އެންވީޑިއާ: އޭއައި ސުޕަޕަވަރަކަށް ވެގެން ދިޔަ ޗިޕް މޭކަރ

އެމެރިކާގެ މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނި، ކޮމްޕިއުޓަރ ޗިޕް ޑިޒައިން ކުރާ މަޝްހޫރު އެންވީޑިއާގެ ހިއްސާގެ އަގު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެ، އެ ކުންފުނީގެ އަގު ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާކްސްއާ ގާތްވެއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީ ބޮޑުތަނުން ނިސްބަތްވަނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޗިޕްތަކުގެ ބާޒާރުގައި އެކުންފުނީގެ ބާރުގަދަވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންވީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި، އޭއައިގެ ކުރިއެރުންތަކުގައި އެ ކުންފުނިން އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރާއި، ވާދަވެރިކަން އިތުރުވަމުންދާ މާހައުލެއްގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެކުންފުނި އަދާކުރާ ދައުރަކީ ކޮބައިބައިތޯ ބަލައިލުން މުހިންމެވެ.

ފުރަތަމަ ގޭމިން އަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގްރެފިކްސް ޕްރޮސެސިން ޔުނިޓް (ޖީޕީޔޫ) ތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރު އެންވީޑިއާގެ ހާޑްވެއާ މިއަދު ވަނީ ގިނަ އޭއައި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މައިބަދަ އަކަށް ވެފަ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ޖީޕީޔޫތަކަކީ ޕެރެލަލް ޕްރޮސެސިންގައި މޮޅު ޖީޕީޔޫތަކެއް ކަމުން އެއްފަހަރާ ކުދިކުދި އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ އެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު އެންވީޑިއާ އިން ޖީޕީޔޫތައް ޕްރޮގްރާމް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ނިންމުމުން ގްރެފިކްސް އަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް އެމީހުންގެ ގާބިލްކަން ހުޅުވި، އޭއައިގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވި އެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރު އެންވީޑިއާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޖެންސެން ހުއާންގް ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޗިޕްތައް ޕްރޮގްރާމު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފަ އެވެ.

މިޒަމާނުގެ އޭއައިގެ ކުރީގެ ކާމިޔާބީތަކުގައި އެންވީޑިއާގެ ޖީޕީޔޫތަކުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ. ދިރާސާވެރިންނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖީޕީޔޫތަކުގެ ސަބަބުން ނިއުރަލް ނެޓްވޯކް ޕްރޮސެސިން ވަރަށް ބޮޑަށް އަވަސްވެ، އޭއައި މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެ އެވެ. މިސާލަކަށް ތަސްވީރުތައް ގިންތިކުރެވޭ އޭއައި ސިސްޓަމް އެލެކްނެޓް ތަމްރީނު ކޮށްފައިވަނީ ސަގާފީ ޕްރޮސެސަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ވަގުތުގެ ކުޑަ އިންސައްތައެއްގައި އެންވީޑިއާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރެވޭ ޖީޕީޔޫތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މި ހޯދުމުގެ ސަބަބުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްވެރިންނާއި އޭއައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިރާސާވެރިންގެ މެދުގައި ޖީޕީޔޫއަށް ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވިއެވެ.

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އޭ100 ޖީޕީޔޫގެ އަގު 10،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށްއަރާ

އެންވީޑިއާ އިން އޭއައި ހާޑްވެއާ އިން ލިބުނު ފައިދާގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އޭއައި ވޯކްލޯޑްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖީޕީޔޫތައް އުފެއްދުމަށް އިންވެސްޓް ކުރި އެވެ. އަދި ޖީޕީޔޫ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުން ފަސޭހަކޮށްދޭ ސޮފްޓްވެއާ ސޮލިއުޝަންތައް އުފެއްދުމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ފޯކަސް ކުރި އެވެ. މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ އިތުރުން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ސަބަބުން އެންވީޑިއާއަށް އޭއައި އިނޮވޭޝަންގެ އެންމެ ކުރީގައި ދެމިހުރެވުނެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އިންސާނާ ފަދަ ޖަވާބުތައް ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި އޭއައި މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ޗެޓްޖީޕީޓީ ތަމްރީނު ކޮށްފައިވަނީ އެންވީޑިއާ ޖީޕީޔޫތައް ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ކަމެވެ.

