2023 ގެ ޓެކް ޓްރެންޑުތައް

ޝުޖާޢަތު ރަޝީދު 01 ޖެނުއަރީ 2023

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޓްވިޓާ ފީޑަށް ބަލައިފިނަމަ 2022 އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް އަޑުގަދަ އަހަރެކެވެ.

އީލަން މަސްކް ޑްރާމާ ބަލައި، ޖެނެރޭޓިވް އޭއައިގެ އުފެއްދުންތައް ބަލައި، ކްރިޕްޓޯ މާކެޓްޓޭންކާއި އެފް.ޓީ.އެކްސް އިމްޕްލޯޑް ބެލުމަށްފަހު، މެޓާވާސްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނު އަހަރަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެގެންދިޔައެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ކަންތައްތައް ވަރަށް ސީރިއަސް ވެގެންދާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ގިނަ ޤަޢުމުތަކުން ޓެކް އިންޑަސްޓްރީގެ ބާރުތަކަށް ބަލައި، މި އިންޑަސްޓްރީއިން ވިޔަފާރި ކުރާ ގޮަތްތަކަށް ހުރަސް އަޅާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މީހުންގެ ކޮންޓެންޓަށް ދީފައިވާ ލީގަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އުވާލުމަށް ނިންމުމެއް ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

ޖެނެރޭޓިވް އޭ.އައި (ޗެޓްޖީޕީޓީ) ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީއާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ހެޑްލައިން ހަދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ޓެކް ފޯކާސްޓުން ސްޓާޓްއަޕް ފައުންޑާސްއާއި ބިގް ޓެކް ސްކޮލަރުންނާއި އެހެނިހެން މާހިރުންނާއި ސުވާލުކޮށް މިއަހަރަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް އެނެލައިޒްކޮށް ޕްރެޑިކްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޕްރެޑިކްޝަންތައް ތިރީގައި ހާމަކޮށްލާނަމަވެ.

އޭ.އައި އާއި ރޮބޮޓިކްސް

ލަމާ ނަކްމަން، ޑިރެކްޓާ އޮފް އިންޓަލިޖަންޓް ސިސްޓަމްސް ރިސާޗް ލެބް، އިންޓެލް ލެބްސް

"އަންނަ އަހަރު (2023)، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ޖެނެރޭޓިވް އޭއައި ކުރިއެރުވުމާއި، ހިއުމަން/އޭއައި ކޯލަބަރޭޝަން ކުރިއެރުވުމަށާއި، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް، މީހުން ނިކަމެތި ނުކުރުމަށާއި، ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ ތަފާތު އާބާދީތަކާ މެދު ތަފާތުކުރުންގެންގުޅޭ ގޮތަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ. ހުރިހާ ސިނާއަތެއްގެ އެތައް ހާސް ކުންފުންޏަކުން އޭއައި ގެ ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުން އަންނައިރު، 2023 ވަނަ އަހަރަކީ މި ސިނާއަތަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށާއި އިނޮވޭޝަނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އުނގެނުމުގައި އެއްބާރުލުން ދީ، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އުނގެނޭނެ މައިގަނޑު އަހަރެކެވެ."

ކެން ވޮޝިންގްޓަން، ވީޕީ/ޖީއެމް، ކޮންސިއުމާ ރޮބޮޓިކްސް، އެމޭޒަން

"2023 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެދޮރާއި ވިޔަފާރީގައި މިހާރަށްވުރެ މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ރޮބޮޓްތައް އުފެދިގެންދާނެ. އޭއައި އާއި މެޝިން ލާނިންއަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނާ އެކު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން، އިންސާނުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރާ ގޮތާއި އެއްގޮތަށް ރޮބޮޓްތަކަށް އާ ކަންކަން ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭ ބްރެކްތްރޫ މަލްޓިމޯޑަލް ޤާބިލުކަން އުފެދިގެންދާނެއެވެ. ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތައް ކޮށް، މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އެކުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ."

ވާޗުއަލް ސްޕޭސް

ނިޒެން މެކެލް-ބޮބްރޮވް، ޗީފް އޭއައި އޮފިސާ، އީބޭ

"ފިޒިކަލް އައިޓަމްތަކުގެ އަގުހެޔޮ ޖެނަރަލައިޒްޑް ތްރީޑީ ވިޝުއަލައިޒޭޝަނަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން 2023 ވަނަ އަހަރު އެޑޮޕްޓްކުރުން ހަލުވިވެގެންދާނެ، ރީޓެއިލްގައި ތްރީޑީ ސްކޭންތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރޯލްއައުޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ރީޓެއިލަރުން 3ޑީ އިތުރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެޑޮޕްޓް ކުރާއިރު، ތްރީޑީ އެން.އެފް.ޓީ އާއި އޭ.އާރް ވިޝުއަލައިޒޭޝަން ފަދަ އެމީހުންގެ އެކްސްޕީރިއެންޝަނަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް އިތުރުވާތަން ފެންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ."

