2030 ގެ ކުރިން ހަނދަށް އިންސާނުން ފޮނުވާނަން: ޗައިނާ

ޗައިނާއިން 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ހަނދަށް އެސްޓްރޮނޯޓުން ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއް ކަމަށް އެޤައުމުން ދެކެއެވެ.

ޗައިނާގެ ޖައްވީ އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރު ލިން ޒިކިއާންގް ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ ކްރޫޑް ހަނދު މިޝަންގައި ހަނދުގެ ބިމުގައި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މަޑުކުރުމާއި ހިއުމަން-ރޮބޮޓިކް ޖޮއިންޓް އެކްސްޕްލޮރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ހަނދުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ގަރުނުގެ މެދުތެރޭގައި ޖައްވީ ބާރުގެ ލީޑިންގ ބާރަކަށް ވުމަށް ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ފުޅާ ވިސްނުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޖައްވުގައި އެގައުމުން މިހާތަނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އޯބިޓިން ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޓިއަންގޮންގް ލޯންޗްކުރުމާއި މާސްއަށް ރޯވަރެއް ޖެއްސުމާއި ހަނދުގެ ސާމްޕަލްތައް އަނބުރާ ގެނައުން ހިމެނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ހަނދު ޕްރޮގްރާމުން ވެސް ދައްކުވައިދެނީ އާޓެމިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 2025 ވަނަ އަހަރު ހަނދަށް އެސްޓްރޮނޯޓުން ފޮނުވުމުގެ އަމާޒެވެ. ހަނދުގައި ދާއިމީ ބޭސްތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށް ދެ ގައުމުން ވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، ހާއްސަކޮށް ވޯޓާ އައިސް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުތު ޕޯލް ކައިރީގައި ވެސް ވަނީ ހަނދުގައި ދާއިމީ ބޭސްތަކެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ހަނދަކީ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ވަސީލަތްތައް އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުމާއި ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ސައިންސްވެރިން ދެކެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުވެ، ބޭރު ޖައްވުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާއި ގާނޫނުތަކަށް ނުތަނަވަސްކަމާއި ގޮންޖެހުންތައް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ.

ޗައިނާއިން އެ ގައުމުގެ ފަޅުވެރިންގެ ހަނދު މިޝަން ބާއްވާނެ ސީދާ ތާރީހެއް ނުވަތަ ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އަދި 140 ޓަނުގެ ލޯ އާތު އޯބިޓަށް އުފުލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ލޯންގް މާޗް 9 ގެ ރޮކެޓް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ޗައިނާއިން ވެސް ހަނދުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ބޭރުގެ ޕާޓްނަރުންނަށް ދައުވަތު ދިން ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމުގައި ދެން އޮތް ފިޔަވަޅަކީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ޓިއަންގޮންގް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ތިން މީހުންގެ އާ ފަޅުވެރިންގެ ޓީމެއް ފޮނުވުމެވެ. މި ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަދަނީ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ބެއިޖިންގެ އެންމެ މަތީ އެރޯސްޕޭސް ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ގުއި ހައިޗާއޯ ހިމެނޭނެ އެވެ.

ފަޅުވެރިން ހަ މަސް ވަންދެން ސްޓޭޝަނުގައި މަޑުކޮށް، ތަފާތު އެކްސްޕެރިމެންޓްތަކާއި ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.