އެޕަލް އަށް ލައިޓްނިން ޗާޖަރު ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ

އަޙްމަދު ދާއޫދު 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

އީޔޫގެ ހަރުކަށި އިންޒާރުތަކާއެކު އެޕަލް އަށް ލައިޓްނިން ޗާޖަރު ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ.

އީޔޫއިން މި ބަދަލަށް މަޖުބޫރުކުރުމާ އެކު އެޕަލް އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އާ އައިފޯނުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕަރައިޓަރީ ލައިޓްނިން ޗާޖިން ޕޯޓް ނުހުންނާނެ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އިވެންޓުގައި ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 15 ގައި "ޔުނިވާސަލް އެކްސެޕްޓެޑް ސްޓޭންޑަޑް" ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ޔޫއެސްބީ-ސީ ކޭބަލެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އަދި އެޕަލް ވޮޗްގެ އާ ސީރީޒެއް ވެސް ވަނީ މިއަށްވުރެ އެޑްވާންސް ޗިޕަކާ އެކު ދައްކާލައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު އެނަލިސްޓެއް ބުނީ އެޕަލް އިން މި އަހަރު "ހެޑްލައިން ގްރެބިން" އަޕްޑޭޓްތައް ނުލިބުމަކީ ބައެއް މީހުން މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސީސީއެސް އިންސައިޓްގެ ބެން ވުޑް ބުނީ އައިފޯނާއި ވޮޗްގެ މެޗޫރިޓީއަށް ބަލާއިރު މިއީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"އައިފޯނާއި ވޮޗް ޑިވައިސްތަކަކީ ކިހާ ރިފައިންޑް ޑިވައިސްތަކެއްކަމާއި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަގީގަތުގައި ޑިސްޓްރަޕްޓިވް އަޕްޑޭޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކިހާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައިވާ ކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް."ކަން އެނގޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެޕަލް އިން ޔޫއެސްބީ-ސީ-ޓު-ލައިޓްނިން ޕޯޓް އެޑަޕްޓަރެއް ނެރެފައިވަނީ 29 ޕައުންޑް (36 ޑޮލަރު) އަށެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މީހުން ބިނާކޮށްފައިވާ ލައިޓްނިން ޕޯޓް އެކްސެސަރީޒް އާއި ޔޫއެސްބީ-ސީ ބޭނުންކުރާ އާ އައިފޯން ނުވަތަ އައިޕެޑްތަކާ ގުޅުވައިދޭ އުފެއްދުމެކެވެ.

އެޕަލްގެ ގިނަ ލެޕްޓޮޕްތަކާއި އައިޕެޑްތަކާ އެކު މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ޔޫއެސްބީ-ސީ ކޭބަލްގެ އެއާޕޮޑްސް ޕްރޯ އިއާފޯންގެ އާ ވާޝަންތަކާއި ވަޔަރޑް އިއާޕޮޑްސް ހެޑްފޯންތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެޕަލްގެ ބައެއް ޑިވައިސްތައް - އައިޕެޑް ޕްރޯ އަދި މެކް ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ޑިވައިސްތަކުގައި ޔޫއެސްބީ-ސީ ބޭނުންކުރާއިރު، އައިފޯނުގައި ލައިޓްނިން ބޭނުންކުރެއެވެ.

އީޔޫއިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޕަރައިޓަރީ ޗާޖިން ޕޯޓްތައް ދޫކޮށްލައި، ކަސްޓަމަރުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި، ފައިސާ ރައްކާކުރުމަށާއި، ޗާޖަރު އަލުން ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އީ-ވޭސްޓް މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންގާފައެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އުކާލާ ކޭބަލްތައް އިތުރުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ދެމުންނެވެ.

އޭގެ ރައްދުގައި އެޕަލް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ތައާރަފްކުރި އިވެންޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކުންފުނީގެ އާ ޑިވައިސްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތިމާވެށީގެ ވައުދުތަކެއް ވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އާ އެޕަލް ވޮޗް ރޭންޖް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލް އުފެއްދުން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާ ގަޑި އާއި އައިފޯނުގެ ބެޓެރީތަކާއި އެހެނިހެން ބައިތަކުގައި ރިސައިކަލް ކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ އެވެ.