ޖެރެމީ ކިންގް، އެސް.ވީ.ޕީ އިންޖިނިއަރިންގ، ޕިންޓްރެސްޓް

"ބްރޭންޑްތަކުން އޭއާރް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އިތުރަށް އިންވެސްޓްކުރަން ޖެހެނީ ހުރިހާ އޯޑިއަންސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ބްރޭންޑްތައް ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ. ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް އެންމެ އޭއާރް ޕަވާޑް ފިލްޓަރެއް ދިނުމުން މިހާރު ނުފުދެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބްރޭންޑްތަކުގެ ފިލްޓަރުތަކަކީ ފެށުނީއްސުރެ ތަފާތު ކަސްޓަމަރުންތަކަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފިލްޓަރުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހެއެވެ. ކަސްޓަމަރުން ފިލްޓާތަކުގެ ލިސްޓެއް ސްކްރޯލްކޮށްގެން އެމީހުންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާ އެންމެ ރަނގަޅަށް ފެތޭ ފިލްޓަރެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހެ އެވެ."

އޭޝް ޖަވޭރީ، ވީޕީ އޮފް ރިއަލިޓީ ލެބްސް ޕާޓްނާޝިޕްސް، މެޓަ

"ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ވީއާރުގައި ސޮލިއުޝަންތައް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް އިތުރު ކުންފުނިތަކުން ޕާޓްނަރުވާތަން، މިއަދު ލިބެން ހުރި އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ޓީމުތައް ކުރިއަރާނެ. އަޅުގަނޑު ގެރެންޓީ ދެނީ، ކޮންމެ އެންޓަޕްރައިޒަކަށް ވެސް މަދުވެގެން ފަސް ނޫނީ 10 ކަމެއް އޮންނާނެ، އެއީ ހަގީގަތުގައި 3ޑީގައި ހުރިނަމަ މާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމެއް. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވާދަވެރި ބްރޭންޑްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނީ، އިމަރސިވް، އިންޓަރއޮޕަރޭބަލް ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ."

ކްރިޕްޓޯއާއި ވެބް3

ލިންޑްސީ ލީ، އިންވެސްޓާ، ބެސެމާ ވެންޗާ ޕާޓްނާސް

"އެތެރިއަމް ވާޗުއަލް މެޝިންސް (އީވީއެމް) ގެ ސަބަބުން އިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެޓްވޯކް އިފެކްޓްތައް ހިނގަމުންދާތީ ޑިވެލޮޕަރު މައިންޑްޝެއާގެ ބާރު އެތެރިއަމް އިން ދަމަހައްޓާނެ އެވެ. އަދި އެފްޓީއެކްސް ގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ އިކޯސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް އޭގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު އޯލްޓް ލޭޔަރ 1 އެސް އުފެދި، ސައިކަލް ދުއްވުމާއި، ސައިކަލު ދުއްވުން ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެއެވެ."

ސާޖިދް ސާދީ، ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް، ސަމްސަންގް ނިއޯން (އޭއައި)

"އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކްރިޕްޓޯގައި ވަރަށް ގިނަ ހައިޕް އަދި ސްނެކް އޮއިލް ހުރިހެން. މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ "ކްރިޕްޓޯ ވިންޓަރ" އާ އެކު، އަސްލު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި، މައިގަނޑު ފަންޑަމެންޓަލްސްތަކާއި، އެ ފަންޑަމެންޓަލްތައް ހިންގައި، ސަޕޯޓްކޮށް، ބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ގޮތާ މެދު ހަގީގީ ހަރުކަށި ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެ އެވެ."

