އިންޓަނެޓްގެ ކުރިމަގުގައި ފެންނާނީ ކޮންހަލަ ބަދަލުތަކެއް؟

އަޙްމަދު ދާއޫދު 30 ޑިސެމްބަރު 2022

20 ވަނަ ގަރުނުގެ ފަހުކޮޅު އިންޓަނެޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްވި ފަހުން އިންޓަނެޓް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިފަ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޢާމަލާތުކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. މުސްތަޤްބަލަށް ބަލާއިރު، އިންޓަނެޓްގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ބައްޓަންވަމުން ދާނެކަން އެނގެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އިންޓަނެޓްގެ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ބައެއް މުހިންމު ޓްރެންޑްތަކާއި ކުރިއެރުންތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓްރެންޑަކީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވުމެވެ. އިމޭޖް އެންޑް ސްޕީޗް ރިކޮގްނިޝަން، ނެޗުރަލް ލެންގުއޭޖް ޕްރޮސެސިން އަދި ޑިސިޝަން މޭކިން ފަދަ ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި މިހާރުވެސް އޭއައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި އޭއައި އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރާއި އިންޓެލިޖެންޓް ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓުންގެ އިތުރުން ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ތައުލީމު ފަދަ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ކުރިމަގުގައި އިންޓަނެޓްގެ މުސްތަގުބަލުގައި އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަނެއް ބަދަލަކީ އިންޓަނެޓް އޮފް ތިންގްސް (އައިއޯޓީ) ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމެވެ. އައިއޯޓީ އަކީ އިންޓަނެޓާ ގުޅިފައިވާ އަދި ޑޭޓާ އެއްކޮށް އެކްސްޗޭންޖް ކުރެވޭނެ ފިޒިކަލް ޑިވައިސްތަކާއި ވެހިކަލްތަކާއި އިމާރާތްތަކުގެ ނެޓްވޯކެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި އައިއޯޓީ އިތުރަށް ފުޅާވެ، ގިނަ ޑިވައިސްތައް އިންޓަނެޓާ ގުޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޭޓާ އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. މި ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުފަތުރާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ދަނޑުވެރިކަން ފަދަ ގިނަ ސިނާއަތްތަކުގެ އެފިޝަންސީ އާއި އިފެކްޓިވްކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ސައިބާ ސެކިއުރިޓީގެ މުހިންމުކަން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ޑިވައިސްތައް އިންޓަނެޓާ ގުޅިފައިވާ ވަރަކަށް ސައިބާ އެޓޭކްތަކާއި ޑޭޓާ ބްރީޗްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ސައިބާ ސެކިއުރިޓީއަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީ، މި ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާރަށް ވުރެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އުފެއްދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބްލޮކްޗެއިން ބޭނުންކުރުމާއި ބަޔޯމެޓްރިކް އޮތެންޓިކޭޝަން އަދި އެހެނިހެން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުން ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ޓެކްގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުޤުވެރިވާ އެއް ދާއިރާއަކީ ވާޗުއަލް އެންޑް އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީ (ވީއާރް އަދި އޭއާރް) ބޭނުންކުރުމެވެ. ވީއާރް އަދި އޭއާރް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އިމަރސިވް މާހައުލުތައް ތަޖުރިބާކޮށް، ޑިޖިޓަލް އެއްޗެހިތަކާ މުއާމަލާތްކޮށް، ހަގީގަތް އިހުސާސް ކުރެވޭ ގޮތަށް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި މި ޓެކްނޮލޮޖީތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ތައުލީމާއި ސިއްހީ ދާއިރާ ފަދަ ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ މުސްތަގުބަލުގައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާނެ އަނެއްކަމަކީ ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީ އާއި ރެގިއުލޭޝަންގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވުމެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޭޓާ އުފައްދައި އޮންލައިންކޮށް ހިއްސާކުރަމުން އަންނައިރު، މި ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި ޕްރައިވެސީއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ މެދު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީ އާއި ޕާސަނަލް ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު ރެގިއުލޭޝަނެއް ވުޖޫދަށް އައުމުގެ އިތުރުން ޑޭޓާ ރައިޓްސް އާއި އޮންލައިންކޮށް ޕްރައިވެސީ ހިމާޔަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެސް އިންޓަނެޓް ތަރައްޤީވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ބައްޓަންވަމުން ދާނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. މިދެންނެވި ޓްރެންޑްތަކާއި ކުރިއެރުންތަކަކީ، އިންޓަނެޓްގެ މުސްތަޤްބަލް ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، މަދުމިންވަރެއްކަން ޔަޤީނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވެސް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަގުގައި އަންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ. މުސްތަގުބަލަށް ބަލާއިރު، މި ޓްރެންޑްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ، އިންޓަނެޓުގެ ސަބަބުން އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.