ސްޕައި ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރަނީ: ދިރާސާ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 22 ޖެނުއަރީ 2023

ކޮމާޝަލް ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ސިއްރިއްޔާތުގައި ނަގާ ފޮޓޯތައް ހަނގުރާމަ ތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދާކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

"ރިސާޗް އެންޑް ކޮންސަލްޓިން ފާމް ކުއިލްޓީ އެނަލިޓިކްސް"ގެ އާ ރިޕޯޓެއްގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯގެ އަސަރު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި ކޮމާޝަލް ސްޕައި ސެޓެލައިޓްތައް އިތުރަށް ބާރުގަދަ ކުރުމަށް އާ، ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ގާބިލްކަން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ ބޭނުންކުރުން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފާވާއިރު، ހަނގުރާމައިގެ ދެ ފަރާތުން ވެސް އަސްކަރީ މަންފާ ހޯދުމަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ ތައް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ބެލުމަށް ރަޝިއާއިން އެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރާއިރު، ޔޫކްރެއިން އިން އެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ ބޭނުންކުރުމުން މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް، އިޖުތިމާއީ އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމާޝަލް ޖާސޫސީ ސެޓެލައިޓްތައް އިތުރަށް ބާރުގަދަވެގެންދާނެ "ވަރަށް ހައި ރިޒޮލިއުޝަން އިމޭޖަރީ" އަށް ޖައްވީ ސިނާއަތުން މިހާރު އާ ގާބިލުކަން ތައާރަފް ކުރަމުން އަންނަ ކަން ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އާ ކެޕޭސިޓީތަކުގެ ސަބަބުން ކޮމާޝަލް ސެޓެލައިޓް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް 30 ސެންޓިމީޓަރުގެ ރިޒޮލިއުޝަންގައި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިއީ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 50 ސެންޓިމީޓަރުގެ މިންގަނޑަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްތަކާއި ވެހިކަލްތަކާއި ބިމުގައި ހުރި އެހެނިހެން އެއްޗެހީގެ ތަފްސީލީ ތަސްވީރުތައް އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ކޮމާޝަލް ސްޕައި ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ރިޒޮލިއުޝަން އިތުރުކުރުމުން އަސްކަރީ އަދި މަދަނީ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، މަތީ ގަރާރުގެ ސަބަބުން ދުޝްމަނުންގެ މަގާމުތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ސީދާ ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވޭނެ އެވެ. އާންމުންނަށް ގުދުރަތީ ކާރިސާތައް އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އާބަން ޕްލޭނިން އާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ.

އަދި ކޮމާޝަލް ސްޕައި ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެސީ އާއި މަދަނީ މިނިވަންކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ފޮޓޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް ނުވަތަ ޖަމާއަތްތަކަށް ޖާސޫސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކުއިލްޓީ އެނަލިޓިކްސްގެ މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުގެ އަސަރު އިތުރުވަމުންދާކަމަށާއި، ކޮމާޝަލް ސްޕައި ސެޓެލައިޓްތައް އިތުރަށް ބާރުގަދަކުރުމަށް އާ، ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ޤާބިލުކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިއީ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށާއި އަސްކަރިއްޔާއަށާއި އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.