ޓްވިޓަރ އަށް 2 ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ މިހާރު އަޕްލޯޑް ކުރެވޭ

ޓްވިޓަރ ބްލޫ ވެރިފައިޑް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް މިހާރު ދެ ގަޑިއިރު (8ޖީބީ)ގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސްއެކްސްގެ ސީއީއޯ އީލޮން މަސްކް ވަނީ ޓްވިޓަރ ބްލޫ ވެރިފައިޑް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ދެގަޑިއިރުގެ ދިގު ނުވަތަ 8 ޖީބީގެ ވީޑިއޯ ލެވޭނެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ޓްވިޓާއިން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ފަހިކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. މަސްކް ވިދާޅުވީ ޓްވިޓާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ސާވިސް ޓްވިޓަރ ބްލޫގައި ވެރިފައިޑް ޔޫޒަރުންނަށް މިހާރު ދެ ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ޓްވިޓަރއިން މި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަގުސަދަކީ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކަށް ވީޑިއޯ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށްދީ، ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމާއި ޕްލެޓްފޯމްގައި އެންގޭޖްމަންޓަށް އާ މަގުތަކެއް ހުޅުވާލުމެވެ.

މީގެ ކުރިން ޓްވިޓަރއިން ވަނީ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް 140 ސިކުންތު (ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިނެޓާއި 20 ސިކުންތު) ގެ ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. މި ދަތިކަމަކީ އިންޓަވިއު، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނުވަތަ ވްލޮގް ފަދަ ދިގު ފޯމްގެ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތެރިންނަށް ގޮންޖެހުމެކެވެ. ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން ނެރުނު އަޕްޑޭޓާއެކު ޓްވިޓަރ ބްލޫގައި ވެރިފައިޑް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް މިހާރު ދެ ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭއިރު، އެމީހުންގެ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓްގެ ޕޮޓެންޝަލް ސްކޯޕާއި ފުންމިން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން އިތުރުކުރުމުން ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޓްވިޓަރ ބްލޫގައި ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. ދިގު ވީޑިއޯތައް ހިއްސާކުރުމުގެ ގާބިލްކަމާއެކު، އުފެއްދުންތެރިންނަށް މިހާރު ބެލުންތެރިންނަށް އިތުރު ފުރިހަމަ އަދި ފުން ކޮންޓެންޓެއް ފޯރުކޮށްދީ، އެންގޭޖްމަންޓް އުފެއްދުމާއި، ޖުމްލަ ބަލާލުމުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރުކުރެވޭނެ އެވެ.

އީލޮން މަސްކުގެ އިއުލާނާއެކު ޓްވިޓަރ ބްލޫގެ އެއް ސަބްސްކްރައިބަރަކު ވަގުތުން ފިލްމު ޝްރެކް ދަ ތާރޑްގެ ފުލްވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރިއެވެ. މި ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑުކޮށްފައިވަނީ އީލޮން މަސްކްގެ ޓުވީޓެއްގެ ރިޕްލައި އެއްގޮތަށެވެ. ފުލް ލެންތްގެ ފީޗާ ފިލްމު ފެނިގެންދާ މި ޓްވީޓުން ލައްކައެއްހާ އިމްޕްރެޝަންސް އާއި ދިހަހާސް އިންޓަރެކްޝަންސް ލިބިފައިވެ އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑްކުރިތާ ބައި ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ޓްވިޓަރއިން ވަނީ އެ ވީޑިއޯ ނައްތާލައި، އޭގެ ބަދަލުގައި "ކޮޕީރައިޓް އޯނަރުގެ ރިޕޯޓަކަށް ރައްދުދީ މި މީޑިއާ ޑިސެބިލްކޮށްފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ މެސެޖެއްޖަހާފައެވެ. މިފަދަ ކޮޕީރައިޓް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ ވީޑިއޯތައް މަދުކުރުމާއި ނައްތާލުމަށް ޓުވިޓަރ އިން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެކަން މިހާދިސާއިން އެނގެއެވެ.

ޓްވިޓަރ ބްލޫގައި ވީޑިއޯ ދިގުމިން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތައާރަފް ކުރުމުން ކޮންޓެންޓްގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް ހުޅުވިގެންދެއެވެ. ވެރިފައިޑް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް މިހާރު ޕްރޮޑަކްޓް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތައް ފުޅާކޮށް، ފުން އިންޓަވިއުތަކެއް ހެދުމާއި، މަންޒަރުތަކުގެ ފަހަތުން ދިގުކޮށްފައިވާ ފޫޓޭޖްތައް ހިއްސާކުރުމާއި، ނުވަތަ ކުރު ފިލްމު ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓްރީތައް ވެސް ދައްކާލެވޭނެ އެވެ. މި ތަރައްޤީގެ ސަބަބުން ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރުންގެ މެދުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބި، އާ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގެ ފޯމެޓްތައް ހޯދައި، ޔޫޒަރުންނާއި، ފޮލޯވަރުންގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ވެރިފައިޑް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ދިގު ވީޑިއޯތައް ލިބޭތީ، ޓްވިޓަރ އިން ލާރި ހޯދާނެ އޮޕްޝަންތައް ހޯދައިފާނެ އެވެ. ވީޑިއޯގެ ދިގުމިން އިތުރުކުރުމަކީ ކްރިއޭޓަރުންނަށް އެމީހުންގެ ވީޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި އިޝްތިހާރު ނުވަތަ ސްޕޮންސަރޑް ކޮންޓެންޓް އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ޕާޓްނަޝިޕް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ޕްލޭސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެކެވެ. މި މަނިޓައިޒޭޝަންގެ ޕޮޓެންޝަލްގެ ސަބަބުން އިތުރު ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރުންނަށް އެމީހުންގެ ދިގު ފޯމް ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް ހިއްސާކުރުމަށް ޓްވިޓަރ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅިދާނެ އެވެ.

ޓްވިޓަރ ބްލޫގައި ވެރިފައިޑް ސަބްސްކްރައިބަރުން މި އާ ފީޗާ ގަބޫލުކުރާއިރު، މުޅި ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިއްސާކުރެވޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކެޕްޓިވޭޓިން އަދި މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓްތައް ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮޕީރައިޓެޑް ކޮންޓެންޓް ލިމިޓްކުރުމަށް ޓުވިޓަރ އިން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މައިކްރޯ ބްލޮގިންގް އިން ފެށި ޓުވިޓާގެ މުސްތަގުބަލް ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލާހެން މިވަނީ ހީވާން ފަށާފައެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.