އެއާ ކެނެޑާގެ ޑިޖިޓަލްއައިޑީ އާއި ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން

އަޙްމަދު ދާއޫދު 25 ފެބްރުއަރީ 2023

އެއާކެނެޑާގެ ފްލައިޓްތަކަށް އަރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ޑިޖިޓަލްއައިޑީއާއެކު ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން އޮޕްޝަނެއް ދޭން ފަށާނެކަމަށް އެއާލައިނުން ބުނެފިއެވެ.މިފިޔަވަޅު އެއެއާލައިނުން އަޅާފައި މިވަނީ ފަސިންޖަރުންގެ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅުކޮށް ބޯޑިން ޕްރޮސެސް ސްޓްރީމްލައިން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އެއެއާލައިނުން ބަލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެއާ ކެނެޑާއިން ބުނީ ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކެނެޑާގެ ބައެއް އެއާޕޯޓުތަކުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި ފިޒިކަލް ބޯޑިން ޕާސް ނުވަތަ އައިޑީ ކާޑު ބޭނުން ނުކޮށް ފަސިންޖަރުންނަށް ފްލައިޓަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފަސިންޖަރުން ގެ މޫނު ސްކޭން ކުރަން ޖެހޭނީ ސެލްފް ސާވް ކިއޮސްކެއްގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެ މީހުންގެ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓާއި ބޯޑިން ޕާސްގެ މައުލޫމާތާއި އެ މީހުންގެ ފޮޓޯ އާއި ދިމާވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިން އިން ބުނެއެވެ.

އެއާ ކެނެޑާގެ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ މަސައްކަތްކުރާގޮތް

އެއާ ކެނެޑާ މޯބައިލް އެޕްގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ޕްރޮފައިލް އުފެއްދުން:

1. އެ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓްގެ ފޮޓޯއެއް ނެގުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓް ޗިޕް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު ސެލްފީއެއް ނެގުމަށް އެންގޭނެ އެވެ. މޫނު ދެނެގަތުމުން ދެ ތަސްވީރުގައި ވެސް ތިބާގެ މޫނުގެ މިންވަރު ނަގައި، އެ ތަސްވީރުތައް އަޅާކިޔައި، ފޮޓޯތައް އެއްގޮތް ނަމަ ތިބާ ތަހުގީގު ކުރާނެ އެވެ.

2. ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ތިބާގެ މޯބައިލް ޑިވައިސްގައި ޑިޖިޓަލް ޕްރޮފައިލެއް އުފެދިގެންދާނެއެވެ؛ ޑިވައިސްއަށް ފޮނުވާ ޑިޖިޓަލް ޕްރޮފައިލްގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި ސެލްފީއާއި ޔުނިކް އައިޑެންޓިފައިޔަރއާއި ޕާސްޕޯޓުން ލިބޭ ތަފްސީލެވެ.ތިބާގެ މޫނުމަތީގެ ބަޔޮމެޓްރިކްސް ވަގުތުން ޑިލީޓް ވެގެންދާއިރު، ތިބާގެ ޑިޖިޓަލް ޕްރޮފައިލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުހުންނާނެއެވެ.

3. މި ޑިޖިޓަލް ޕްރޮފައިލްގައި އެއްވެސް ބަޔޮމެޓްރިކް މައުލޫމާތެއް ނުހިމެނެއެވެ. މި ޕްރޮފައިލްގައި ހިމެނެނީ ސެލްފީއާއި ޕާސްޕޯރޓު/ސަރުކާރުގެ އައިޑީ (ނަމާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، ލިޔުމުގެ ބާވަތާއި ނަންބަރު ފަދަ)އިން މައުލޫމާތެވެ.ޑިޖިޓަލް ޕްރޮފައިލްއަކީ ދަތުރުކުރާއިރު ޑިޖިޓަލް އައިޑީއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޕްރޮފައިލްއެކެވެ.

އެއާ ކެނެޑާ މޯބައިލް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ޗެކް އިން ކުރާއިރު، އެއާޕޯޓުގައި ތިމާގެ އައިޑެންޓިޓީ ޔަގީން ކުރުމަށް މޫނުގެ ބަޔޮމެޓްރިކްސް ބޭނުން ކުރުމަށް އެޕްއިން ޕާމިޝަން ދިނުމަށް އެދޭނެ އެވެ. ޕާމިޝަން ދީފިނަމަ ޑިޖިޓަލް ޕްރޮފައިލުން ނަގާ ސެލްފީ "ދަތުރު ދުވަހުގެ" ގެލެރީއަކަށް ފޮނުވައި، ފޭސްޕްރިންޓެއް އުފައްދަ އެވެ. އަދި ތިބާގެ ސެލްފީ ވަގުތުން ޑިލީޓް ވެގެންދެއެވެ.

