މުސްތަޤްބަލުގައި ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ނުރައްކަލާއި، ގޮންޖެހުންތައް!

އަޙްމަދު ދާއޫދު 16 ފެބްރުއަރީ 2023

ބިލިއަނަރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނިތަކުގެ ސީއީއޯ އެލޮން މަސްކް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހިތްވަރުގަދަ އަންދާޒާތަކާއި ބޭރުފުށުގެ ވާހަކަތަކަށެވެ. އެކަމަކު އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ މައުޟޫއަށް ބަލާއިރު މަސްކްގެ އިންޒާރުތައް ސީރިއަސްކޮށް ނަގަން ޖެހެ އެވެ. އޯޕަންއޭއައިއިން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ބަހުގެ މޮޑެލެއް ކަމަށްވާ ޗެޓްޖީޕީޓީ އުފެއްދި ކުންފުނީގެ ކޯ ފައުންޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސްކް ވަނީ އޭއައިގެ ބާރާއި ގާބިލުކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދެކެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެކަމަކު ރެގިއުލޭޓް ނުކުރާ އޭއައިއާ އެކު ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ނުރައްކާތައް ވެސް އޭނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ.

ދާދި ފަހުން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މަސްކް ވަނީ އޭއައި އަކީ އިންސާނީ ތަހުޒީބު ދެމިއޮތުމަށް އޮތް އަސާސީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި މި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަރައްގީކޮށް ބޭނުންކުރާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މަސްކްގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫނެވެ. އޮޓޮނޮމަސް ވެހިކަލްތަކުން ފެށިގެން މެޑިކަލް ޑައިގްނޯސިސް އާއި ފައިނޭންޝަލް ޓްރޭޑިން ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި މިހާރުވެސް އޭއައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. އަދި މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި އިރު، އެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެ އެވެ.

ރެގިއުލޭޓް ނުކުރާ އޭއައިގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލަކީ މި ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން ނޭނގޭ އާދަތަކާއި އަހުލާގުތައް އުފެދިގެން ދިއުމެވެ. އޭއައި އަލްގޯރިދަމްތަކަކީ ބޮޑެތި ޑޭޓާ ސެޓުތަކުގައި ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކަކަށްވާތީ، އެ ޑޭޓާ ސެޓުތަކުގައި ހުންނަ ބައިސްތަކާއި ފިތުނަތައް ނަގައި، އެމްޕްލިފައި ކޮށްލެވޭނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަފާތުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއް ނެރެ، އިޖުތިމާއީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރާ އޭއައި ސިސްޓަމްތަކަކީ ވަކި ޤަބީލާއެއްގެ ނުވަތަ ނަސްލެއްގެ މީހުންނާ މެދު ބޭއަދަބީ އަމަލުތައް ހިންގައި، ބޭއިންސާފު އަދި ބޭއިންސާފު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެދޭ ނިޒާމުތަކެކެވެ.

ރެގިއުލޭޓް ނުކުރާ އޭއައިގެ އަނެއް ނުރައްކަލަކީ މި ސިސްޓަމްތައް އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ ހެކްކޮށްލުމެވެ. އޭއައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވަމުން ދާވަރަކަށް، ނުބައި އެކްޓަރުންނަށް މި ސިސްޓަމްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. ޕަވާ ގްރިޑާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ފަދަ ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއަށް ސައިބާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެ އެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގައި އޭއައި ބޭނުންކުރުމުން އިންސާނުންގެ ނުފޫޒެއް ނެތި ދިރިއުޅުމާއި މަރުވާ މީހުންނާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ އަމިއްލަ ހަތިޔާރުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ.

ރެގިއުލޭޓް ނުކުރާ އޭއައިއާ ބެހޭ ގޮތުން މަސްކް ދެއްވި އިންޒާރަކީ ހާއްސަކޮށް ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ގުޅިފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު އިންޒާރެކެވެ. ބަހުގެ މޮޑެލެއްގެ ގޮތުގައި ޗެޓްޖީޕީޓީއަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ މުއާމަލާތްކޮށް މުއާމަލާތް ކުރާ ގޮތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކަމަކު ޗެޓްޖީޕީޓީ އެހާ ބާރުގަދަ ކޮށްދޭ އެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ވެސް ނުރައްކާ ވެދާނެ އެވެ. ބޭއަދަބީ އެކްޓަރުން ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ނުވަތަ އާންމުންގެ ހިޔާލު އޮޅުވާލައިފިނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށްގޯސްވެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ.

އެހެންވީމާ، މި ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވެ، ޒިންމާދާރު އަދި އަޚްލާޤީ ގޮތެއްގައި އޭއައި ޑިވެލޮޕްކޮށް ޑިޕްލޮއިކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ދެނެގަންނަން އެބަޖެހެއެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް އޮތް އެއް ހައްލަކީ އޭއައި ތަރައްގީކޮށް ބޭނުންކުރާނެ ސާފު ގައިޑްލައިންތަކާއި ގަވާއިދުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީ، އެލްގޮރިދަމިކް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުތަކާއި އިންޑަސްޓްރީގެ ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭއައި ސިސްޓަމްތަކަކީ އަޚްލާޤީ އަދި އާންމު މަސްލަހަތު ފުއްދައިދޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރެވިފައިވާ ސިސްޓަމްތަކަކަށް ހެދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އަނެއް ހައްލަކީ ރައްކާތެރި، އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ދެފުށް ފެންނަ އޭއައި ސިސްޓަމްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އިންވެސްޓް ކުރުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންނަށް ވިސްނައި، އޮޑިޓް ކުރެވޭނެ އެލްގޯރިދަމްތައް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްސްޕްލެއިޓޭބަލް އޭއައިގެ ދިރާސާތައް ވެސް ހިމެނޭނެ އެވެ. އޭއައި ސިސްޓަމްތަކަކީ ނޭނގި އިންސާނުންނަށް ގެއްލުންހުރި ސިސްޓަމްތަކެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އޭއައި ސޭފްޓީއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެ އެވެ.

އޭއައި ޑިވެލޮޕްކޮށް ޑިޕްލޮއިކުރުމަކީ ވަރަށް އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑު އަދި މަލްޓިމެޓިކަލް މައްސަލައެކެވެ. ރެގިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ އޭއައިއާ ގުޅިފައިވާ ނުރައްކާތަކާއި ބިރުވެރިކަން ޔަގީނުން ވެސް ހުރި އިރު، އިނޮވޭޝަނާއި ކުރިއެރުމަށް ވެސް ބޮޑެތި ފުރުސަތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އޭއައި އުފެއްދުމުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާއި މިނެކިރިފައިވާ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެގެން، މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ އިންސާނިއްޔަތަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާ ކުރާނެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އީލޮން މަސްކް ފަދަ މީހުންގެ އިންޒާރުތައް އަޑުއަހައިގެން އަމިއްލަ ސަލަމާތާއިރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނައިގެން ތިބެ، ރެގިއުލޭޓް ނުކުރާ އޭއައިގެ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.