ބުއްދި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން ތައާރަފް ވުމާއެކު، ދަންނަވަންޖެހެނީ ބުއްދި ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރައިފިކަމުގައެވެ.

ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން އަކީ އަލަށް ދޫކޮށްލި އޯޕަން ސޯސް އިމޭޖް ސިންތެސިސް މޮޑެލްއެކެވެ. އެ މޮޑެލްގެ ސަބަބުން ޕީސީ އަކާއި ރަނގަޅު ޖީޕީޔޫ އެއް ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ވިޝުއަލް ރިއަލިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. ބައެއް އާޓިސްޓުން މި ޕްރޮސްޕެކްޓާ މެދު އުފާކުރާ އިރު، އަނެއް ބައި ފަންނާނުން އެކަމާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ.

އޭއައި އިމޭޖް ކްރިއޭޝަން މިހާފުޅާވަމުން ދާއިރުވެސް އަދިވެސް މުޅި މުޖުތަމައަށް ވެސް ހީވެފައި އޮންނަނީ ޓްވިޓާ، ޑިސްކޯޑް، ގިޓްހަބު ފަދަ މުޖުތަމައުތައް މެދުވެރިކޮށް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެކް ރިވޮލިއުޝަން ގެ ވާހަކަ އެވެ. ފޮޓޯ ސިންތެސިސް އަކީ ކެމެރާގެ އީޖާދު ފަދަ ބޮޑެތި އަސަރުތައް ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ނުވަތަ ވިޝުއަލް އާޓް އަމިއްލައަށް އުފެއްދުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

މިހާރު އޮންލައިން މީޑިއާގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، މިކަމަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި އަހަރެމެންނަށް ހުރި ނުރައްކަލަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ރަނގަޅަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

މި ދެ ގޮތުން ކުރެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތަސް، ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން އަކީ ވިޝުއަލް މީޑިއާ އުފެއްދުމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ޑީޕް ލާނިން ކްރިއޭޓިވް ޓޫލްސްގެ އާ ބާބެއް ހުޅުވާލަދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

ޑީއޭއެލްއޭ-އީ 2 އަށް ފަހު މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ގޫގުލް އާއި މެޓާ އިން ވަނީ އެ ދެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޓެކްސްޓް ޓު އިމޭޖް އޭއައި މޮޑެލްތައް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. މިޑްޖާރނީއަކީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ޑިސްޓްރަކްޝަން ސަރވަރއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބެން ހުންނަ އަދި އޭގެ މަސްތަކެއް ފަހުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ، އެކްސެސް އަށް ޗާޖުކޮށް، އެފަދަ އަސަރުތައް ޙާޞިލްކުރާ، ޑިފޯލްޓް ގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުރެހުންތެރިކަމާއި މިސާލު ކޮލިޓީ އެއް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިޑްޖަރނީއެކެވެ.

ދެން އޮތީ ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން އެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ސްޓެބިލިޓީ އޭއައި އިން ވަނީ އޯޕަން ސޯސް އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން މޮޑެލް އެއް ނެރެފަ އެވެ. އަދި ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން އާއެކު ފޮޓޯ ޖެނެރޭޓް ކުރުމަށް ކޮމްޕިއުޓް ޓައިމް އަށް އެކްސެސް ވިއްކާ ޑްރީމްސްޓޫޑިއޯގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ކޮމާޝަލް ވެބްސައިޓެއް ވެސް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފަ އެވެ. ޑީ.އޭ.އީ 2 އާ ޚިލާފަށް، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން ކޯޑަކީ އޯޕަން ސޯސް ކަމަށްވާތީ، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބިނާކުރެވޭނީ އެއްވެސް ލިމިޓެއް ނެތިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެކަނިވެސް ރެޑިކަލް އާ ޑައިރެކްޝަންތަކުގައި ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން ނަގާ އެތައް ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ އުފެދެން ފަށައިފައެވެ. އަދި އެމް.އެސް.ޑީ.އޯ.އެސް ގޭމް އާރޓް "އަޕްގްރޭޑް" ކޮށްފައިވާ "އިމްގް2އިމްގް" ނަމަކަށް ކިޔާ ޓެކްނިކެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން ވަނީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

އިމޭޖް ސިންތެސިސް އަކީ 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެޑޯބީ ފޮޓޯޝޮޕް ކުރި ފަދައިން ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަހުލުވެރި ފަންނާނުންގެ ގާބިލްކަން ވެސް އަވަސްކޮށް، ވަންނަ އިރު، ހުންނަ ހުރަސްތައް ކުޑަކޮށް، މުއްސަނދި ކަމާއެކު އައިޑިއާތައް ތަސައްވުރު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.