ސަމްސަންގް އެސް23 ގެ ލީކްތައް: އައިފޯން 14ގެ ވާދަވެރިޔާ؟

ހަސަން ޒަޔާން 10 އޯގަސްޓު 2022
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް23 އަލްޓްރާގެ މައި ކެމެރާގެ ލީކް ތަކެއް ވަނީ ޓްވިޓާގެ ޓިޕްސްޓާ އައިސް ޔުނިވާސް ލީކް ކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ސެމްސަންގް ފްލެގްޝިޕް ފޯނުގައި އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ވަރަށް ބޮޑު މެއިން ސެންސަރެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެއެވެ.

ސެމްސަންގް ސެމިކޮންޑަކްޓަރ އިން އުފައްދާ 200އެމްޕީ ސެންސަރުގެ ކެމެރާ އައިއެސްއޯސެލް އެޗްޕީ ސީރީޒްއަށް އިޝާރާތްކޮށް އައިސް ޔުނިވާސް އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި ސެންސަރު ވެގެންދާނީ "ރިލީޒް ނުކޮށް އޮތް އެޗްޕީ2" އަކަށް ކަމަށެވެ. "ގާތްގަނޑަކަށް 100 ޕަސެންޓް ޔަގީން" ކަމަށެވެ.

ސެމްސަންގުން މިހާރުވެސް މި ލައިންގައި އެޗްޕީ1 އަދި އެޗްޕީ3 ސެންސަރު އުފައްދާފައިވާއިރު، އެޗްޕީ2 އެޗްޕީ1 ކާއި 3ކަށް ތުރެ ރަނގަޅު ވާނެކަމަށް. އައިޔޫ އިން އެހެން ޔޫޒާއަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުންބުނެފައިވެއެވެ.

އެސް 22 އަލްޓްރާ ގައި ވެސް 108އެމްޕީ ކެމެރާ އެއް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. 200MP އާއި ހަމައަށް ދިއުމަކީ، ޕިކްސެލްގެ ލައިޓް ޑޭޓާ އެއްކޮށްލުމަށް ޕިކްސެލް-ބައިނިންގ ބޭނުންކޮށްގެން، ޝޮޓްތަކުގައި އިތުރު ތަފްޞީލު، ނުވަތަ އިތުރު އަލިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 108MP S22 އަލްޓްރާގެ ކެމެރާ ޑިފޯލްޓް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަދައިން، ޕިކްސެލް ގެ ލައިޓް ޑޭޓާ އެއްކޮށްލުމަށް ޕިކްސެލް-ބައިނިންގ ބޭނުން ކުރުމުން، ޝޮޓްތަކުގައި އިތުރު ތަފްޞީލު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު، އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްއަށް އިޝާރާތްކުރަނީ 8ކޭ ވީޑިއޯ ސަޕޯޓާއެކު 48އެމްޕީގެ އާ މެއިން ކެމެރާ ސެންސަރެއް ހިމެނުމަށެވެ. އެ ރިޒޮލިއުޝަން 200އެމްޕީ ސެމްސަންގް އިން އެސް23 އަލްޓްރާ އަށް ދެވިދާނެއެވެ، އެކަމަކު މެގަޕިކްސެލް އަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

މި ކެމެރާއާ ބެހޭ ގޮތުން އައިޔޫއިން ކުރި ދެވަނަ ޓުވީޓުގައި އިޝާރާތްކުރަނީ އެސް23 އަލްޓްރާގެ 200އެމްޕީ ސެންސަރުގައި 0.6މައިކްރޯމީޓަރު ޕިކްސެލް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށެވެ. އައިޔޫއިން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓަކަށް ބަލާލާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެޗްޕީ2 ގެ ޕިކްސެލް ސައިޒް އެޗްޕީ1 (0.64މައިކްރޯm) އާއި އެޗްޕީ3 (0.54މައިކްރޯm) އާއި ދެމެދު ގެ ސައިޒަށް އަރައެވެ.

ސެމްސަންގް އިން އައިފޯން 14 ޕްރޯ އާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާން ޖެހޭ ތަނަކީ ކޮމްޕިއުޓޭޝަނަލް ފޮޓޯގްރަފީ އަދި އިމޭޖް ޕްރޮސެސިން އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެލެކްސީ އެސް22 އަލްޓްރާ vs އައިފޯން 13 ޕްރޯ މެކްސް ފޭސް-އޮފް ގައި، ސެމްސަންގްގެ ކެމެރާވެސް ޕާފޯމް ނުކުރާކަން ވަނީ ފެނިފައެވެ. އައިފޯން ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނީ ކްރިސްޕަރ އަދި އަލިގަދަ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

އަލްޓްރާ މޮޑެލް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސެމްސަންގް އިން ގެލެކްސީ އެސް 23 ސީރީޒް ލޯންޗު ކުރަން ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމައަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ހަސަން ޒަޔާން

ހަސަން ޒަޔާން

ޑިވެލޮޕާރ

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.