތީ އެ ކުންފުނީގެ ކްލައިންޓުންނަށް މިއަށްވުރެ އުނދަގޫ އިގްތިސާދެއް ކުރިމަތިލާން އެހީތެރިވެދޭށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކަސްޓަމަރުންގެ ހަރަދުތައް އޮޕްޓިމައިޒް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރަށް އަދި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދޭނަން — ސްކޭލް ޑައުން ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް،" އޮލްސާވްސްކީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރީޝަން

ރީޝަން

ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ބިންގާ މި މަންސައިން

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.