ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުނަ ނުދޭން ގޫގަލް އިތުރަށް ވިސްނަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 13 ފެބްރުއަރީ 2023

އިންޓަނެޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ދޮގު މައުލޫމާތު ތައް ފެނުމުގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު އިންޒާރު ދިނުމަކީ ދޮގު މައުލޫމާތު ހުއްޓުވުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ގޮތެވެ. މިކަމަށް ކިޔަނީ "ޕްރީބަންކިން" ނުވަތަ "އިނޮކިއުލޭޝަން" އެވެ.

ޔޫރަޕްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގޫގަލް އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް "ޕްރީބަންކިން" ސްޓްރެޓެޖީތައް މެދުވެރިކޮށް އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ގޫގުލް އިން މިގޮތަށް ނިންމާފައި މިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޕްރީބަންކިންގައި ހިމެނެނީ ދޮގު ވާހަކަތައް އާންމުކޮށް ހިއްސާކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން ދޮގު ވާހަކަތައް ދޮގުކުރާ މައުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ ފެކްޓް ޗެކިންގ އާޓިކަލްތަކާއި، އިތުބާރުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ވަސީލަތްތައް ފާހަގަކޮށް، ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ. ގޫގަލް އިން ބުނީ ޔޫރަޕްގައި ޕްރީބަންކިން މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ތާޑް ޕާޓީ ފެކްޓް ޗެކަރުންނާއި މީޑިއާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭޕީ ނިއުސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގޫގުލް އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ސާޗް އެލްގޯރިދަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިތުބާރު ކުރެވޭ މައުލޫމާތު ތައް ސާފޭސް ކުރާނެ ކަމަށާއި އޮޅުވާލާ ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އިންޒާރުތައް ދެމުން ގެންދާނީ އެ ކަމާ މެދު ބޭނުންކުރާ މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި ޕްލެޓްފޯމުގައި ސައްހަ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ މައުލޫމާތު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދޮގު މައުލޫމާތުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިންމުވެފައިވާއިރު، ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންޓަނެޓަށް ބަރޯސާވެ އެވެ. ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން އާންމު ސިއްހަތާއި ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާތަކާއި އިޖުތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އަސަރުކުރުން ފަދަ ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެ ކަންތައް ތަކެވެ. ޔޫރަޕްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ތައް ނައްތާލުމަށް ގޫގަލް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމުން، މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ލިބި، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރި، ތައުލީމީ މުޖުތަމައެއް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ.

ގޫގަލް އިން ވަނީ ޕްރީބަންކިން މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ދޮގު މައުލޫމާތު ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ ގުނަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީޑިއާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ފެކްޓް ޗެކަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސައްހަ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ މައުލޫމާތު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޕްލެޓްފޯމުން ދޮގު މައުލޫމާތު ދެނެގަނެ ނައްތާލުމަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ސިސްޓަމްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޔޫރަޕްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގޫގަލް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެފައި މިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އީޔޫއިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އީޔޫއިން ބުނީ ދޮގު މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރެޓިކް މަރުހަލާއަށާއި އާންމު ސިއްހަތާއި އިޖުތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓެކް ކުންފުނިތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. ގޫގަލް އިން ޕްރީބަންކިންގެ މަސައްކަތް ތައް އިތުރުކުރުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ، އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު މައުލޫމާތަކަށް ހެދުމަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

ގޫގަލްގެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ މައުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ގޫގަލްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި ޔޫރަޕްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ނައްތާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތައް އިތުރުވުމަކީ އެކަމަށް އެޅުނު ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ދިރާސާވެރިން ބުނެއެވެ. ޕްރީބަންކިންއަށް އެ ކުންފުނިން ދޭ އަހަންމިއްޔަތާއި ސައްހަ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ މައުލޫމާތު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، އިތުރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އަދި ތައުލީމީ މުޖުތަމައެއް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. ގޫގުލް އިން ބުނީ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފީޑްބެކް އަޑުއެހުމާއި ބޭނުންކުރާ މީހުން ބޭނުންވާ އަދި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރީބަންކިން ސްޓްރެޓެޖީތައް މެދުވެރިކޮށް ޔޫރަޕްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ތައް ނައްތާލުމަށް ގޫގަލް އިން ކުރާ މަސައްކަތް ތައް އިތުރުވުމަކީ އެޅުނު ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެކެވެ. ސައްހަ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ މައުލޫމާތު ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި، މީޑިއާ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި، ދޮގު މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ސިސްޓަމްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ މެދު އިތުރުވަމުންދާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.