ގިނަ ދާއިރާއިން ގޫގަލް މައްޗަށް މައިކްރޯސޮފްޓުން ކުރިއަރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 27 ޖެނުއަރީ 2023

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިނާއަތުގައި ގޫގަލްއާ ވާދަކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އަންނަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. ގޫގަލް އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސާޗް ކުރުމާއި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ކުންފުނި ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މައިކްރޮސޮފްޓުން އަންނަނީ އެ ފަރަގު ކުޑަކޮށް، ބައެއް ދާއިރާތަކުން ގޫގުލް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓް ހާއްސަކޮށް ކާމިޔާބުވެފައިވާ އެއް ދާއިރާއަކީ ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަޒޫރު ކްލައުޑް ޕްލެޓްފޯމް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، ގޫގަލްގެ ކްލައުޑް ޕްލެޓްފޯމަށް ބޮޑު ވާދަވެރިއެއް ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެ އެވެ. ސިނާޖީ ރިސާޗް ގްރޫޕްގެ ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ކްލައުޑް ރެވެނިއު 41 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާއިރު، ގޫގަލްގެ ކްލައުޑް އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ އެންމެ 33 އިންސައްތައެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓުން ގޫގަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަނެއް ދާއިރާއަކީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ދާއިރާ އެވެ. އޭއައި ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެ ކުންފުނިން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު، ގުދުރަތީ ބަހުގެ ޕްރޮސެސިން އާއި ކޮމްޕިއުޓާ ވިޝަން ފަދަ ދާއިރާތަކުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފަ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އޭއައި ޕްލެޓްފޯމް، އަޒޫރު ކޮގްނިޓިވް ސަރވިސަސް އަކީ މިހާރު މި ސިނާއަތުގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް މި ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުކުރުން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައިކްރޮސޮފްޓުން އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް ފޯ އެޑިއުކޭޝަނާ އެކު ތައުލީމީ ބާޒާރަށް ވެސް ބާރު އަޅަމުންނެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 70 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ބޭނުންކުރާ ގޫގުލްގެ ކްލާސްރޫމާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައިކްރޮސޮފްޓަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ގޫގަލްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ވާދަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ސާޗް އަދި އިޝްތިހާރުގެ ދާއިރާއިން ވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ބިންގް ސާޗް އިންޖީނުގެ ބާޒާރުގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ގޫގުލްގެ 67 އިންސައްތައާ އަޅާބަލާއިރު އެމެރިކާގެ ސާޗް މާކެޓުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 33 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ މިހާރު އެ އިންޖީނެވެ. މީގެ އިތުރުން މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އިޝްތިހާރު ޕްލެޓްފޯމް، މައިކްރޮސޮފްޓް އެޑްވަޓައިޒިންގެ މަގުބޫލުކަން ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، މިހާރު މިއީ ގޫގަލްގެ އެޑްވޯޑްސްގެ ބޮޑު ވާދަވެރިއެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓުން ގޫގަލްއަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރަމުންދާ އަނެއް ދާއިރާއަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ދާއިރާއެވެ. ވޯޑް، އެކްސެލް އަދި ޕަވާޕޮއިންޓް ފަދަ މަގުބޫލު ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް 365 ސުއިޓްގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 200 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މިލިއަން ވިޔަފާރިއަކުން ބޭނުންކުރާ ގޫގުލްގެ ޖީ ސުއިޓާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މައިކްރޮސޮފްޓުން އަންނަނީ އިންޓަނެޓް އޮފް ތިންގްސް (އައިއޯޓީ) ގެ ދާއިރާގައި ވެސް އެ ކުންފުނީގެ ބައިވެރިވުން ފުޅާ ކުރަމުންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އައިއޯޓީ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ އަޒޫރު އައިއޯޓީ ސެންޓްރަލް އަކީ މި ސިނާއަތުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އިރު، ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް މި ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ރީޓެއިލް ފަދަ ތަފާތު ސިނާއަތްތަކަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި ހިދުމަތްތައް ވެސް އެތަނުގައި ހުރެ އެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓުން އަންނަނީ މިފަހަކަށް އައިސް ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޑަސްޓްރީގައި ގޫގަލްއާ ވާދަކުރުމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް، އެޑިއުކޭޝަން، ސާޗް އެންޑް އެޑްވަޓައިޒިން، ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ޓޫލްސް އަދި އައިއޯޓީ ފަދަ ދާއިރާތަކުން އެ ކުންފުނިން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިރު، މި ސިނާއަތުގެ ބޮޑު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. ގޫގަލް އަކީ ވަރުގަދަ ވާދަވެރިއެއް ނަމަވެސް މައިކްރޮސޮފްޓް އޮތީ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ބައެއް ދާއިރާތަކުން ގޫގުލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.