މައިކްރޯސޮފްޓްގެ އޭއައި - ތިންސިކުންތުން އަޑު ކޮޕީކޮށްލާ!

އަޙްމަދު ދާއޫދު 15 ޖެނުއަރީ 2023

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ސައިންސްވެރިން ވަނީ އެންމެ ތިން ސިކުންތުގެ ރެކޯޑިންއެއް އަޑުއެހުމަށްފަހު މީހާގެ އަޑު ރަނގަޅަށް ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރެވޭނެ އާ އޭއައި މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ވީއޭއެލް-އީ އުފައްދައިފަ އެވެ. މެޝިން ލާނިން އާއި ނިއުރަލް ނެޓްވޯކް ތައް ބޭނުންކުރާ މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓުންނާއި އެހެނިހެން ވޮއިސް އެނަބަލް ޑިވައިސްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރާ ގޮތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.

"ވޮއިސް-އަވާ ލެންގުއޭޖް މޮޑެލް ފޯ ލޯ ރިސޯސް ލެންގުއޭޖްސް އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓްސް" ގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ ވީއޭއެލް-އީގެ ފަހަތުގައި ވާ ޓީމުން މި މޮޑެލް ތަމްރީނުކުރީ އެކި ބަސްބަހުން އެތައް ހާސް ގަޑިއިރެއްގެ ސްޕީޗް ރެކޯޑިންގެ ޑޭޓާސެޓެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއަށްފަހު ތަފާތު އެކްސެންޓްތަކާއި ބަހުރުވަތަކުން އާ ސްޕީޗް ސާމްޕަލްތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މޮޑެލްގެ ގާބިލުކަން ޓެސްޓުކޮށް، އެ މޮޑެލް އިން ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިކަން އެނގުނެވެ.

ވީއެލްއެލް-އީގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ކަމަކީ އިންޕުޓްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުރު ރެކޯޑިންއަކާ އެކު މީހެއްގެ އަޑު ރަނގަޅަށް އަލުން އުފެއްދުމުގެ ގާބިލުކަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރިއަލިސްޓިކް ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓުން އުފެއްދުމުން ފެށިގެން އިތުރަށް ރައްކާތެރި ވޮއިސް އޮތެންޓިކޭޝަން ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުން ފަދަ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ.

އަދި ވީއެލްއެލް-އީ އަކީ ވަސީލަތްތައް މަދު ބަހުރުވަތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބޭނުންތެރި ބަހަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްޕީޗް ޑޭޓާ މަދުކަން ވެސް ސައިންސްވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓުންނާއި މި ބަހުރުވަތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ވޮއިސް އެނަބަލް ޑިވައިސްތައް އުފައްދައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ލިބުން އިތުރުވެގެންދާނެ އެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ވީއެލްއެލް-އީ އަކީ އޭއައި ޖެނެރޭޓެޑް ސްޕީޗްގެ ރޮނގުން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާ މުއާމަލާތް ކުރާ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ދިރާސާވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަހާއި އަހަރުތަކުގައި ވެސް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ރިފައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓަކީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއާ، ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް، އަދި ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް، ލައިސަންސްދީ، އަދި ވިއްކާ މަލްޓިނޭޝަނަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުންޏެކެވެ. އެއީ ވިންޑޯޒް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމާއި، މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް ސޫޓް އޮފް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ސޮފްޓްވެއާ އާއި، އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރަރ އަދި އެޖް ވެބް ބްރައުޒާތަކުގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުންޏެވެ. ބިލް ގޭޓްސް އާއި ޕޯލް އެލެން 1975 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މައިކްރޮސޮފްޓަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހުރި އެއް ކުންފުންޏެވެ.

ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ސޮފްޓްވެއާ ލައިންތަކުގެ އިތުރުން މައިކްރޮސޮފްޓުން ވަނީ ވީޑިއޯ ގޭމްސް (އެކްސްބޮކްސް ލައިން އޮފް ކޮންސޯލްތަކާއެކު)، ސަރޗް (ބިންގް އާއެކު)، އަދި އިޝްތިހާރު (ލިންކްއިން ގަތުމާއެކު) ފަދަ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް ވަދެފައެވެ. އަދި ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން މާކެޓުގައި ވެސް އެކުންފުނީގެ ޕްރެޒެންސް ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، އެ ކުންފުނީގެ އެޒޫރް ޕްލެޓްފޯމަކީ މި ސިނާއަތުގެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ މިޝަނަކީ މި ޕްލެނެޓްގެ ކޮންމެ މީހަކު އަދި ކޮންމެ ޖަމިއްޔާއެއް ވެސް އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ. ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މީހުންނާއި ޖަމިއްޔާތައް އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މުއާމަލާތްތައް މާ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އުފެއްދުމާއި، އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކުން އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ގޮތަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތިބި މައިކްރޮސޮފްޓަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުންޏަށް ވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުވަހުގެ ދިރިއުޅުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާ ގޮތް ބައްޓަން ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.