އިރުގެ ބައެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ވޯޓެކްސް އެއް އުފެދިއްޖެ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 10 ފެބްރުއަރީ 2023

އިރުގެ ސޯލާ ނިޒާމުގައި ދާދި ފަހުން ހިނގި އާދަޔާ ޚިލާފު މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ސައިންސްވެރިންނާއި އާންމުން ވެސް ވަނީ ސިއްސުވާ ލައިފަ އެވެ. އިރުގެ ބައެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ވޯޓެކްސް އެއް އުފެދި، ސައިންޓިފިކް މުޖުތަމައުގައި ހަލަބޮލިކަމެއް އުފެދިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ދެން ވާން މިއުޅެނީ ކޮން ކަމަކާ މެދު މިވަނީ ސުވާލު އުފެދފަ އެވެ.

ސައިންސް ވެރިން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި އިރުގައި ވާ ވޯޓެކްސް އަކީ ކޮރޯނަލް މާސް އިޖެކްޝަން (ސީއެމްއީ) އެވެ. މިއީ އިރުގެ ކޮރޯނާއިން ބޭރުކޮށްފައިވާ ޕްލާޒްމާ އާއި މެގްނެޓިކް ފީލްޑްތަކުގެ ބޮޑު ވިލާގަނޑެކެވެ. މި ހާދިސާ ދިމާވަނީ އިރުގެ މެޓީރިއަލްގެ ބައެއް ހަލާކުވެ ޖައްވަށް ބޭރުވުމުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އުފެދޭ ވޯޓެކްސް އަކީ ދުނިޔެއަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑު އަދި ސިކުންތަކު އެތައް ސަތޭކަ މޭލުގެ ބާރު މިނުގައި ދަތުރުކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ސީއެމްއީއަކީ އިރުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ސައިކަލްގައި އާންމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުވާސަލާތީ ނިޒާމުތަކަށާއި ޕަވާ ގްރިޑްތަކަށް ބުރޫއެރައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ސައިންވެރިން ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެޓްމޮސްފެރިކް ރިސާޗްގެ ސޯލާ ފިޒިސިސްޓް ސްކޮޓް މެކިންޓޯޝް Space.com އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިރުގެ ސައިކަލްތައް ދެނެގަންނަން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކަހަލަ "ވޯޓެކްސް" އެއް މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކޮރޯނަލް މާސް އިޖެކްޝަން (ސީއެމްއީ) ގެ ގޮތުގައި ގިންތިކޮށްފައިވާ ވޯޓެކްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ސޯލާ އެންޑް ހެލިއޯސްފެރިކް އޮބްޒަވޭޓަރީ (އެސްއޯއެޗްއޯ) ސެޓެލައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި ދިރާއަކުން އެސްޓްރޮނޮމިސްޓުންނަށެވެ. މިއީ އިރުގެ ކޮރޯނާއިން ބޭރުކޮށްފައިވާ ޕްލާޒްމާ އާއި މެގްނެޓިކް ފީލްޑްތަކުގެ ބޮޑު ވިލާގަނޑެކެވެ. މި ހާއްސަ ސީއެމްއީގެ ބޮޑުމިނަކީ ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގެ 20 ގުނަ އަށް ވުރެ ބޮޑު، އަދި ސިކުންތަކު ގާތްގަނޑަކަށް 900 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ބައެކެވެ.

ސީއެމްއީތައް ގިނައިން ދިމާވާތީ އިރުގެ ލައިފް ސައިކަލްގައި މި ހާދިސާ އަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި ހާއްސަ ސީއެމްއީގެ ސައިޒާއި ސްޕީޑަށް ސައިންސްވެރިންގެ ސަމާލުކަން ލިބި، މިކަން ހިނގަން ދިމާވި ސަބަބާ މެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. ބައެއް ތިއަރީތަކުން އެއީ ސޯލާ ފްލޭއާއެއްގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އިރު އަނެއް ބައި ތިއަރީތަކުގައި އެއީ އިރުގެ މެގްނެޓިކް ފީލްޑް ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއަށް ކުރާނެ އަސަރެއް އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ޖިއޮމެގްނެޓިކް ތޫފާނެއް އުފެދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުވާސަލާތީ ނިޒާމުތަކާއި ޕަވާ ގްރިޑްތަކަށް ބުރޫއެރުމުގެ އިތުރުން ރޭގަނޑު އުޑުމަތީގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް އުފެދިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއެކުވެސް، ސައިންސްވެރިން ގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވަނީ، މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އިރާއި، އޭގެ ޢަމަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށެވެ. އިރަކީ ހަރުދަނާ އަދި ކޮމްޕްލެކްސް ސިސްޓަމެއް ކަމަށާއި މިފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި އޭގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ސައިންސްވެރިން މި ވޯޓެކްސްގެ ކުރިއެރުން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި މި ޝައުޤުވެރިކުރުވި ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޑޭޓާ އެއްކުރާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ. މިއީ ކުރިއަށް އޮތް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ދިރާސާތަކުގެ މައުޟޫއަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.