ސެކިއުރިޓީ

ލޭލާ ބިލްޖް، ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ، ނޯޓަން ލެބްސް

"2023 ވަނަ އަހަރު ސައިބަރ ކްރިމިނަލްސް އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެޑްވާންސް ފޯމްތައް ބޭނުންކުރާތަން ފެންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަން، މިސާލަކަށް ޑީއެލް-އީ، މިޑްޖާނީ، އަދި ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަން ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް، ނުވަތަ ޗެޓްޖީޕީޓީ ފަދަ އޭއައި ޗެޓްބޮޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހުންގެ ޚިޔާނާތުގެ އަސަރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް. މި ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އެކްސެސިބަލް އަދި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ޕްރޮގްރާމުތަކަކަށްވާތީ ސައިބަރ ކުށްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ޚިޔާނާތަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމާއި އިންސާނީ ބީހުމެއް ގެނެސްދޭ ރިއަލިސްޓިކް ފޮޓޯތައް އަވަހަށް އުފެއްދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުރި އޭއައި ސޮލިއުޝަންތަކަކީ ފުރިހަމަ ނުވަތަ ފުލްޕްރޫފް ސޮލިއުޝަންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި ހަމަލާތަކާއި ސްކޭމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އިރު ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ."

ހަކަތަ

ކިޓް ކޮލްބާޓް، ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސާ، ވީ.އެމްވެއާ

"2023 ވަނަ އަހަރަކީ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިސީޓީ) ދާއިރާގައި ކައިރި އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ހަކަތައިގެ އެފިޝިއެންސީއަށް އަލުން ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ގެނެސްދޭނެ އަހަރެކެވެ. ފާއިތުވި ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި މި ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އަހަރީ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 7 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ މި ދާއިރާއެވެ. ކްލައުޑް އަދި ނެޓްވޯކިން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮޕްޓިމައިޒޭޝަންގެ ވަށައިގެން ވާ އިނޮވޭޝަންތަކުގެ ބޭނުން އައިސީޓީއިން ހިފާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާއިރު، ކްރޮސް ކްލައުޑް އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސޮލިއުޝަންތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، ފުރަތަމަ ކްލާސް ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެނާޖީ އެފިޝިއަންސީ ފެކްޓާ ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ."

ޓެކް ރެގިއުލޭޝަން

ކައިލް ވިއެންސް، އައިފިކްސިޓް

"މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެ، ޑިމާންޑް ކުރުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޢަދަދަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ޖެހިފައި. ކުންފުނިތަކުން ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ވިއްކާ ގޮތުގެ ޔޫޕެންޑިންގ އެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ. އަދިވެސް އެއާޕޮޑްތަކަށް އާ ބެޓެރީ ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމަކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ކަމެއް. ކަސްޓަމަރުންގެ އުފެއްދުންތައް ރަނގަޅުކުރާނެ މައުލޫމާތާއި ބައިތަކާއި ވަސީލަތްތައް ހުންނަން ޖެހެއެވެ. ޓްރެކްޓަރުތަކުން ފެށިގެން ރެފްރިޖަރޭޓަރުފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަރާމާތުގެ ޙައްޤުތައް އަލުން އިއާދަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ބިލު ހުށަހަޅަން ވިއްސަކަށްވުރެ ގިނަ ސްޓޭޓް ތައްޔާރަށް އެބަތިއްބެވެ."

މަރިސާ ޓްރިޗާރިއޯ، ނޯތު އެމެރިކާ ލީޑް ފޯ ރެސްޕޮންސިބަލް އޭއައި، އެކްސެންޗަރ

"2023 ވަނަ އަހަރު އިތުރަށް ޒިންމާދާރު އޭއައި އާއި އޭއައި ރެގިއުލޭޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިނޮވޭޝަނަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވީ ނަމަވެސް، އޭއައި ރެގިއުލޭޝަނުން ޖަމިއްޔާތަކަށް އެ މިންގަނޑުތައް ސާފުކޮށް ދޭއިރު، ކަސްޓަމަރުންނާއި ހިއްސާދާރުންނާއި މުޅި މުޖުތަމައުއާ އެކު ބުރަމަސައްކަތުން ހޯދާފައިވާ އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލައި އިނޮވޭޝަން ލިމިޓަށް ވައްޓާލެވިދާނެ އެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުން މިހާރުވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ: ދުނިޔޭގެ 850 އެގްޒެކެޓިވްސް ސަރވޭކޮށްގެން އެކްސެންޗަރގެ އެންމެ ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޭއައި ބަޖެޓުގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ރެގިއުލޭޓަރީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި (45 އިންސައްތަ) ވަނީ ރާވާފައެވެ."


ޝުޖާޢަތު ރަޝީދު

ޝުޖާޢަތު ރަޝީދު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވޭ. ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުމަކީ އަމިއްލަ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށާއި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއް.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.