އަދި އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް އެސެސަރީއެއްގައި މިހާރު ލެދަރ ބޭނުން ނުކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލް އަށް ވުމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ވައުދުވެފަ އެވެ.

އެޕަލްގެ ވެރިޔާ ޓިމް ކުކް ވިދާޅުވީ އައިފޯން 15 ގެ އާ ރޭންޖުގައި ހިމެނެނީ "މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ މޮޅު އަދި އެންމެ ގާބިލް އައިފޯންތައް" ކަމަށެވެ.

އައިފޯން 15 އަދި 15 ޕްލަސް އަށް އުޖާލާ ސްކްރީންތަކާއި ރަނގަޅު ކެމެރާ ސިސްޓަމްތަކެއް ދީފައިވާއިރު، މަތީ ފަންތީގެ އައިފޯން 15 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސް ގައި މިހާރު ޓައިޓޭނިއަމް ފްރޭމެއް ހިމަނާފައި ވަނީ އޭގެ ވަރުގަދަކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ.

ޕްރޯ އާއި މެކްސްގައި ވެސް ތަފާތު ފަންކްޝަންތަކަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ މިއުޓް ސްވިޗްގެ ބަދަލުގައި "އެކްޝަން ބަޓަން" ހުރެ އެވެ.

އާ އެޕަލް ވޮޗްގައި ޖެސްޗާ ކޮންޓްރޯލް ހުންނާނެ - ޑިވައިސް އަޅާ ތަނެއްގައި އެއް އަތުން ދެ އިނގިލި އެއްކޮށް ޑަބަލް ޓެޕް ކުރުމުން ކޯލަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ނުވަތަ ކޯލް ނިންވާލެވޭނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ އެ ޑިވައިސްތަކަކީ ކުރިން ބޭނުންކުރި ޑިވައިސްތަކާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ޑިވައިސްތަކަކަށް ވާތީ އެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ކަސްޓަމަރުން ތައްޔާރަށް ތިބޭނެތޯ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

އާ އައިފޯނަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ފޯނެއް ހެއްޔެވެ؟

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އައިފޯން 15 799 ޕައުންޑުން ފަށާއިރު އައިފޯން 15 ޕްރޯ ފަށާނީ 999 ޕައުންޑުންނެވެ.

ޕީޕީ ފޯސައިޓްގެ އެނަލިސްޓް އަދި ފައުންޑާ ޕައޮލޯ ޕެސްކަޓޯރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އާ ޑިވައިސްތަކަށް ފޯކް އައުޓް ކުރަން ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑު ކާރިސާއެއްގައި ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. "ބައެއް މީހުންނަށް އާ ފީޗާތަކަކީ އިންކްރިމެންޓަލް ފީޗާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާނެ، [އެހެން ނަމަވެސް] އެންމެން ގުޅިގެން އެޕަލްގެ މައި ޔޫޒަރ ބޭސްގެ މެދުގައި އަގުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ތަޖުރިބާއެއް އިތުރުކޮށްދެއެވެ."

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެޕަލްގެ ހިއްސާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ވާވޭ އިން ޗައިނާގައި އާ ސްމާޓްފޯން ސީރީޒެއް ނެރުމާ އެކު އިންވެސްޓަރުންގެ ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސްމާޓްފޯން މާކެޓު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 294.5 މިލިއަން ފޯނު ޝިޕިން ކުރި ނަމަވެސް 268 މިލިއަނަށް ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ.

އަދި އެޕަލްގެ ޝިޕްމަންޓްތައް ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ބޮޑެތި ހުރިހައި ކުންފުންޏަކަށް ވުރެ އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސް، 46.5 މިލިއަން ފޯނުން 45.3 މިލިއަނަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ކަމަށްވާ ކައުންޓާޕޮއިންޓް ރިސާޗުން ބުނެ އެވެ.


އަޙްމަދު ދާއޫދު

އަޙްމަދު ދާއޫދު

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބަރާއި ލިޔުން ހޮޅުއަށިތަކަށް.

ލޯތްބާއެކު ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް.