ގަސްތުގައި ފޯނު ބެޓެރީ ހުސްކޮށްލާ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް ފޭސްބުކަށް ކޮށްފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 31 ޖެނުއަރީ 2023

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފޯނުގެ ބެޓެރީތައް ސިއްރުން ގަސްތުގައި ހުސްކޮށްލާ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް ފޭސްބުކަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ފޭސްބުކްގެ ކުރީގެ ޑޭޓާ ސައިންޓިސްޓް ޖޯޖް ހެވާޑް ދާދި ފަހުން ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ދަ ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފޭސްބުކާއި ފޭސްބުކް މެސެންޖާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުން އެ އެޕްލިކޭޝަންތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ ހުސްކޮށްލާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ހެވާޑް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފޭސްބުކުން ސިއްރުން އެ ކުންފުނީގެ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީތައް ހުލިކޮށްލަނީ އެކަން އެނގިތިބެމެ ހަމަ ގަސްތުގައެވެ.

"ނެގެޓިވް ޓެސްޓިން" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ޕްރެކްޓިސްގެ ސަބަބުން ޓެކް ކުންފުނިތަކަށް ސިއްރުން މީހެއްގެ ފޯނުގައި ހުންނަ ބެޓެރީތައް ހުލިކޮށް، އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ފީޗާތައް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ނުވަތަ އިމޭޖަކުން ލޯޑް ވެދާނެ ގޮތް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެ އެވެ. ފޭސްބުކުން މި މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޑޭޓާ އެއްކޮށް، އެޕްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ތިން އަހަރު މަސައްކަތް ކުރި ހެވާޑް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި އިރު ވެސް އެކަން އެނގުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ޓެކް ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިއީ ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅެއް ކަމަށެވެ.

ފޭސްބުކްގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ އާދަތަކާ މެދު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ޕްރައިވެސީ އަށް ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މި ކަން ހާމަވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފޭސްބުކުން ނެގެޓިވް ޓެސްޓު ތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، ޑޭޓާ އެއްކުރާ ގޮތްތަކާ މެދު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ކުންފުނީގެ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ޕްރެކްޓިސްތަކާ މެދު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކުންފުނިން އެއްކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިރު، ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާއިރު، ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ޑޭޓާ އެއްކުރާ ގޮތްތަކާމެދު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާއި، ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރައިވެސީއަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ޑޭޓާ ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ބެކްގްރައުންޑް ލިބިފައިވާ ހޭވާޑް އަކީ ބޮޑެތި ޑޭޓާ ސެޓްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. ފޭސްބުކްގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ކުންފުނީގެ ޑޭޓާ ޑްރައިވަން ޑިސިޝަން މެކިން ޕްރޮސެސްތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ.

ފޭސްބުކް ދޫކޮށްލި ފަހުން ހެއިވާޑް ވަނީ ޓެކް އިންޑަސްޓްރީގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަޑަކަށް ވެވަޑައިގެން، ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ޑޭޓާ އެއްކުރުމުން ޕްރައިވެސީއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ކޮންސިއުމަރ ސުލޫކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެ، ސިނާއަތުގައި އިތުރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

ފޭސްބުކްގެ ސިއްރު ބެޓެރީ ޑްރެއިން ކުރާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭވާޑް ހާމަކުރި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެސީއަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުން އުފެދި، ފޭސްބުކްގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ މެދު ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވެ އެވެ. އަދި ޓެކް އިންޑަސްޓްރީގައި ޕްރައިވެސީގެ މުހިންމުކަމާއި ޓެކް ކުންފުނިތަކުން ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ މެދު ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މި ތުހުމަތުތަކުން ވަނީ ސަމާލުކަން ދީފަ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.