އައިފޯން 14 ޕްރޯ އޯލްވޭސް-އޮން ޑިސްޕްލޭ ޑިސޭބަލް ކުރާނެ ގޮތް

އަޙްމަދު ދާއޫދު 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސްގައި "އޯލްވޭސް އޮން" ކުރެވޭ އާ ޑިސްޕްލޭއެއް އެކުލެވިގެންވާއިރު، އޭގެ މާނައަކީ ޑިވައިސް ސްލީޕް މޯޑްގައި އޮތް ނަމަވެސް ޑިވައިސް ފަނޑުކޮށް އަލިކޮށް، ތާރީހާއި ގަޑި، ލޮކް ސްކްރީން ވޯލްޕޭޕަރާއި ނޮޓިފިކޭޝަންތައް ފެންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި މި ފީޗާއަކީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މުހިންމު ނޫން ފީޗާއެކެވެ.

އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ އިން ކުރާނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

އޯލްވޭސް އޮން ޑިސްޕްލޭގައި އާ ސްކްރީން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ލޯ ޕަވަރ މޯޑެއްގައި ސްކްރީން ރަންކުރާއިރު، ސިކުންތަކަށް އެއް ފަހަރު ސްކްރީން ރިފްރެޝްކޮށް، ސްކްރީންގެ އަލިކަން ކުޑަވެގެންދެއެވެ. އެޕަލް ވޮޗެއް ފަދައިން މިއީ އައިފޯނު ސްލީޕްގައި އޮއްވާ ވެސް ސްކްރީން އޮންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމެކެވެ.

ފަނޑު ހާލަތުގައި އައިފޯނުން ލޮކް ސްކްރީނުން، ކުލަކުލައިގެ ވޯލްޕޭޕަރާއި ވިޖެޓްތަކާއި، ނޮޓިފިކޭޝަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި ފުރިހަމައަށް ފެންނާނެއެވެ. ސްކްރީނަށް ފިތާލުމުން ނުވަތަ ރެއިސް ޓު ވޭކް ބޭނުންކޮށްގެން އައިފޯން އަލުން ފުރިހަމަ ބްރައިޓްނެސް އަށް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ގެނެވޭނެ އެވެ.

އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ ނިއްވާ ޑިސޭބަލް ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ އައިފޯން 14 ޕްރޯގެ ކުލަގަދަ މުއްސަނދި ، ލޮކް ސްކްރީން އަބަދުވެސް އޮންކޮށް އޮތުމަކީ މާމުހިންމު ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެ ވިސްނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ނުވަތަ އޮލްވޭސް-އޮން ޑިސްޕްލޭ ބޭނުން ކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ މިއީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެ ފީޗަރ ނިއްވާލާނެ ގޮތެވެ.

1. އައިފޯން 14 ޕްރޯ ނުވަތަ އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް އިން ސެޓިންގސް ހުޅުވާލާށެވެ.

2. ޑިސްޕްލޭ އެންޑް ބްރައިޓްނެސް އަށް ފިތާލާށެވެ.

3. ތިރިއަށް ސްކްރޯލްކޮށް އަބަދުވެސް އޮން ސެޓިންގ ހޯދާށެވެ.

4. ސްވިޗް ޑިސޭބަލް ކުރުމަށް ފިތާލާށެވެ. އަލުން ޖައްސަން ބޭނުންނަމަ އަނެއްކާވެސް ޓެޕް ކުރާށެވެ.

ރޭގަނޑު އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ ބޭނުން ކުރަން ބޭނުން ނުވާނަމަ ސްލީޕް ފޯކަސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. އަދި އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ ފީޗާ ވަގުތީ ގޮތުން ސިސްޓަމުން ޑިސެބަލް ކުރާނެ އެހެން ބައެއް ހާލަތްތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ އޮޓޮމެޓިކުން ނިވޭނީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ؟

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އައިފޯން 14 ޕްރޯ އިން އޯލްވޭސް އޮން ފީޗާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ހީވުމުން އޮޓޮމެޓިކުން ނިއްވާލާނެ އެވެ. އައިފޯން 14 ޕްރޯ މޭޒުމަތީގައި ބަންޑުން ބާއްވައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޖީބުގައި ނުވަތަ ދަބަހުގައި ބާއްވައިފިކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ބެޓެރީ ލައިފް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޑިސްޕްލޭ ކަޅުވެގެން ދާނެ (އެހެން ކަމުން ފޯނުގެ ސްކްރީން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ނުފެންނާނެ) އެވެ. އެޕަލް ވޮޗެއް އަޅައިފިނަމަ، އައިފޯން 14 ޕްރޯގެ ސްކްރީން ވެސް ފުރިހަމައަށް ނިވޭނީ ފޯނުން ގަޑިއާ ދުރަށް ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމައެވެ. އަނެއްކާވެސް ކައިރިވުމުން ޑިސްޕްލޭ އޮޓޮމެޓިކުން އޮން ވާނެއެވެ.

ސްލީޕް ފޯކަސް އާއި އެކު ސިސްޓަމް ސްލީޕް މޯޑް ބޭނުންކުރާނަމަ އަބަދުވެސް އޮން ފީޗާސް ވެސް ޑިސެބަލް ވާނެ އެވެ. މާނައަކީ ރޭގަނޑު، ނިދާފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި އައިފޯނު ޑިސްޕްލޭ ނުދިއްލޭނެ އެވެ.

ލޯ ޕަވަރ މޯޑް ބޭނުންކުރާނަމަ އަބަދުވެސް އޮން ކުރުން ވެސް ޑިސެބަލް ވާނެއެވެ.

އޮލްވޭސް-އޮން މޯޑަކީ ޕަވަރ އެފިޝަންޓް މޯޑެއް ނަމަވެސް އަދިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބެޓެރީ ލައިފް ބޭނުންކުރާއިރު ލޯ ޕަވަރ މޯޑުން ބެޓްރީ ލައިފް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެއެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގައި، އަބަދުވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ އެކްޓިވް ކޮށްފައި ހުއްޓަސް، އައިފޯން 14 ޕްރޯ ކުރީގެ އައިފޯން 13 އާއި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރަށް ބެޓްރީ ލައިފް ދިގުދެމިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ފޯނު ބޭނުން ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި، ޕަވަރ ސޭވިންގ އެފިޝަންސީ ސަބަބުތަކާހުރެ، އައިފޯނުން ވެސް އޯލްވޭސް-އޮން ޑިސްޕްލޭ ނިއްވާލާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ދެނެގަންނަން ޖެހޭ މުހިމްު އެއްކަމަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާކުރުމަށް ފޯނު ދަބަހެއްގައި ބާވައިފިނަމަ، އޯލްވެސް އޮން ޑިސްޕްލޭ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ނިވޭނެ ކަމެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.