ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރުތައް ދެން "ސްކިޕް" ނުކުރެވޭނެ

ގޫގުލްގެ ހިއްސާ އޮންނަ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ޝެއާ ކުރާ ޕްލެޓްފޯމް، ޔޫޓިއުބް ޕްރިމިއަމް ސަބްސްކްރައިބް ނުކުރާ ބެލުންތެރިންނަށް ސްކިޕް ނުކުރެވޭ 30 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރު ތައާރަފްކުރާ އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރުންނަށް އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމާއި އެޑް ފްރީ ޕްރިމިއަމް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހިދުމަތަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރުކުރި ފީޗާއެއް ކަމަށް ޔޫޓިއުބުން ބުނެއެވެ.

އާދަޔާ ހިލާފަށް ޔޫޓިއުބުން ގިނަ އިޝްތިހާރުތައް މަދު ސިކުންތުކޮޅަކަށް ފަހު ސްކިޕް ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު މީގެ ކުރިން ދީފައިވާއިރު، ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އެކްސްޕީރިއަންސެއް އޭރު ލިބިގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް 30 ސިކުންތުގެ ސްކިޕް ނުކުރެވޭ ޓީވީ އިޝްތިހާރުތައް ތައާރަފްކުރުމާއެކު ޕްރިމިއަމް ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއް ނެތް ބެލުންތެރިން ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފުލް އިޝްތިހާރު ބަލަން މަޖުބޫރުވާނެ އެވެ.

ސްކިޕް ނުކުރެވޭ މި އިޝްތިހާރުތައް ތަންފީޒު ކުރަން ނިންމުމުން ދައްކުވައިދެނީ ކްރިއޭޓަރުންނަށް މޮނިޓައިޒޭޝަންގެ ފުރުސަތުތަކާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ދެމެދު ބެލެންސެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޔޫޓިއުބުން ކުރާ މަސައްކަތެވެ. އެކްސްޓެންޑެޑް އިޝްތިހާރުތައް ބޭނުންކުރާ ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ގަބޫލުކުރާ އިރު، މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެޑް ފްރީ ވިއުއިން ލިބޭ ޕްރިމިއަމް ސަބްސްކްރިޕްޝަން އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަކަށް ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މަހެއްގެ މައްޗަށް ފީއަކާ އެކު ލިބެން ހުންނަ ޔޫޓިއުބް ޕްރިމިއަމް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިޝްތިހާރު ފްރީ މާހައުލަކާއި އޮފްލައިން ޕްލޭބެކް އާއި ޔޫޓިއުބް އޮރިޖިނަލްސް އަށް އެކްސެސް ވުމުގެ އިތުރުން މޮބައިލް ޑިވައިސްތަކުގައި ބެކްގްރައުންޑްގައި ވީޑިއޯ ޕްލޭކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެ އެވެ. ނޮން-ސްކިޕެބަލް އިޝްތިހާރުތައް ތައާރަފްކޮށް، ޔޫޓިއުބްގެ އަމާޒަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރިމިއަމް އޮފަރިންގެ އެޕީލް އިތުރުކޮށް، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކޮންޓެންޓް ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ބެލުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

ޔޫޓިއުބްގެ މި ނިންމުމަށް ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރުންނާއި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ މިކްސް ރިއެކްޝަންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. އިޝްތިހާރުގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޭޓް މަތިވުމުގެ ސަބަބުން އިޝްތިހާރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ކްރިއޭޓަރުން ލަފާކުރާއިރު، ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބުރޫ އަރާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެ އެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނަނީ މިފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން އިޝްތިހާރު ބެލުމަކާ ނުލައި އެފަދަ ކޮންޓެންޓް ފޯރުކޮށްދޭ އެޑް ބްލޮކިން ޓޫލްސް ނުވަތަ އޯލްޓަނޭޓިވް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ވިސްނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހިތްވަރު ދީފާނެ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރުގެ އާމްދަނީ އާއި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމާ ދެމެދު ނާޒުކު ބެލެންސެއް އޮންނަން ޖެހޭކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެ އެވެ. ޔޫޒަރ ފީޑްބެކްގެ ޖަވާބުގައި ޔޫޓިއުބުން އަންނަނީ ޕްރިމިއަމް ނޫން ބެލުންތެރިންނަށް އިޝްތިހާރުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވެސް ހޯދަމުންނެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމުން ދަނީ ތަފާތު އިޝްތިހާރު ފޯމެޓްތަކާއި ދިގުމިނާއި ސްކިޕްޕެބަލް އޮޕްޝަންތައް ޓެސްޓުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތަރުހީބު ދެނެގަތުމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ބެލެންސެއް ގާއިމްކުރުމަށް ވިސްނަމުންނެވެ.

ޔޫޓިއުބުން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނައިރު، ސްކިޕް ނުކުރެވޭ 30 ސިކުންތުގެ ޓީވީ އިޝްތިހާރުތައް ތައާރަފްކުރުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ ވިސްނުމަށް އަންނަ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމްގެ މަގްސަދަކީ ބެލުންތެރިންނާއި ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކާއި ތަރުހީބުތައް ފުއްދައިދިނުމުގެ އިތުރުން ޕްރިމިއަމް ސަބްސްކްރިޕްޝަނެއްގެ ފައިދާ ތައް ދެނެގަތުމަށް ވެސް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.