ޖީޕީއެސްގެ ބަދަލުގައި ކުއަންޓަމް ކޮމްޕަސްއެއް ބޭނުންކުރަނީ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 06 ޖޫން 2023

އުޅަނދުފަހަރުގައި ޖީޕީއެސްގެ ބަދަލުގައި އާ ކުއަންޓަމް ކޮމްޕަސްއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓެލެގްރާފުން ބުނެފި އެވެ.

ލަންޑަން ރޯޔަލް ނޭވީގެ އެކްސްޕެރިމެންޓަލް އުޅަނދު ކަމަށްވާ އެކްސްވީ ޕެޓްރިކް ބްލެކްޓްގައި ހުރި ކުރީގެ ޝިޕިން ކޮންޓެއިނަރެއްގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނެވިގޭޝަންގެ ތަހުލީލަކީ މުސްތަގުބަލަށް އޮތް ޖީޕީއެސްގެ ހައްލު ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.

އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިން ގެންދަވަނީ ޖީޕީއެސްއަށް ބަރޯސާވުމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ދެމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޓެލެގްރާފަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެޑްމިރަލް ސަރ ޓޯނީ ރަޑަކިން ވަނީ ހުޅަނގާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަސްކަރީ ގޮތުންނާއި މަދަނީ ގޮތުން ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޖީޕީއެސް ސިސްޓަމްތަކަށް ވެސް ރަޝިއާ އިން ހަމަލާ ދީފާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ގައުމެއްގެ ޖީޕީއެސް އަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ދެކޮޅުވެރިޔަކަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެހެން ގައުމެއްގެ ސަރަހައްދަކަށް ހަމަލާއެއް ދިނުން ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ސީދާ ހުޅަނގުގެ އަސްކަރީ ޖަވާބެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ.

ކުއަންޓަމް އެކްސެލެރޯމީޓަރ

އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ސެޓެލައިޓްތަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނައިރު، ކާރުތަކާއި ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސެޓް-ނާވް ފަދަ މަދަނީ ހިދުމަތްތަކުން ފެށިގެން ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދުތަކަށް ވެސް ސެޓެލައިޓްތަކަށް ނުވަދެވޭ އެންމެ ދުވަހަކުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެއް ބިލިއަން ޕައުންޑް ހަރަދުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އިމްޕީރިއަލް ކޮލެޖް ލަންޑަންގެ ސައިންސްވެރިން މިހާރު ފެންނަނީ އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައިވާ މަންޒަރެވެ.

ރޯޔަލް ނޭވީގެ ތަޖުރިބާކާރު އަދި ނޮބެލް އިނާމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ފިޒިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޕެޓްރިކް ބްލެކެޓްގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އިލްމުވެރިން ގެންދަވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ފައިދާހުރި ކުއަންޓަމް ނެވިގޭޝަން ސިސްޓަމް ކަމަށްވާ ކުއަންޓަމް އެކްސެލެރޯމީޓަރު ދެނެގަތުމަށް އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި މި އުޅަނދު ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

އިމްޕީރިއަލް ކޮލެޖް ލަންޑަން އިން ބުނި ގޮތުގައި އެކްސެލެރޯމީޓަރުތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްޗެއްގެ ސްޕީޑް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވާ ގޮތް ދެނެގަނެގެންނެވެ. އާ ޕޮޒިޝަން ހިސާބު ކުރުމަށް މި ވެލޮސިޓީ އާއި އޮބްޖެކްޓްގެ ފެށޭ ޕޮއިންޓް ބޭނުންކުރެ އެވެ. މި ކޮންސެޕްޓް ލެބޯޓްރީއެއްގައި އުފެއްދި އިރު، މިހާރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުގައި ޓެސްޓު ކުރި އެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް ޕްރިސިޝަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި ޑިވައިސްއިން ސުޕަކޫލް އެޓޮމްތަކުގެ ބައިތައް ދެނެގަނެއެވެ.

ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ސީއެމްޑީއާރް މައިކަލް ހަޗިންސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނަތީޖާ ދައްކަނީ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

"މި ޑިވައިސްއަކީ އަމިއްލައަށް އެކުލެވޭ ޕްރިސިޝަން ނެވިގޭޝަން އިންސްޓްރޫމެންޓެއް، މީގެ ކުރިން ކަނޑުގެ އުޅަނދެއްގައި ކަނޑުދަތުރުކޮށްފައި ނުވާ ޑިވައިސްއެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ މޫސުމާއި ލޮނުފެނުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި މާހައުލެއް އޮތް ފެނުގައި ޓެސްޓްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ފެންނަމުން އެބަދޭ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި އުޅަނދަށް ފުލް އޮޓޮމޭޝަން ހާސިލްކުރެވި، އަމިއްލައަށް ދުއްވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެ އެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތްތަކުގައި، އަމިއްލައަށް ދުއްވާ އުޅަނދެއް ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައި، މީހުން ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ނުވައްދައި އިންޓެލިޖެންސް މިޝަން އެއްކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގައި މިކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިފަދަ ޓްރަޔަލްތަކަކީ "ޖީޕީއެސްއަށް ބެކް އަޕްސް" ހޯދުމުގެ ގޮތުން މުހިންމު ޓްރަޔަލްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "ޖީޕީއެސް ޖެމްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ފަދައިން ޖީޕީއެސް އަށް އިންކާރުކޮށް ނިކަމެތި ކޮށްލެވިދާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.


އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.