ސްމާޓް ޕާކިންގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެއަށް ޒަމާނީ ހައްލެއް

އަޙްމަދު ދާއޫދު 15 މާރިޗު 2023

ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯންތަކަކީ އާބާދީ ބޮޑު ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާކިން ދަތިވުމާއި ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށް އާ ހައްލެކެވެ. ސިޓީތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުންދާއިރު، މަގުމަތީގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު، ޕާކިން ޖާގައެއް ހޯދުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް އުނދަގޫ މަސައްކަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯންތަކުން ޒަމާނީ މި މައްސަލައަށް ޒަމާނީ ގޮތެއް ހުށަހަޅައިދީ، ޕާކިން މާ ރަނގަޅު، ރައްކާތެރި، އަދި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯނެއްގެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކީ ޕާކިން ޖާގައެއްގައި އުޅަނދެއް ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށް ސެންސަރުތައް ބޭނުން ކުރުމެވެ. މިއީ ޑިޖިޓަލް ސްކްރީންތަކުގައި ނުވަތަ މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޕާކިން ލިބޭނެ ގޮތް ރިއަލް ޓައިމްގައި މޮނިޓަރ ކުރެވޭ ގޮތަށް ޑްރައިވަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި އޮޓޮމެޓިކް ޕާކިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާއިރު، ރޮބޮޓިކް ސިސްޓަމަކުން ކާރު ޕާކިން ސްޕޮޓަކަށް ގެންދިއުމުން ޑްރައިވަރުން އަމިއްލައަށް ސްޕޮޓް ހޯދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.

ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯންތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބެ އެވެ. މުޅި ޕާކިން ޒޯނުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކާއި އެހެނިހެން ސެންސަރުތައް ބެހެއްޓިފައިވާއިރު، މި ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތައް ދެނެގަނެ އެއަށް ރައްދުދީ، ޑްރައިވަރުންނާއި އެމީހުންގެ އުޅަނދުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް ހުރުމުން ވައްކަމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވެ، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.

ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯންތަކުގެ އަނެއް ފައިދާއަކީ ޕާކިން އާދަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. މި މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން ޕާކިން ޒޯންތަކުގެ ލޭއައުޓްތައް އޮޕްޓިމައިޒްކޮށް ޓްރެފިކް ފްލޯ ރަނގަޅުކޮށް، ތޮއްޖެހުން މަދުކޮށް، ޑްރައިވަރުންނަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއްކުރާ ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ޕާކިން ޑިމާންޑާ ބެހޭ ގޮތުން ވިސްނުންތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، މިއީ ސިޓީ ޕްލޭނިން އަށް މައުލޫމާތު ލިބި، ޖުމްލަ ޓްރެފިކް ވޮލިއުމް މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިންގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައިވާއިރު، ޕާކިން ޖާގަ މަދުވުމުން މާޔޫސްކަމާއި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން(އެޗްޑީސީ) އިން ވަނީ މާލޭގައި މީހުން ޕާކު ކުރާ ގޮތަށް އިންގިލާބެއް ގެނެވިދާނެ އާ ސްމާޓް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ތައާރަފް ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ސްމާޓް ޕާކިން ތައާރަފްކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީން މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު، ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ފިތުރޯނު ޕާކިން ޒޯނުގައި މިހާރު ވެސް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާއިމްކުރާ ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯން ކަމަށާއި، މާލޭގެ ޕާކިން މައްސަލައަށް ޒަމާނީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވިދާޅުވެއެވެ.


ސްމާޓް ޕާކިން ސިސްޓަމް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން ނަންބަރު ޕްލޭޓްތައް ކިޔައި، އޮޓޮމެޓިކުން ބޫމް ގޭޓްތައް ހުޅުވައި ބަންދުކޮށް، ޕާކިން ޒޯންތަކަށް ވަދެ ނުކުތުމަށް ޑްރައިވަރުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ގޮތަކަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކެމެރާ ހަރުކޮށް، ޑްރައިވަރުންނަށްވެސް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ އެޗްޑީސީގެ ސްމާޓް ޕާކިންޒޯނާ ބެހޭގޮތުން ޓެކްނިއުސް.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެކޯޕަރޭޝަންގެ ސްމާޓް ސިޓީ ސޮލިޔުޝަން، ބިޒްނަސް ސޮލިއުޝަން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޒީމް ޝިހާމް ވިދާޅުވީ ޕާކިން ޒޯނުން ބޭރުގައި ވެސް ޑިޖިޓަލް ބޯޑެއް ހަރުކޮށް، ޑްރައިވަރުންނަށް ލިބެން ހުރި ޖާގަތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ރިއަލް ޓައިމްގައި ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯނުގައި ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ޕާކިންގެ ފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށްވެސް ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒީމް ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ބުކިން ހެދުމާއި، ދިގުމުއްދަތާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ޕާކިން އަށް ރިޒަރވޭޝަން ހެދުން ފަދަ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނީ މޯބައިލް އެޕް ލޯންޗް ކުރެވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިގުމުއްދަތުގެ ޕާކިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން އެޗްޑީސީ ޕޭ ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރުވެސް ފައިސާ ދެއްކޭނެކަމަށް އަޒީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މޯބައިލް އެޕް ތަޢާރަފްކުރެވުމުން، އެ އެޕްއިން ރިއަލް ޓައިމް ޕާކިން އޮކިއުޕެންސީ ލޮޓުގައި ދައްކާނެ ކަމަށެވެ. މޯބައިލް އެޕް ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަސްތެރޭގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެކްސެސް ފޯރުކޮށްދޭނީ ހަމައެކަނި ޕާކިން ސްޕޮޓް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޕާކިން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް. ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމަށްފަހު، ދިގުމުއްދަތަކަށް ޕާކިންގ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބާކީ ހުރި ސްޕޮޓްތަކަށް ބިޑިންގ ނުވަތަ ލީސް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރަން މިއުޅެނީ. ރޭޓްތައް ހިއްސާކުރާނީ ލޯންޗުކުރުމަށް ފަހު " އަޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރާވާފައިވާ މި ޕާކިންގ ޒޯންގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، އެޗްޑީސީއިން ބުނީ މި ޕާކިންޒޯނުގެ ޚިދުމަތް ފުރަތަމަ ފަށާއިރުވެސް ޖުމުލަ 60 ޖާގަ ލިބެން ހުނާނެކަމަށެވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އެޗްޑީސީން ދަނީ ޒަމާންވީ މައްސަލައަކަށް ޒަމާނީ ހައްލެއް ހޯދައިދީ، ޕާކިން ޖާގަ ހޯދުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޑްރައިވަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.