އެކްޓިވް ނޫން އެކައުންޓްތައް ގޫގުލް އިން ޑިލީޓް ކުރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 01 ޖޫން 2023

ބިލިއަން ޔޫޒަރ އެކައުންޓްތައް ހޯސްޓްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޓަނެޓް ޖަޔަންޓް ކުންފުނި ގޫގުލް އިން ދާދި ފަހުން ކުރި ބްލޮގް ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ދެ އަހަރު ވަންދެން ބޭނުން ނުކޮށްހުރި އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓް ކުރަން ރާވާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

މި ނިންމުމަކީ ގޫގުލްގެ ފުޅާ ޔޫޒަރ ބޭސްގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ބައެކެވެ. މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޫގުލްގެ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުލިބި ހުރި އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި ގޫގުލް ވޯކްސްޕޭސް، ޔޫޓިއުބް، އަދި ގޫގުލް ފޮޓޯސް އިން ރައްކާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނައްތާލުން ވެސް ހިމެނޭނެ އެވެ.

ޑޯމަންޓް އެކައުންޓްތަކާ ގުޅުން ހުރި ސެކިއުރިޓީ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް އެކުންފުނިން އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު، ވިޔަފާރި އާއި ސްކޫލް އެކައުންޓްތަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

ގޫގުލް އިން ވަނީ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ޔޫޒަރުންނަށް އެތައް ނޮޓިފިކޭޝަންތަކެއް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ޔޫޒަރުންގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވެއެވެ.

ގޫގުލްއިން ބުނީ ފުރަތަމަ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްފަށާނީ ކްރިއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ދުވަހަކުވެސް ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓްތަކުންނެވެ. އެގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި 2 ފިޔަވަހީގެ ވެރިފިކޭޝަން ސެޓްއަޕް ކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ އެކައުންޓްތައް ނުބައިކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި، އައިޑެންޓިޓީ ވަގަށް ނެގުމާއި، ސްޕޭމް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުބައި ކޮންޓެންޓް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ދައްކައެވެ.

އެކްޓިވް ސްޓޭޓަސްއެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގޫގުލް އިން ވަނީ އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އީމެއިލް ކިޔުމާއި ނުވަތަ ފޮނުވުމާއި، ގޫގުލް ޑްރައިވް ބޭނުންކުރުމާއި، ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއެއް ބަލާލުމާއި، ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރުމާއި، ގޫގުލް އެކައުންޓަކުން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އެޕް ނުވަތަ ހިދުމަތަކަށް ސައިން އިން ކުރުމާއި، ގޫގުލް ސަރޗް ކުރުން ފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިމެނެއެވެ. އެމީހުންގެ ހިދުމަތްތަކާ ގަވާއިދުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީގެން ގޫގުލް އިން ގަސްތުކުރަނީ އެކައުންޓްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި ޑޯމަންޓް ޕްރޮފައިލްތަކާ ގުޅުން ހުރި ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރުމަށެވެ.

ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަދުވަސް ވެފައިހުރި އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓް ކުރުމަށް ފަހު ގޫގުލް އިން އެ ޔޫޒަރނޭމްތަކަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ރާވާފައިވާކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، މި އިސްނެގުމަކީ ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ އެލޮން މާސްކް ދާދި ފަހުން އިންއެކްޓިވް އެކައުންޓްތައް ޕާޖްކޮށް ޔޫޒަރނޭމްތައް ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް އިއުލާން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ގޫގުލް އިން ވެސް މިފަދަ ގޮތެއް ގެންގުޅޭނެތޯ ނުވަތަ ތަފާތު ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތަންފީޒުކުރާނެތޯ ބަލަން ޖެހެ އެވެ.

ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހު އިންއެކްޓިވް އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓް ކުރަން ގޫގުލް ނިންމުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޔޫޒަރުންނަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގޫގުލް އިން ކުރަމުންދާ ވައުދު ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ.

އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުންނާ ޕްރޮއެކްޓިވްކޮށް މުއާމަލާތްކޮށްގެން ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމާއި އެކައުންޓްގެ ހަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން ޔޫޒަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލުމެވެ.

މި ފިޔަވަޅަކީ ބޭނުން ނުކޮށް ހުންނަ އެކައުންޓްތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ނާޒުކުކަންތައްތައް ހައްލުކޮށް، ހުއްދަ ނެތި އެކްސެސް ކުރުމާއި، އައިޑެންޓިޓީ ވަގަށް ނެގުމާއި، ނުބައި ކޮންޓެންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ފިޔަވަޅެކެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.