އައިފޯން 15 ޕްރޯގެ ކެމެރާ އަދި ޔޫއެސްބީ ޕޯޓް ދައްކާލައިފި

އަޙްމަދު ދާއޫދު 20 ފެބްރުއަރީ 2023

އައިފޯން 15 ޕްރޯ ގެ ޑިޒައިނާއި ބޮޑު ކެމެރާ އަދި ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

އައިފޯން 15 ޕްރޯގެ ފުރަތަމަ ރެންޑާތައް ނެރެފައިވާއިރު، އޭގެ ކުރިން އައިފޯންގެ ޑިޒައިނަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޑިޒައިނަށްވެސްވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މި ފޯނުގައި ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓަކާއި ބޮޑު ކެމެރާއަކާއި ޑިސްޕްލޭގެ ވަށައިގެން ބެޒެލްއެއް ހުންނާނެ އެވެ.

އިޔަން ޒެލްބޯ އުފެއްދި މި ރެންޑާތަކަކީ 9ޓު5މެކް އަށް ފޯރުކޮށްދިން ރެންޑާތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެއީ "އިތުބާރު ހުރި ކޭސް މެނުފެކްޗަރެއް" ސަޕްލައިކުރި ކުރީގެ ސީއޭޑީ މޮޑެލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ރެންޑާތަކެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މި ފޮޓޯތަކުން އެޕަލްގެ ފައިނަލް ޑިޒައިންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދައްކުވައި ނުދެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، އަންނަން އޮތް އައިފޯނުގެ ފުރިހަމަ މަންޒަރެއް އެ ފޮޓޯތަކުން ފެނިގެން ދެ އެވެ.

އައިފޯން 15 ޕްރޯގައި އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ސްލިމް ބެޒެލްސް ހުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަކީ އައިފޯން 14 ޕްރޯ އާ އެއްގޮތް، ފްލެޓް އެޖްތަކާއި ޑައިނަމިކް އައިލެންޑެއް ހިމެނޭ ފޯނެކެވެ. ނަމަވެސް ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުވުން ފަދަ ޑިޒައިނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބަދަލުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޕޯޓްއަކީ ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް، ފެންނަ ޕޯޓެކެވެ. އަދިވެސް ދެފަރާތް ފްލެޓްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް ފޯނުގެ ދެފަރާތުން މާ ބޮޑަށް ކަނޑާފައި ހުރިކަން ފާހަގަވެއެވެ.

ކެމެރާ ބަމްޕް އައިފޯން 14 ޕްރޯ އާ އެއްގޮތް ނަމަވެސް މި ތިން ކެމެރާ ބޮޑުކޮށް ކޭސްއާ ދުރަށް ދެ އެވެ. އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބަދަލަކީ ޑިސްޕްލޭގެ ވަށައިގެން ވާ ބެޒެލްތައް މަދުވުމުން ފޯނަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެޖް ޓު އެޖް ލުކެއް ލިބުމެވެ. 9-5މެކް އިން ބުނި ގޮތުގައި ބެޒެލްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މި ޑިވައިސް ގެ ބެޒެލްތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މިލިމީޓަރަކަށް ވުރެ ކުޑަ އެވެ.

ފޯނުގައި ހުރި ވޮލިއުމް ރޮކަރާއި ޕަވާ ބަޓަންތަކަކީ ފިޒިކަލް ބަޓަންތަކުގެ ބަދަލުގައި ކެޕެސިޓިވް ބަޓަންތަކެއް ކަމަށް އެ ސައިޓުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ރެންޑާތަކުން ބުނަން ދަތިވާނެ އެވެ.

އައިފޯން 15 ޕްރޯ އިން ފެންނަނީ އައިފޯން 14 ޕްރޯ އިން ރެޑިކަލް ޑިޕާޗާއެއްގެ ބަދަލުގައި އޭގެ ރިފައިނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އަދިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަޕްޑޭޓެއް ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ކުރީގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުކޮށް، ވަރަށް އެއްގޮތް މޮޑެލްތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަވެ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ހާއްސަ ރޭންޑާތަކަކީ އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަށް ހާއްސަ ރެންޑާތަކެކެވެ. މިރެންޑާތައް ނިސްބަތްވަނީ އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް ނުވަތަ އަލްޓްރާ އަށް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ޓައިޓޭނިއަމް ބޮޑީއަކާއި ޔުނިކް ޑިޒައިނެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ އެންހޭންސްމަންޓްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައި ވެ އެވެ.

ޖުމުލަކޮށް ބުނާނަމަ އައިފޯން 15 ޕްރޯ ފެންނަނީ އެޕަލްގެ ފްލެގްޝިޕް ފޯނަށް ވަރަށް ހިތްގައިމު އަޕްޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓަކާއި ބޮޑު ކެމެރާއަކާއި ބެޒެލްތައް މަދުކުރުމުން މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރާއިރު އެޕަލްގެ ފޭނުންނަށް މި އުފެއްދުން ވަރަށް ކަމުދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.