އޮކްސަންފްރީ، ގޭމް މިހާރު އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑްގައި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ނައިޓް ސްކޫލްގެ ‘އޮކްސަންފްރީ’ ގެ ނެޓްފްލިކްސް އެޑިޝަން މިހާރު އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑްގައި ކުޅެވޭނެ އެވެ.

ނެޓްފްލިކްސް އިން ދަނީ ނައިޓް ސްކޫލް ސްޓޫޑިއޯއިން އުފެއްދި މަޝްހޫރު ސުޕަނެޗުރަލް މިސްޓަރީ ތްރިލާ ގޭމް އޮކްސަންފްރީގެ ގޭމިން ރޯސްޓާއަށް އިތުރު ކުރަމުންނެވެ. އޮކްސްންފްރީ: ނެޓްފްލިކްސް އެޑިޝަން މިހާރު ނެޓްފްލިކްސްގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޓޫޑަމް ގްލޯބަލް ފޭން އިވެންޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ގޭމް ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ ނެޓްފްލިކްސް އިން ނައިޓް ސްކޫލް ސްޓޫޑިއޯ ގަތްތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އޮކްސަންފްރީ އަކީ ފުރަތަމަ 2016 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި ނައިޓް ސްކޫލްގެ ޑެބިއު ޓައިޓަލް އެވެ. ނެޓްފްލިކްސް އެޑިޝަންގެ ގޭމްގައި އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ އިން-އެޕް ގަތުމެއް ނުހިމެނޭއިރު، ލޯކަލައިޒޭޝަން ސަޕޯޓް ވެސް އިތުރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ގޭމްގައި ކުޅުންތެރިން ކުޅެނީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އަސްކަރީ ޖަޒީރާއެއް ކަމަށްވާ އެޑްވާޑްސް އައިލެންޑްގައި ބާއްވާ ރޭގަނޑެއްގެ ޕާޓީއަކަށް އޭނާގެ އާ ފިރިމީހާ ޖޯނަސް ގެންނަ ބާޣީ ފުރާވަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ އެލެކްސްގެ ރޯލެވެ. އެއަށްފަހު އެރޭ ބަދަލުވެގެން ދަނީ ރައްޓެހިންގެ ގްރޫޕުން ނޭނގި ޖަޒީރާގެ ސިއްރު މާޒީން އުފެދުނު ޖިންނި ރިފްޓެއް ހުޅުވާލުމުންނެވެ. މުޅި ގޭމްގައި ކުޅުންތެރިން އެލެކްސްގެ ވާހަކައިގެ ކޮންމެ ކަމެއް ހޮވާއިރު ޑައިލޮގް ޗޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ސަރަހައްދު ހޯދާލަ އެވެ.

"އޮކްސަންފްރީ އަކީ އެތައް ބަޔަކަށް އެހާ ހާއްސަ ގޭމެއް ކަމަށާއި ނެޓްފްލިކްސް އިން ލޯންޗް ކުރުމަކީ އަހަރެމެންނަށް އެލެކްސްގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ފޯރިގަދަ ފުރުސަތެއް،" ޝޯން ކްރެންކެލް، 2018 ބުންޏެވެ. ނައިޓް ސްކޫލް ސްޓޫޑިއޯގެ ކޯ ފައުންޑަރ އަދި ސްޓޫޑިއޯ ޑިރެކްޓަރު، ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި “ނެޓްފްލިކްސް ގޭމްސް ސްޓޫޑިއޯއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އޮކްސަންފްރީ: ނެޓްފްލިކްސް އެޑިޝަން ގްލޯބަލް އޯޑިއަންސަކަށް ގެނައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސަޕޯޓެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިއުނިޓީން އިތުރު ބަސްބަހުން ސަބްޓައިޓްލް ދިނުމަށް އެދިފައިވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ، އޮކްސެންފްރީ: ނެޓްފްލިކްސް އެޑިޝަންގެ މި ރިލީޒް ހަގީގަތުގައި ވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށް އެމީހުންގެ ލޯކަލް ބަހުން އެންމެ ރަނގަޅު ނެރެޓިވް ތަޖުރިބާ ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ” ނައިޓްސްކޫލްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ލޯންޗް ކުރާއިރު، އިން-ގޭމް ސަބްޓައިޓްލްސް 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހަކުން ލިބެން ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަރަބި، ޗައިނީސް (ފަސޭހަ)، ޗައިނީސް (ސަގާފީ)، ކްރޮއޭޝިއަން، ޗެކް، ޑެނިޝް، ޑަޗް، އިނގިރޭސި، ފިންލޭންޑް، ފްރެންޗް، ޖަރުމަން، ގްރީކް، ހިބްރޫ، ހަންގޭރީ، އިންޑޮނޭޝިއާ ހިމެނެ އެވެ , އިޓަލީ، ޖަޕާނު، ކޮރެއާ، މާލޭ، ނޯވޭ، ޕޮލިޝް، ޕޯޗުގީޒް (ބްރެޒިލް)، ޕޯޗުގީޒް (ޕޯޗުގަލް)، ރޫމިނިއަން، ރަޝިޔާ، ސްޕެނިޝް (ލަޓަމް)، ސްޕެނިޝް (ސްޕެއިން)، ސްވިޑެން، ތުރުކީ، ޔޫކްރޭން އަދި ވިއެޓްނާމް ބަސްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި ދެތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމިން ސާވިސްގައި އަތްމަތި ދަތި ގޭމްތަކެއް ނެރުނު ނަމަވެސް، އޮކްސަންފްރީ: ނެޓްފްލިކްސް އެޑިޝަން އިތުރުވުމަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިން-ހައުސް ލޯންޗް ކުރުމެވެ. އަދި ނެޓްފްލިކްސްގެ ގޭމިން ޚިދުމަތަށް އިތުރު ބަޔަކު ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށް ވެސް މި ރިލީޒް ވެދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ އެ ކުންފުންޏަށް މުހިންމު އަމާޒެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ނެޓްފްލިކްސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮކްސަންފްރީ: ނެޓްފްލިކްސް އެޑިޝަން މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނީ netflix.com/oxenfree އިންނެވެ. ނެޓްފްލިކްސްގައި ގޭމް ކުޅޭއިރު އައިއޯއެސް ނުވަތަ އެންޑްރޮއިޑް މޯބައިލް ފޯނެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ގޭމެއް ހޮވޭނެ ހާއްސަ ގޭމްސް ރޯއެއް ފެންނާނެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ނުވަތަ އައިއޯއެސް ޓެބްލެޓެއްގައި ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ހާއްސަ ގޭމްސް ރޯއެއް ފެންނާނެ ނުވަތަ ޑައުންލޯޑްކޮށް ކުޅެން ކެޓަގަރީތަކުގެ ޑްރޮޕް ޑައުން މެނޫއިން ގޭމްތައް ހޮވޭނެ އެވެ.

މި އަހަރު ނިމޭއިރު ނެޓްފްލިކްސްގެ ޕްލެޓްފޯމުގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭމް ނެރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ގޭމިންގެ ހިދުމަތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ތައާރަފްކުރިއިރު، ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އަންނަނީ އާ ގޭމްތައް ކެޓަލަގަށް އިތުރުކުރަމުންނެވެ. މި ޓައިޓަލްތަކަކީ މިވަގުތު ހިލޭ ކުޅެވޭނެ ޓައިޓަލްތަކެއް ކަމަށާއި އެޕް އިން ގަންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް ނެޓްފްލިކްސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.