އޭއައި ޗިޕް މާކެޓުގައި އެންވީޑިއާ މިވަގުތު ވަރުގަދަ މަގާމެއްގައި އޮތްއިރު، ވާދަވެރިކަން ދަނީ އުފެދެމުންނެވެ. އޭއެމްޑީ އާއި އިންޓެލް ފަދަ ބޮޑެތި އެހެން ސެމީކޮންޑަކްޓަރު ކުންފުނިތަކުން ވަނީ އޭއައި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ޖީޕީޔޫ މާކެޓަށް ވަދެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޫގުލްގެ ޓެންސަރ ޕްރޮސެސިން ޔުނިޓް (ޓީޕީޔޫ) އާއި އެމެޒޯންގެ ކަސްޓަމް ބިލްޑް އޭއައި ޓްރެއިނިން ޗިޕްތަކުން ބަދަލު ގޮތްތައް ލިބިގެންދެ އެވެ. ގްރެފްކޯ ފަދަ ސްޓާޓްއަޕް ކުންފުނިތަކުން ވެސް ދަނީ އެންވީޑިއާގެ ޖީޕީޔޫތަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް އޭއައި ޗިޕްތައް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެންވީޑިއާގެ ގާއިމްވެފައިވާ ޙާޟިރީއާއި ފުރިހަމަ އިކޯސިސްޓަމަކީ ވާދަވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ.

ވާދަވެރިންނާއި ސްޓާޓްއަޕްތަކުގެ އަމާޒަކީ މާކެޓަށް ބުރޫ އަރާތީ އޭއައިގައި އެންވީޑިއާގެ ޑޮމިނޭންސް އަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމެވެ. އެ ކުންފުނިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ މަގާމު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މެދުނުކެނޑި އިނޮވޭޝަންތަކާއި އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮލިޓީ ތަރައްޤީ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެންވީޑިއާގެ ލީޑަޝިޕް ދެމެހެއްޓުމުގައި ޚަރަދު ކުޑަ ކޮމްޕިއުޓޭޝަން އާއި ކުރިއަށްދާ ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތްތަކަށް ފޯކަސް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ދެކެ އެވެ. އޭއައި މެޗުއަރވެ، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ޑިޕްލޮއި ކުރެވޭ ވަރަކަށް، މާކެޓް ލޭންޑްސްކޭޕް ބައްޓަންކުރުމުގައި ކޮމްޕިއުޓޭޝަނަލް އެފިޝަންސީގެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު މެޓަފިޒިކް ގެ ޓޮމް ކްރޫޒް ޑީޕް ފޭކްތަކެއް

ގްރެފިކްސް ޗިޕް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން އޭއައި ސުޕަޕަވަރަކަށް އެންވީޑިއާ ބަދަލުވުމަކީ އޭއައި އިންޑަސްޓްރީއަށް އިންގިލާބެއް ގެނައުމުގައި އެ ކުންފުނިން އަދާކުރި ކުރިއަރާފައިވާ ދައުރު ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ޖީޕީޔޫ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން އެންވީޑިއާ އިން ވަނީ އޭއައި ރިސާޗް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އަދި ޑިޕްލޮއިމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ. ވާދަވެރިކަމާއި އުފެދިފައިވާ ސްޓާޓްއަޕްތަކުން ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާއިރު، އެންވީޑިއާގެ ވަރުގަދަ މާކެޓް ޕްރެޒެންސްއާއި، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިކޯސިސްޓަމްއާއި، ހާޑްވެއާ އަދި ސޮފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކުރިއަށްދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރިއެރުމަށް ވަރުގަދަ ބިންގަލެކެވެ. އޭއައި ކުރިއަރަމުންދާއިރު، އެންވީޑިއާގެ އެޑެޕްޓް އަދި އިނޮވޭޓް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަމަކީ، ލީޑިން އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރޮވައިޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ މަގާމު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވާނެ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.