ޝައޯމީ އިން ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ކޮޕީއެއް ނެރެފި، އެކަމަކު މާސަޅި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 14 އޯގަސްޓު 2022

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނި ޝައޯމީ އިން ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ކްލޯންކޮށް، އެއަށްވުރެ %40 ތުނިކޮށް، އަދި އެއަށްވުރެ ޕާރފޯމަންސް ރަނގަޅު ބެޓެރީއަކާއެކު އުފައްދައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ފޯނު ކުންފުނި ސެމްސަންގ އިން ފޯލްޑަބަލްސް އަށް ނިސްބަތުން ލަސް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުންދާއިރު، ސެމްސަންގުން މި ހަފްތާގައި ދައްކާލި ފޯލްޑަބަލްސް ފޯނަށްވުރެ އެތައް ގޮތަކުން ކުރިއަރާފައިވާ "ޝައޯމީ މިކްސް ފޯލްޑް 2 " މިހާރު މިވަނީ ޗައިނާގެ ބާޒާރަށްވެސް ނެރެފައެވެ.

މިކްސް ފޯލްޑް 2 އަކީ ގެލެކްސީ ޒޭޑް ފޯލްޑް 4 ގެ ލޭއައުޓް އާއި ވަރަށް އެއްގޮތް ކަމެއް ހުރި ފޯނެކެވެ. ކުޑަ ނޯޓް ފޮތެއް ގޮތަށް ރީތިކޮށް މިފޯނު ދެފަރާތް ލައްޕާލެވޭއިރު، އޭގެ ކުރިމަތީ ސްކްރީނަކީ ޓެބްލެޓް ފަދަ ފްލެކްސިބަލް ސްކްރީނެކެވެ. އަދި މިފޯނު ދެފަރާތަށް ހުޅުވާލުމުން ޒެޑް ފޯލްޑް 4 އަށްވުރެ 40 ޕަސެންޓް ތުނިވާނެއެވެ.

އެކަމަކު ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި ފޯލްޑަބަލް ފޯނެއް މިހާތުނިވުމަކީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. 16 އެމްއެމް ބޯ ގެލެކްސީ ޒޭޑް ފޯލްޑް އިން އާދައިގެ ސްމާޓްފޯނަކާ އަޅާބަލާއިރު ހަގީގަތުގައި ވެސް ޖީބު ފުރިގެންދާތީ ޝައޯމީ އިން މިވަނީ މިފޯނު ގަސްތުގައި ތުނިކޮށްފައެވެ.

މިކްސް ފޯލްޑް 2 ގެ ބޯމިނަކީ ފޯލްޑް ކޮށްލުމުން އެންމެ 11.2 އެމްއެމް އެވެ. ކޮންމެ ބައެއްގެ ބޯމިނަކީ އެންމެ 5.4 އެމްއެމްއެވެ.

ޝައޯމީގެ ފޯނު ސެމްސަންގްގެ ފޯނަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ތުނިކޮށްފައިވާއިރު، ޝައޯމީ އިން ވަނި މިކްސް ފޯލްޑް 2 ގެ ބެޓްރީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ސައިޒަކީ 4500 އެމްއޭއެޗް އެވެ. (ސެމްސަންގުގެ ފޯނުގައި ވަނީ 4400 އެމްއޭއެޗް) ގެ ބެޓްރީއެކެވެ.

ޝިއޯމީ ފޯލްޑަބަލް މިފޯނު، ސެމްސަންގް އަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޒެޑް ފޯލްޑް 4 ގެ ބޮޑުމިނަކީ 155.1 އެމްއެމް x 67.1 އެމްއެމް x 15.8 އެމްއެމްއެވެ.

ޝައޯމީ ޑިވައިސްގެ ބޮޑުމިނަކީ 161.6 އެމްއެމް x 73.9 އެމްއެމް x 11.2 އެމްއެމްއެވެ. އެހެންކަމުން އާދައިގެ ސްމާޓްފޯނަކަށް ވުރެ ކުޑައިރު، އެސް22 އަލްޓްރާގެ ބޮޑުމިނަކީ 163.3 އެމްއެމް x 77.9 އެމްއެމް x 8.9 އެމްއެމް އެވެ.

މިކްސްޑް ފޯލްޑް 2 ގެ ކުރިމަތީގައި 120 ހޯސްޕަވަރުގެ 6.56 އިންޗީގެ 2520×1080 އޯއެލްއީޑީ ޑިސްޕްލޭއެއް ހުންނައިރު، އެތެރޭގައި ފޯލްޑަބަލް ޑިސްޕްލޭއަކީ 120 ހޯސްޕަވަރުގެ 8.02 އިންޗީގެ 2160×1914 އޯއެލްއީޑީއެކެވެ. މި ދެ ސްކްރީނަކީ ވެސް ސެމްސަންގް ޑިސްޕްލޭގެ ސީދާ ސްކްރީންތަކެއް ކަމަށާއި، ފްލެކްސިބަލް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދާފައިވަނީ ސެމްސަންގުން ކުރިއަރާފައިވާ "ފްލެކްސިބަލް އަލްޓްރާ ތިން ގްލާސް" އިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެފޯނުގެ ފްލެކްސިބަލް ބިއްލޫރިން އެހެން ގޮތަކަށް ސްކިޝީ ޕްލާސްޓިކް ޑިސްޕްލޭއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ރިޖިޑިޓީއެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

ސްޕެކްސް އަށް ބަލާއިރު، ސްނެޕްޑްރެގަން 8+ ޖެން 1، 12ޖީބީގެ ރެމް، އަދި 256ޖީބީ، 512ޖީބީ، އަދި 1ޓީބީގެ ބޮޑު ޓިއަރސްގެ ސްޓޯރޭޖް އެއް ވެއެވެ. ކެމެރާތައް ފެށެނީ 1/1.56 އިންޗީގެ 50 އެމްޕީގެ ސޮނީ އައިއެމްއެކްސް 766 އިންނެވެ.

ދެން އޮތީ 13 އެމްޕީގެ އަލްޓްރާވައިޑް އާއި 8 އެމްޕީ 2އެކްސް ޓެލެފޮޓޯ އާއި 20 އެމްޕީގެ ކުރިމަތީ ކެމެރާއެކެވެ. 4500 އެމްއޭއެޗްގެ ބެޓެރީން 67 ޑަބްލިއު ޗާޖިން އަށް ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ.

20,492 ރުފިޔާ ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް 1،335 ޑޮލަރުގެ އަގަކަށް ޝައޯމީ މިކްސް ފޯލްޑް 2 ގަންނަން ލިބޭއިރު، މިއީ ސެމްސަންގް އަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެކެވެ.

ޝައޯމީ މިކްސްޑް ފޯލްޑް 2 ޗައިނާގައި ވިއްކަން ފަށާނީ އޮގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.


އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.