މި ޕްލެނެޓްގެ ސަލާމަތަށް އެސްޓްރޮއިޑް ރިސޯސް ބޭނުންކުރެވޭނެ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 17 ޖޫން 2023

އަހަރެމެން އިންސާނުން ދިރިއުޅެމުން މިދާ ލިމިޓެޑް ރިސޯސް އެކުލެވިގެންދާ މި ޕްލެނެޓް ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް އެސްޓްރޮއިޑްގެ ހުސްވުމެއް ނެތް ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ޖައްވީ މައިނިންގެ މަޝްހޫރު ސްޓާޓްއަޕްއެއް ކަމަށްވާ ސްޕޭސް މައިނިންގ ސްޓާޓަޕް އެސްޓްރޯފޯޖްގެ ސީއީއޯ މެޓް ގިއަލިޗް ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެސްޓްރޮއިޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވިފައިވާ ފުޅާ ވަސީލަތްތަކަކީ މި ޕްލެނެޓް ސަލާމަތްކޮށް، އިންސާނިއްޔަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ވަސީލަތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މި ބޮޑު ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޖައްވީ ހޯދުމާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ސައިންސްވެރިން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މެޓް ގިއަލިޗް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެސްޓްރޮއިޑްތަކުގެ އަސްލު ހިފަހައްޓަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ސިނާއަތްތަކާއި އެއަށްވުރެ ދުރުގައި ހުރި އެކި ސިނާއަތްތަކަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދޭނެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެކެވެ. ދާދިފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މެޓް ގިއަލިޗް ވަނީ އެސްޓްރޮއިޑް މައިނިންގެ އިންތިހާއަށް ބޮޑު ފުރުސަތުތަކެއް ފާހަގަކޮށް، ވަސީލަތްތައް މަދުވުމާއި، ތިމާވެށި ހަލާކުވުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އެސްޓްރޯފޯޖްގެ ކޯފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ މެޓް ގިއަލިޗް. (ފޮޓޯ ކްރެޑިޓް: އެސްޓްރޯފޯޖް)

އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އެސްޓްރޮއިޑްތައް އެކުލެވިގެންވަނީ ދުނިޔޭގައި އިންތިހާއަށް މަދު ވަސީލަތްތަކެއް ކަމަށްވާ އަގުހުރި މަޢުދަންތަކާއި، ލޭޒާތަކާއި، އަދި ފެންވެސް ހިމެނެިގެންނެވެ. މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓްގެ ލިމިޓެޑް ރިޒާވްތަކަށް ކުރާ ބުރަ ކުޑަވެ، ސަގާފީ މައިނިންގ އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސްޓްރޮއިޑްތަކުގައި ފެން ހުރުމަކީ ޖައްވީ އުޅަނދުފަހަރަށް މުހިންމު ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްކޮށް، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިންސާނުންނާއެކު ކުރާ މިޝަންތަކަށް އެހީތެރިވެދީ ޖައްވީ ދިރާސާތަކަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެސްޓްރޮއިޑް މައިން ކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓަކީ މުޅިން އައު ކޮންސެޕްޓެއް ނޫނެވެ. މި ސެލެސްޓިއަލް ބޮޑީސް އަށް ޓެޕް ކުރުމުން ލިބިދާނެ ފައިދާތަކާ މެދު ސައިންސްވެރިންނާއި ދިރާސާވެރިން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވުމުން މިހާރު ވަނީ އެ ޚިޔާލު ހަގީގަތާ ގާތްވެފަ އެވެ.

ސްޕޭސް މައިން ސްޓާޓަޕް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެފަދަ އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުން ދަނީ އެސްޓްރޮއިޑްތަކުން ވަސީލަތްތައް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަމުންނެވެ.

މި ކޮންސެޕްޓް އުއްމީދީ ގޮތަކަށް ހީވި ނަމަވެސް، އެސްޓްރޮއިޑް މައިން ކުރުން ހަގީގަތަކަށް ވުމުގެ ކުރިން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަށީގެންވާ އެސްޓްރޮއިޑްތައް ދެނެގަނެ، ވަސީލަތްތައް ނެގުމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތަކެތި އަނބުރާ ދުނިޔެއަށް ގެންދިއުމުގެ ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ސަބަބުން ފަންނީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ގޮތުން ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖައްވީ މައިނިންގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ގާނޫނީ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަނޑު އަދިވެސް އޮތީ އުފެދެމުން އަންނަ މަރުހަލާގައި ކަމަށްވާއިރު، ޒިންމާދާރު އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެސްޓްރޮއިޑް މައިން ކުރުމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ވެސް ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށް، ވަސީލަތްތައް ނެގުމާއި އުޑުމަތީގެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެންސް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ޖައްވީ އިކޯސިސްޓަމްތަކުގެ ނާޒުކު ބެލެންސަށް ބުރޫއެރުމާއި، ނޭދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ކުރިމަތިވުމަކީ ސައިންސްވެރިންނާއި، ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ މެދުގައި މިހާރުވެސް ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ މައުޟޫޢުތަކެކެވެ.

ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް އެސްޓްރޮއިޑް ރިސޯސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމާއި ތާއީދު ލިބިފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ސަރުކާރުތަކާއި ޖައްވީ އިދާރާތަކުން ދަނީ ޖައްވީ މައިނިންގެ ފުރުސަތުތައް ދެނެގަނެ، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގުތައް ހޯދަމުންނެވެ. އެސްޓްރޮއިޑް މައިން ކުރުމާ ގުޅިފައިވާ އިގްތިސާދީ ނަތީޖާތަކާއި، ވަޒީފާ އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތުތަކާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މި ސިނާއަތަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިފައިވެއެވެ.

ސްޕޭސް މައިން ސްޓާޓަޕް އާއި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުން އެސްޓްރޮއިޑް މައިން ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ހޯދަމުންދާއިރު، ފޯކަސް ބަދަލުވަމުންދަނީ ރިސާޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްބާރުލުމަށެވެ. އެސްޓްރޮއިޑް ވަސީލަތްތައް ނެގުމަކީ ދިގުމުއްދަތުގެ އިންސާނީ މަސްލަހަތާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ އެއްގޮތްވާ ކަމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ޒިންމާދާރު އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުތަކުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި، ހަރުދަނާ ސައިންޓިފިކް އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަނޑުތަކެއް މުހިންމުވާނެއެވެ.

މި ޕްލެނެޓް ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެސްޓްރޮއިޑް ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ސީއީއޯގެ ތަސައްވުރަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމާއެކު، ޖައްވީ މައިނިންގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭ ބަހުސް ދަނީ ވަރުގަދަވަމުންނެވެ.

ގޮންޖެހުންތައް އަދިވެސް ހުރިއިރު، މި ބިމުގެ ބޭރުގެ މުއްސަނދިކަން ޓެޕް ކުރުމުން ލިބިދާނެ ފައިދާތަކަށް އަޅާނުލެވޭނެއެވެ. އިންސާނިއްޔަތު ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ވަދެގެންދާއިރު، އެސްޓްރޮއިޑް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ދުނިޔެއާއި އެއަށްވުރެ ދުރުގައި އާ އުފެއްދުންތަކާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ކުރިއެރުން، ބަދަލުކުރަނިވި ބާރެއްކަން ސާބިތުވެދާނެއެވެ.

އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.