ދުނިޔޭގެ އެތެރޭގެ މައިދާނުގައި އާ ފަށަލައެއް!

އަޙްމަދު ދާއޫދު 01 މާރިޗު 2023

ދުނިޔޭގެ އެތެރޭގެ މައިދާނުގައި އާ ފަށަލައެއް ހުރިކަމުގެ ހެކި ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އޭއެންޔޫ)ގެ ސައިންސްވެރިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެތެރޭގެ މައިދާނުގައި އާ ފަށަލައެއް ހުރިކަމުގެ ހެކި ތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެ ޓީމުން "އެންމެ އެތެރޭގެ ކޯރު" ހޯދީ ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ ތާރީޚުގެ "ފޮސިލައިޒްޑް ރެކޯޑެއް" ކަމުގައިވާ ދަގަނޑު-ނިކެލް އެލޯއީ ބޯޅައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ކުރި ދިރާސާތަކުން ބަލާފައި ވަނީ އެންމެ ބައުންސަކަށެވެ.

މި އާ ހޯދުމުން ދުނިޔެ އުފެދުމާއި މީގެ އެތައް ބިލިއަން އަހަރު ކުރިން ހިނގި ހާދިސާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. މި ހޯދުންތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މެގްނެޓިކް ފީލްޑް އުފެދި، ގެއްލުންހުރި ރޭޑިއޭޝަނުން ޕްލެނެޓް ސަލާމަތްކޮށް، ޖައްވަށް ފެން ނުވަދެވޭ ގޮތް ވެސް ބަޔާންކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

"އެންމެ އެތެރޭގެ ކޯރު" ހޯދުމުން މާސް ފަދަ އެހެން ޕްލެނެޓްތަކުގެ ދިރާސާއަށް ވެސް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެއެވެ. މާސްގެ މެގްނެޓިކް ފީލްޑް މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބިލިއަން އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އޭގެ ސަބަބުން މާސްގެ ޖައްވު އާއި ކަނޑުތައް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އެކްސޮޕްލެނެޓް ޝިކާރަވެރިންނަށް ވެސް ދިރިއުޅެވޭނެ ދުނިޔެތައް ހޯދުމުގައި މި ޢިލްމުގެ ބޭނުން ހިފޭނެއެވެ.

ލީޑް ލިޔުންތެރިޔާ ތަން-ސޮން ފޯމް ތަފްސީލުކޮށްދިން ގޮތުގައި މި ހޯދުންތަކުގެ ސަބަބުން އެތެރޭގެ ކޯރު ބެލުމަށް އާ ގޮތްތަކެއް ހުޅުވިގެންދާ ކަމަށާއި، ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ އެންމެ ހަތަރު ފަށަލަ (ކްރަސްޓް، މެންޓަލް، އައުޓާ ކޯރ އަދި އިންނަރ ކޯރ) ކަމަށެވެ. މި އާ ފަށަލައަކީ ދުނިޔެ އުފެދުމާއި، ޕްލެނެޓްގެ ތާރީޚު ދިރާސާކުރުމަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ބޮޑު ހޯދުމެކެވެ.

ޕްރޮފެސަރު ހަރްވޯޖޭ ޓްކަލިކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "އެންމެ އެތެރޭގެ ކޯރު" އަކީ ދުނިޔޭގެ އިހުގެ ތާރީޚުގެ "ފޮސިލައިޒްޑް ރެކޯޑެއް" ކަމަށެވެ. މި ހޯދުމުގެ ސަބަބުން މީގެ އެތައް ބިލިއަން އަހަރެއް ކުރިން ހިނގި ހާދިސާތައް ދެނެގަނެ، ޕްލެނެޓް އުފެދުނު ގޮތް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

ބިމުގެ އެތެރޭގެ މައިދާނުގައި އާ ފަށަލައެއް ފެނުމަކީ، ދުނިޔެ އުފެދުމާއި، ޕްލެނެޓްގެ ތާރީޚު ދިރާސާކުރުމަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މި ހޯދުންތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން ޕްލެނެޓްތައް ދިރާސާކޮށް ދިރިއުޅެވޭނެ ދުނިޔެތައް ހޯދުމުގައި ވެސް އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެއެވެ. މިހޯދުމުގެ ސަބަބުން ސައިންސްވެރިންނަށް ދުނިޔޭގެ އެތެރޭގެ ކޯރު ދިރާސާކޮށް މީގެ އެތައް ބިލިއަން އަހަރު ކުރިން ޕްލެނެޓް ބައްޓަންކުރި ހާދިސާތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އާ ގޮތްތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެތެރޭގެ މައިގަނޑު ދިރާސާ އަކީ ސައިންސްވެރިން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު ސިސްމޮލޮޖިސްޓުންނަށް އެނގުނު ގޮތުގައި ސިސްމިކް ރާޅުތައް ދުނިޔޭގެ އެތެރޭގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރާއިރު، އެ ޕްލެނެޓްގެ އެތެރޭގެ އޮނިގަނޑާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

1930 ގެ އަހަރުތަކުގައި ޑެންމާކުގެ ސިސްމޮލޮޖިސްޓް އިންގޭ ލޭމަން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ބައެއް ރާޅުތައް ރިފްރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ގިރާފައިވާ ބޭރު ތޮށިގަނޑަކުން ވަށައިގެން ހަރުދަނާ އެތެރޭގެ ކޯރެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. މި ތިއަރީއަށް ފަހުން 1950 އާއި 60 ގެ އަހަރުތަކުގައި ކުރި އިތުރު ދިރާސާތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި ސިސްމިކް ރާޅުތައް ބޭރު ކޯރަށް ވުރެ ހަލުވިކަމާއެކު އެތެރޭގެ ކޯރުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރެއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން، ބިމުގެ އެތެރޭގެ މައިގަނޑު ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެ، އޭގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނާއި އޮނިގަނޑާ ބެހޭ ގޮތުން އާ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަވެގެން ދެއެވެ. މި ފަހުން އެތެރޭގެ މައިދާނުގެ ތެރެއިން އާ ފަށަލައެއް ފެނުމަކީ ބިމުގެ އެތެރޭގެ ސަރަހައްދު ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ހެއްކެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.