ވަކި އެއާޕޯޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޓަޗްޕޮއިންޓްތަކެއްގައި ކެމެރާއަކަށް މޫނު ޕްރެޒެންޓް ކުރާއިރު، ދަތުރު ދުވަހުގެ ގެލެރީގައި ހުންނަ ފޭސްޕްރިންޓްތަކާ އަޅާކިޔުމަށް ލައިވް ފޭޝަލް އިމޭޖް އިން ފޭސްޕްރިންޓެއް އުފައްދާނެ އެވެ. މެޗެއް އޮތްނަމަ ފްލައިޓަށް އަރައި ނުވަތަ މެޕަލް ލީފް ލައުންޖަށް ނުވަތަ އެއާ ކެނެޑާ ކެފޭއަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. ލައިވް ކެމެރާ އިމޭޖް އިން ފެންނަ ފޭސްޕްރިންޓް ވަގުތުން ޑިލީޓް ވެގެން ދެއެވެ.

އެއާ ކެނެޑާއިން ބުނީ ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ފަސިންޖަރުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަށަވަރުކޮށް ބޯޑިން ޕްރޮސެސް ހަލުވިކުރުމަށް ރައްކާތެރި އަދި ހަރުދަނާ ވަސީލަތެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަސިންޖަރުން ގެންގުޅެން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މިންވަރު ކުޑަކޮށް، އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލުން ނުވަތަ ވަގަށްނެގުން ފަދަ ކަންކަމުންވެސް ސަލާމަތް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެއެވެ.

އެ އެއާލައިނުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބައެއް އެއާޕޯޓުތަކުގައި މި ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްޓު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރި ފަސިންޖަރުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ފީޑްބެކް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުންޏެވެ. އެއާ ކެނެޑާއިން ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން އޮޕްޝަން އިތުރު އެއާޕޯޓުތަކަށް ފުޅާކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެއާ ކެނެޑާގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ޕްރޮޑަކްޓް އެންޑްރޫ ޔީއު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ފަސިންޖަރުންނަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަބަދުވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އެކަން ކުރެވޭނެ އެއް ގޮތް ކަމަށެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ބޯޑިން ޕްރޮސެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ފްލައިޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން." އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެއާ ކެނެޑާއަކީ ފަސިންޖަރުން ބޯޑިންއަށް ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ގެންގުޅޭ ހަމައެކަނި އެއާލައިނެއް ނޫނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޑެލްޓާ، ޖެޓްބްލޫ އަދި ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް ފަދަ އެހެން ބައެއް އެއާލައިންތަކުން ވެސް ވަނީ ހޮވާލެވޭ އެއާޕޯޓްތަކުގައި މި ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަޔޯމެޓްރިކް ޑޭޓާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެތީ ކަންބޮޑުވާ ޕްރައިވެސީއަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާކަމަށް މަގްލްހެޑް މެގަޒިންއިން ރިޕޯރޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއާ ކެނެޑާއިން ބުނީ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދީ ފަސިންޖަރުންގެ ޑޭޓާ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމާ މެދު ބައެއް ފަސިންޖަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުންނާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭ، އެ މީހުންގެ ޕްރައިވެސީ ހިމާޔަތްކޮށް، ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އެ މީހުންގެ ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން،" ޔިއު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާ ކެނެޑާއިން ބުނީ ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން އޮޕްޝަން ބޭނުން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ފަސިންޖަރުންނަށް އަދިވެސް ފްލައިޓަށް އެރުވޭނީ ބޯޑިން ޕާސް އަދި އައިޑީ ކާޑު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަދި ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަކީ ވޮލަންޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށާއި ފަސިންޖަރުންނަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެއާ ކެނެޑާއިން ބުނީ ގިނަ ފަސިންޖަރުން އާ ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ފްލައިޓްތަކަށް އެރުމަށް ފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފްކުރުމަކީ ފަސިންޖަރުންގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެއާ ކެނެޑާއިން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފަށާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން އާ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް، އެއާޕޯޓް ލައުންޖްތައް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، އިން ފްލައިޓް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އާ ގޮތްތައް ވެސް އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަންނަމުން އަންނައިރު، އެއާލައިންތަކުން އަންނަނީ އަމިއްލަ ނަފްސު ތަފާތުކޮށް ފަސިންޖަރުން ގެނެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަމުންނެވެ. އެއާ ކެނެޑާއަށް ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައުމަކީ މިސިނާޢަތުގައި ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ޓްރެވަލް އެކްސްޕީރިއަންސެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެޅިގެންދިޔަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.