ފޮޓޯ އެޑިޓް ކުރުމަށް މިހާރު އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖަންސް

ޝުޖާޢަތު ރަޝީދު 03 އޮކްޓޯބަރު 2022
ކޮމަންވޮއިސްގެ އެހީގައި މިލިޔުން ކިޔާލާ

ޑީޕް ލާނިން ބޭނުންކޮށްގެން އޮޓޮމެޓިކުން އިމޭޖް ކޮލިޓީގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އެކުންފުނީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހުރިހާ އިމޭޖް ޓޫލްސްއެއް އެކުލެވޭ ޕްރޮގްރާމެއް ޓޯޕާޒް ލެބްސް އިން ޓޮޕާޒް ފޮޓޯ އޭ.އައިގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮގްރާމެއް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ޓޮޕާޒް ލެބްސް އިން ބުނީ މިހާތަނަށް އިމޭޖް ކޮލިޓީގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ ތިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އަޑު ނައްތާލުމަށް ޑީނޯއިސް އޭ.އައި އާއި ސޮފްޓް ފޯކަސް އިމޭޖްތައް ޑިބްލޫރިން ކުރުމަށް ޝާޕެން އޭއައި އަދި ލޯ ރިޒޮލިއުޝަން އިމޭޖްތައް އަޕްސްކޭލިން ކުރުމަށް ގިގަޕިކްސެލް އޭ.އައި ކަމަށެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް އެމީހެއްގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރާއިރު، ހަގީގީ ދުނިޔޭގައި ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން އާއްމުގޮތެއްގައި އެއް ތަސްވީރަކަށް އެއް އިމޭޖަށް އެއް ޕްރޮގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމު ބޭނުންވެ، މައްސަލަތަކެއް ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ފޮޓޯ އޭ.އައި އިން މި ތިން ޕްރޮގްރާމުގެ ޓެކް އެއްކޮށްލަނީ، އިމޭޖް ކޮލިޓީގެ މައްސަލަތަކާ އަމިއްލައަށް ވެސް އަދި މާސްކޮށް، ވަރަށް ސްމާޓް އެޑިޓަރަކަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރަނީ ކުންފުނީގެ "ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ" އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭ.އައި) މޮޑެލްތަކާއި ޑީޕް ލާނިންގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ހަލުވިކޮށް އަދި ސައްހަކޮށް އިމޭޖް ކޮލިޓީ ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ އޭ.އައިގައި އޮޓޯޕައިލެޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ފީޗާއިން، އޮޓޮމެޓިކުން ފޮޓޯސެޓެއް އެނަލައިޒްކޮށް، އެންމެ ރަނގަޅު މޮޑެލްތަކާއި ސެޓިންތައް ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެހި އެޕްލައިކޮށް، ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް ކްރިއޭޓިވް އެޑިޓްތައް ހަދަން ފެށުމުގެ ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެހީވެދެއެވެ.

ވިސްނުމަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުން އާންމު ފޮޓޯގެ މައްސަލަތައް މެނުއަލްކޮށް ހައްލުކުރުމުގެ ޓެޑިއަމް ނައްތާލައި، އޭގެ ބަދަލުގައި ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ފޮޓޯ އެޑިޓިންގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހިސާބަށް ސްކިޕް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއެވެ.

ޓޯޕާޒް އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފޮޓޯ އޭ.އައި ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ރޯ ނުވަތަ ޖޭޕެގުން ފެށިގެން ލައިޓްރޫމް ނުވަތަ ކެޕްޗާ ވަން އާ ހަމައަށް ތަފާތު ވޯކްފްލޯތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން ވައުދުވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އިމޭޖް ކޮލިޓީ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅަށް އިންޓަގްރޭޓެޑް ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޝުޖާޢަތު ރަޝީދު

ޝުޖާޢަތު ރަޝީދު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވޭ. ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުމަކީ އަމިއްލަ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށާއި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއް.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.