ފެނުން ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލެވޭ %99 ކާމިޔާބު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

އަޙްމަދު ދާއޫދު 10 ޖެނުއަރީ 2023

ތަޢާރަފްކުރުން

މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މާހައުލުގައި ހުންނަ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ޕާޓިކަލްތަކެކެވެ. މި ޕާޓިކަލްތަކަކީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ސަބަބުން ކެއުމަށް މަގުފަހިވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޗެއިނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން، ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އަދި ބަޔޯޑިގްރޭޑް ނުކޮށް ނުވަތަ މިތަކެތި ފަނާނުވެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ވަންދެން މާހައުލުގައި ދެމިހުރެއެވެ.

ފެނުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ގޮތްތައް މިހާރު ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިޒިކަލް ފިލްޓްރޭޝަން، ކެމިކަލް ރެސިޕިޓޭޝަން އަދި ސަރފޭސްތަކަށް އެޑްސޯޕްޝަން ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ގޮތްތަކަކީ މާ ހަރުދަނާ ނުވަތަ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތްތަކެއް ނޫނެވެ.

ދާދި ފަހުން ޕްރިންސްޓަން ޔުނިވާސިޓީގެ އިންޖިނިއަރުންގެ ޓީމަކުން ވަނީ ފެނުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމުގެ އާ މެތަޑެއް އެކުލަވާލައި، 99 ޕަސެންޓް އެފިޝިއަންޓް ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި، މި އާ މެތަޑްގެ ތަފްސީލާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށް އޭގެ ސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލާނަމެވެ.

މެތަޑް

ޕްރިންސްޓަން އިންޖިނިއަރުން އުފެއްދި މި މެތަޑަކީ "ޕްލާސްޓިކް އެޓްރެކްޓިން ސަބްސްޓެންސް" (ޕީއޭއެސް) ނަމަކަށް ކިޔާ ހާއްސަ މެޓީރިއަލްއެއް ބޭނުންކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މެތަޑެކެވެ. ޕީއޭއެސް އެކުލެވިގެންވަނީ ނެގެޓިވް ޗާޖްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިމަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިއީ ޕޮސިޓިވް ޗާޖްޑް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް އެޓްރެކްޓްކޮށް، ބައިންޑިންގ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޕޮލިމަރެކެވެ.

ޕީއޭއެސް ފެނަށް އަޅަނީ ލިކުއިޑް ސޮލިއުޝަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފިލްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ސޮލިއުޝަން ދައުރުވާއިރު، ފެނުގައި ހުންނަ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްތައް ދަމައިގަނެ، ޕީއޭއެސްއާ ގުޅިފައި ހުރެ އެވެ. އެއަށްފަހު މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްތައް ފަސޭހައިން ފެނުން ނައްތާލަނީ އާދައިގެ ފިލްޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސްއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ޕްރިންސްޓަންގެ އިންޖިނިއަރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި މެތަޑަކީ ފެނުން 99 ޕަސެންޓް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މެތަޑެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 100 ނެނޯމީޓަރު ފަދަ ކުދި ޕާޓިކަލްތަކުން ފެށިގެން 5 މިލިމީޓަރު ފަދަ ބޮޑެތި ޕާޓިކަލްތައް ފަދަ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ސައިޒުތައް މި މެތަޑުން ނައްތާލެވޭނެ އެވެ.


އިމްޕްލިކޭޝަންސް

99 އިންސައްތަ އެފިޝިއަންޓް ފެނުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލެވޭނެ މެތަޑެއް އުފެއްދުމަކީ ތިމާވެށީގެ އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ހިމެނޭ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްގެ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކޮށް، ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އިންސާނުންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޗެއިންގައި ހިމެނޭ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

އަދި މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ވެސް ވަރަށް އާދައިގެ އަދި ތަންފީޒު ކުރަން އަގުހެޔޮ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ ފެނުގެ ފަރުވާގެ ސިނާއަތުގައި މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މެތަޑްގައި ބޭނުންކުރާ ޕީއޭއެސް ފަސޭހައިން އަލުން އުފައްދައި އަލުން ބޭނުންކުރެވި، ފެނުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލަކަށް ވެގެންދާނެ އެވެ.

ނިންމުން

ޕްރިންސްޓަން އިންޖިނިއަރުން ފެނުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށް އުފެއްދި އާ މެތަޑަކީ ތިމާވެށީގެ އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ވަރަށް ހަރުދަނާ، ފެނުން 99 އިންސައްތަ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށްވާއިރު، މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ތަންފީޒުކުރަން ވެސް ފަސޭހަ އަދި އަގުހެޔޮ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ހިމެނޭ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްގެ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެ، ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އިންސާނުންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޗެއިންގައި ހިމެނޭ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް މަދުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. މި މެތަޑަކީ ޕްރެކްޓިކަލް އަދި ސްކެލެބެ އަކަށް ހެދުމަށް އަދިވެސް އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

DOI: 10.1016/j.mattod.2022.08.001

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.